Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Hadia Wa’omasi si Tola Mame’e Khöda Fa’omuso Dödö Sindruhu?

Hadia Wa’omasi si Tola Mame’e Khöda Fa’omuso Dödö Sindruhu?

”Yaʼahowu soi andrö, si möi Lowalangi Yehowa andrö!”​—ZINUNÖ 144:15.

SINUNÖ: 111, 109

1. Hana wa no faböʼö sibai waʼauri niha iadaʼa moroi ba götö silalö?

NO FABÖʼÖ sibai ginötö si so yaʼita iadaʼa moroi ba ginötö tanö bö’ö sandrohu sejarah niha gulidanö. Simane nifaʼeleʼö Zura Niʼamoniʼö, iʼowuloi niha sato Yehowa ”moroi ba ngawalö soi fefu, ba moroi ba ngawalö niwa fefu, ba moroi ba ngawalö mado fefu, ba moroi ba ngawalö li fefu”. Yaʼira andre ”tobali soi sabölö”. Töra walu zuta niha somuso tödö ba ”no so ira föna dadaoma Lowalangi andrö, awö wa no enoninia ira, bongi maʼökhö”. (Famaʼeleʼö 7:9, 15; Yesaya 60:22) Sagötö sejarah, lö irai so niha simane daʼa faʼato zangomasiʼö Lowalangi hegöi awöra niha.

2. Hadia waʼomasi si fasala niʼokhögö niha si lö fahuwu khö Lowalangi? (Faigi gambara ba wamobörö wamahaʼö.)

2 No itutunö Sura Niʼamoniʼö wa ba götöda andre, niha si lö fahuwu khö Lowalangi ha tana khöra laʼalui. Isura sinenge sotöi Faulo wa niha ba götö safuria andre, ”ha tana khöra laʼalui, somasi anaʼa ira” ba ”somasi isö-isö dödöra, moroi ba waʼomasira Lowalangi”. (2 Timoteo 3:1-4) No faehu waʼomasi daʼö moroi ba wangomasiʼö Lowalangi. Niha sangomasiʼö yaʼia  samösa iwalinga daʼö zameʼe khönia faʼohahau dödö. Hizaʼi, fasala wangera-ngera simane daʼö. Faʼomasi simane daʼö ha tana khönia iʼalui. Lua-luania, tefakao waʼauri niha böʼö.

3. Hadia nitutunöda ba wamahaʼö daʼa? Hadia mbörö?

3 Aboto ba dödö Waulo wa ato niha sangokhögö faʼomasi sangalui tana khöra samösa, ba tola manö adöni dödö niha Keriso ba daʼö. Andrö, ifangelama ira enaʼö ’laʼerogö’ mazui laʼaröuʼö ira ba niha simane daʼö. (2 Timoteo 3:5) Hizaʼi, tebai tatimbagö ena’ö lö fahuhuo ita khöra. Na simanö, hewisa lalada enaʼö lö tedönisi dödöda ba lö faröi ita ba wangomusoiʼö tödö Yehowa, Lowalangi si so faʼomasi? Datatutunö gamaehuta waʼomasi nitötöna Lowalangi sinangea taʼokhögö ba waʼomasi nitutunö ba 2 Timoteo 3:2-4. Aefa daʼö, tatutunö hewisa lalada ba wamareso tödöda hegöi ba wangoromaʼö faʼomasi si tola manga’asogö khöda faʼowua-wua dödö sindruhu.

TA’OMASIʼÖ LOWALANGI MAZUI YAʼITA SAMÖSA?

4. Hana wa lö fasala na taʼomasiʼö ita samösa?

4 Isura Faulo, ”Niha ba daʼö ba ha tana khöra laʼalui”. Hadia daʼö geluahania wa tebai taʼomasiʼö ita? Tenga. Lö fasala na taʼomasiʼö ita börö me simanö wowöwöi Yehowa yaʼita, ba moguna göi tafalua daʼö. Imane Yesu, ”Omasiʼö zahatö khöu, simane fa’omasiu ndraʼugö.” (Mareko 12:31) Tebai taʼomasiʼö niha böʼö na lö taʼomasiʼö ita samösa. Imane khöda Sura Niʼamoniʼö, ”Yasimanö waʼomasi ndra matua ndra alawe khöra, simane faʼomasira mbotora. Somasi ngambatönia, ba iʼomasiʼö mbotonia. Lö irai faʼudu niha ba nösinia, irorogö, ba ihaogö.” (Efeso 5:28, 29) Ba daʼö oroma wa moguna taʼomasiʼö ita samösa.

5. Hewisa duma-duma niha sangomasiʼö yaʼia samösa?

5 Hizaʼi, tenga faʼomasi si sökhi ba si toʼölö nitutunö ba 2 Timoteo 3:2. Niha sangokhögö faʼomasi simanö, ha tana khönia samösa niʼera-erania ba so ba dödönia wayawasa. (Baso Roma 12:3.) Lö iʼameʼegö tödö niha böʼö. Na so gabula dödö, isalaikö niha böʼö moroi na ifareso dödönia samösa. So mbua gera-era ba Zura Niʼamoniʼö so amaedolagö niha simane daʼö hulö simane bogo so köröbui yaʼia. Irasoi waʼohahau dödö ba mbunia salösö. Hizaʼi, lö ohahau dödö zorasoi mbunia sadarö-darö si so tanö baero. Niha simane daʼö lö larasoi waʼohahau dödö sindruhu.

Na ta’omasi’ö Lowalangi tola ta’okhögö mbua-bua si sökhi

6. Hadia mbuania na taʼomasiʼö Lowalangi?

6 Me itutunö Faulo ngawalö gamuata si lö sökhi si so ba 2 Timoteo 3:2-4, si oföna sibai itutunö yaʼia daʼö fangomasiʼö samösa. Moloʼö ira sagatua-tua ba Zura Niʼamoniʼö, fangomasiʼö samösa no tobali dane-dane sangaʼasogö bua-bua si lö sökhi tanö böʼö. Hizaʼi, na taʼomasiʼö Lowalangi tola taʼokhögö mbua-bua si sökhi, simane faʼomuso dödö, faʼohahau dödö, faʼebolo dödö, faʼasökhi dödö, faʼebua dödö, faʼalöfaröi, ba falömofönu. (Galatia 5:22, 23) Imane sanura zinunö, ”Yaʼahowu  soi andrö, si möi Lowalangi Yehowa andrö!” (Zinunö 144:15) Yehowa no Lowalangi somuso tödö, andrö wa omuso göi dödö nono mbanuania. No aröu faehu ira ba niha sangomasiʼö yaʼira samösa ba so’angeragö hadia zi tola latema moroi ba niha böʼö. Owua-wua dödö nono mbanua Yehowa börö me mamuala ira.​—Halöwö Zinenge 20:35.

Hewisa enaʼö lö taʼomasiʼö waʼaurida samösa? (Faigi ngenoli si-7)

7. Hadia wanofu-nofu si tola manolo yaʼita enaʼö taʼila wa taʼomasiʼö Lowalangi?

7 Hewisa enaʼö tola taʼila hadia abölö ebua waʼomasida ba waʼaurida samösa moroi ba wangomasiʼöda Lowalangi? Angeragö mene-mene si sökhi andre: ”Böi mifonaha wasosota, ba he fayawasa; miʼide-ideʼö ami, ba yaʼebua ba dödö zamösana nawömi, moroi khönia. Böi ha soguna khönia ibeʼe ba dödönia zamösana, soguna khö nawönia göi yamubeʼe ba dödönia.” (Filifi 2:3, 4) Tola tasofu khöda samösa, ’Hadia uʼoʼö mene-mene daʼa? Hadia uforege ba wamalua somasi Lowalangi? Hadia uʼalui lala ba wanolo niha böʼö si so ba mbanua niha Keriso hegöi ba halöwö fanuriaigö?’ Sindruhu sa wa lö aoha wamalua fefu daʼö. Moguna tabeʼe ginötö hegöi faʼabölöda, ba tola manö tatehegö lö tafalua zomasi-masi dödöda. Hizaʼi, na tafalua daʼö hasambalö taʼokhögö waʼowua-wua dödö börö me taʼila wa no taʼomusoiʼö dödö Zamatörö mbanua si yawa awö danö!

8. Hadia nifalua niha Keriso börö me laʼomasiʼö Lowalangi?

8 Börö me laʼomasiʼö Lowalangi ba omasi ira lafosumange ia soroi ba dödö, so ösa niha Keriso sondröi halöwöra si tola mangaʼasogö khöra faʼakayo. Samösa doto sotöi Ericka, ihalö gangetula tobali perintis moroi na iʼosambuaʼö dödönia ba  halöwönia. Yaʼia hegöi foʼomonia ira matua, no lahalö halöwö khö Yehowa ba zi hauga soi. Imane, ”Sindruhu-ndruhu kayo waʼaurima ba wamati börö me manuriaigö ndraʼaga ba soi böʼö, oya zawena marasoi ba ato zi fahuwu khöma.” Hewaʼae lö saheta Ericka tobali doto, hizaʼi oya iʼogunaʼö ginötö hegöi faʼabölönia ba wamahaʼö niha sanandrösa khö Yehowa ba itolo göi ndra talifusöda si sara lala wamati. Imane wa daʼa fefu ”zangaʼasogö khönia faʼomuso dödö hegöi faʼahono dödö”.

MANGOWULOI HARATO BA ZORUGO MAZUI BA GULIDANÖ?

9. Hana wa lö fa’owua-wua dödö ba niha sangomasiʼö kefe?

9 Isura göi Faulo wa ato niha ”somasi anaʼa”. Ba zi hauga fakhe silalö, so samösa perintis si so ba Irlandia si fahuhuo khö zi samösa ira matua sanandrösa khö Lowalangi. Ibokai kofe-kofenia ira matua andrö ba ihalö gefenia. Imane, ”Daʼa lowalangigu!” Ato göi niha sorasoi simanö hewaʼae lö lafaduhuʼö da’ö. Laʼomasiʼö gefe hegöi ngawalö niʼölira. Hizaʼi, ifangelama ita Sura Niʼamoniʼö, ”Somasi anaʼa ba tebai abuso anaʼa ba somasi na ebua ganaʼania, ba lö isöndra zindruhu hare ba daʼö.” (Zangombakha 5:9) Niha sangomasiʼö kefe lö irai so khönia waʼobönö. Ihorigö waʼabölönia ba wangalui daʼö. Lua-luania ’oya nitaögönia faʼafökhö’.​—1 Timoteo 6:9, 10.

10. Hadia niwa’ö Zura Ni’amoni’ö sanandrösa ba waʼakayo hegöi ba waʼatosasa?

10 Fefu ita, hasambalö moguna khöda gefe börö me tola möi folumöʼö daʼö. (Zangombakha 7:12) Hizaʼi, hadia tola owua-wua dödöda na ha soguna khöda ero maʼökhö niʼokhögöda? Tola! (Baso Zangombakha 5:11.) Isura Naguri ono Yake, ”Faʼanumana ba foʼanaʼa, ba böi fatörö khögu, ba tolodo, enaʼö usöndra ndrohu-ndrohu mbalazogu.” Lö omasi ndra matua daʼö enaʼö tosasa sibai waʼaurinia, börö me lö omasi ia na tedönisi dödönia ba wanagö. Aboto ba dödönia wa möi fango’aya döi Lowalangi na ilau managö. Hizaʼi, hana wa lö omasi ia kayo? Isura, ”Ma dania uʼosilöʼögö ndraʼugö, na no abölö abuso ndraʼodo, ma umane: ’Haniha Yehowa?’” (Gamaedola 30:8, 9) Te so niha niʼilamö sangodaligö haratora moroi na laʼodaligö Lowalangi.

11. Hadia niwa’ö Yesu sanandrösa ba gefe?

11 Niha sangomasiʼö kefe tebai iʼomusoiʼö dödö Lowalangi. Imane Yesu, ”Tebai enoni zi darua niha, ma faʼudu ia ba zi samösa, ba iʼomasiʼö zi samösa, ba mazui molemba ia ba zi samösa, ba iʼositengagö zi samösa. Tebai enoni Lowalangi ami ba enoni Ganaʼa göi.” Imane nasa, ”Böi mihöna khömi girö-girö ba gulidanö, nifakiko hama ba niʼa howu, nikharu zanagö ba nitagö. Ba zorugo mihöna khömi girö-girö, ba zi lö ifakiko hama, ba zi lö iʼa howu, ba zi lö lakharu sanagö, ba zi lö latagö.”​—Matai’o 6:19, 20, 24.

12. Hewisa wangöna-ngönaiʼö faʼauri tola möi fanoloda ba wamosumange Lowalangi? Beʼe duma-duma.

12 Ato nono mbanua Yehowa sangöna-ngönaiʼö faʼaurira, irege oya ginötö niʼogunaʼöra ba wamosumange Yehowa ba tola owua-wua dödöra. Jack, si toröi ba Amerika Serikat, ifamawa nomonia sebua hegöi bisnisnia irege tola merintis ia hegöi foʼomonia ira alawe. Itutunö, ”Abua sibai khöma wamawa gama-gama ba omoma si sökhi si so ba soi da’a.” Hizaʼi, ba zi hauga fakhe, ero na mangawuli ia ba nomo lö khönia faʼowua-wua  dödö börö me hasambalö so gabula dödö ba nahiania wohalöwö. Imane nasa, ”Lö mamalö so waʼohahau dödö khö woʼomogu börö me yaʼia andre samösa perintis biasa. Asese imane, ’Sökhi sibai lagu gafalogu!’ Iadaʼa, merintis göi ndraʼo ba no fagölö Gafaloma wohalöwö yaʼia daʼö Yehowa.”

’Hadia oroma ba lala waʼaurigu wa ufaduhusi tödö niwaʼö Zura Niʼamoniʼö sanandrösa ba gefe?’

Hewisa enaʼö lö taʼomasiʼö kefe? (Faigi ngenoli si-13)

13. Hadia zanolo yaʼita ba wamareso lala wangera-ngerada sanandrösa ba gefe?

13 Moguna tahaogö tafareso hadia taʼokhögö lala wangera-ngera satulö sanandrösa ba gefe. Tola tasofu khöda samösa, ’Hadia oroma ba lala waʼaurigu wa ufaduhusi tödö niwaʼö Zura Niʼamoniʼö sanandrösa ba gefe? Hadia uʼofönaiʼö wangalui kefe ba waʼaurigu? Hadia abölö tohude gama-gama niʼokhögögu moroi ba gamakhaitagu khö Yehowa hegöi ba niha böʼö? Hadia sindruhu-ndruhu faduhu dödögu wa hasambalö iʼasogö zoguna khögu Yehowa?’ Tola faduhu dödöda wa lö ibeʼe afatö dödö niha si faduhu tödö khönia Yehowa!​—Matai’o 6:33.

HADIA TAʼOMASIʼÖ YEHOWA MAZUI FAʼASANA DÖDÖ?

14. Hewisa wamaigida faʼasana dödö?

14 Ifaʼeleʼö göi Sura Niʼamoniʼö wa niha ba götö safuria andre oi ”somasi isö-isö dödöra”. No tatutunö wa lö fasala na taʼokhögö lala wangera-ngera si tefaudu sanandrösa ba waʼaurida samösa hegöi ba gefe. Ba taʼila göi wa lö fasala na tarasoi waʼowua-wua dödö ba waʼauri ba lala si tefaudu. So ösa niha sangumaʼö wa tebai taʼalui waʼasana dödö. Hizaʼi, tenga simanö lala wangera-ngera Yehowa. Imane Sura Niʼamoniʼö ba niha samosumange Lowalangi, ”Ba labu saʼae, omusoiʼö dödöu wemanga göu, awö wa madu agu khöu.”​—Zangombakha 9:7.

15. Hadia geluahania ”somasi isö-isö dödöra”?

15 Nehegö hadia niwaʼö ba dua Timoteo 3:4. Lö iwaʼö ba daʼö wa abölö laʼomasiʼö gisö-isö dödöra moroi na laʼomasiʼö Lowalangi. Hizaʼi, iwaʼö ba ayati daʼö wa laʼomasiʼö gisö-isö dödöra niha ”moroi ba waʼomasira Lowalangi”. Eluaha ngawua wehede daʼö moloʼö samösa pakar ”sindruhu-ndruhu lö laʼomasiʼö Lowalangi”. Daʼa sambua wamangelama ba niha sangomasiʼö isö-isö dödöra. Itutunö Sura Ni’amoniʼö wa niha simane daʼö no mangoloi wangera-ngerara ba waʼasana dödö.​—Luka 8:14.

16, 17. Hadia duma-duma nibeʼe Yesu sanandrösa ba lala wamaiginia faʼasana dödö?

16 Iforoma’ö Yesu wa iʼokhögö lala wangera-ngera si tefaudu sanandrösa ba waʼasana dödö. No irai möi ia ba ”walöwa” hegöi ba gowuloa sebua. (Yohane 2:1-10; Luka 5:29) Me no ahori nagu ba walöwa daʼö, ifalua dandra sahöli-höli dödö Yesu. Ibaliʼö agu nidanö. Ba ginötö tanö böʼö, me so niha so kataʼö Yesu börö me manga ba mamadu ia, iwaʼö wa lö tefaudu lala wangera-ngera ndra niha daʼö.​—Luka 7:33-36.

17 Hizaʼi, tenga faʼasana dödö zabölö iʼofönaiʼö Yesu ba waʼaurinia. I’ofönaiʼö Yehowa ba waʼaurinia ba iforege wanolo niha. Itaögö waʼamate safökhö ba wangorifi niha gulidanö. Imane khö ndra soloʼö khönia,  ”Yaʼahowu ami, na laʼoʼaya niha, ba na lagohi ami, ba na siwa mbalö laböbögö khömi si lö sökhi, na börö ndraʼo. Miʼomusoiʼö dödömi ba miʼowua-wuaʼö dödömi, me ebua luomi ba zorugo. No simanö göi ira, wolohi samaʼeleʼö andrö, fönami.”​—Matai’o 5:11, 12.

Hewisa enaʼö lö taʼomasiʼö faʼasana dödö? (Faigi ngenoli si-18)

18. Hadia wanofu-nofu sanolo yaʼita ba wamareso ha wa ebua waʼomasida ba waʼasana dödö?

18 Hadia zanolo yaʼita ba wamareso lala wangera-ngerada sanandrösa ba waʼasana dödö? Tola tasofu khöda samösa, ’Hadia abölö omasido wamaigi hiburan moroi na uʼondrasi gangowuloa hegöi fanuriaigö? Hadia uröi ba utehegö ngawalö zomasi-masido enaʼö tola ufosumange Lowalangi? Hadia uʼangeragö hewisa wamaigi Yehowa hiburan nifiligu?’ Börö me taʼomasiʼö Lowalangi ba omasi ita taʼomusoiʼö dödönia, tenga ha si fasala moloʼö si no aboto ba dödöda zinangea tatimbagö, hizaʼi si lö möi fangomusoiʼö dödönia moloʼö fangera-ngerada.​—Baso Matai’o 22:37, 38.

LALA ENAʼÖ OWUA-WUA DÖDÖDA

19. Haniha zi lö irai manöndra faʼowua-wua dödö sindruhu?

19 No tefakao niha barö wamatörö gulidanö Zatana arakhagö 6.000 fakhe. Iadaʼa, no so ita ba luo safuria, afönu gulidanö andre niha sangalui tana khöra samösa, kefe, hegöi faʼasana dödö. Sabölö laʼofönaiʼö ba waʼaurira yaʼia daʼö mangalui harera samösa. Hizaʼi, niha simane daʼö lö lasöndra waʼowua-wua dödö sindruhu! Faehu daʼö ba niwaʼö Zura Niʼamoniʼö, ”Yaʼahowu ba zi möi sangorifi Lowalangi Yakobo andrö, sanötöna khö Lowalanginia Yehowa.”​—Zinunö 146:5.

20. Hewisa worasoimö faʼowua-wua dödö börö me öʼomasiʼö Lowalangi?

20 Sindruhu-ndruhu la’omasi’ö Yehowa ira niha samosumange yaʼia. Ero röfi, ato niha sawena mangokhögö faʼaboto ba dödö sanandrösa khö Yehowa ba laʼomasiʼö ia. Daʼa zangoromaʼö wa no mamatörö Mbanua Lowalangi ba lö aratö i’asogö howu-howu si tebai takhalaigö! Na tafalua hadia zomasi Yehowa, omuso dödönia ba tola tarasoi waʼowua-wua dödö. Niha sangomasiʼö Yehowa, hasambalö larasoi waʼowua-wua dödö sagötö faʼara! Ba wamahaʼö aefa daʼa, tatutunö mbua-bua si lö sökhi si tola so börö me ha tana khöda samösa niʼaluida. Ba tatutunö göi hewisa mbua-bua daʼö no aröu faehu ia ba mbua-bua si sökhi niʼokhögö niha samosumange Yehowa.