”Miʼila waʼafaehura zatulö zi lö atulö.”​—MALEAKHI 3:18.

SINUNÖ: 127, 101

1, 2. Hadia manö wanandraigö nitaögö niha samosumange Lowalangi iadaʼa? (Faigi gambara ba wamobörö wamahaʼö.)

ATO ndra doto hegöi matiri sohalöwö ba zi fasui niha si so fökhö salio göna ba niha böʼö. Larorogö zofökhö andrö börö me omasi ira latolo. Hizaʼi, moguna göi larorogö ira samösa enaʼö lö göna khöra wökhö niha nitolora. Hulö simane da’ö göi nirasoida. Ato ba gotaluada zi toröi hegöi si fao fohalöwö ba niha si lö sökhi amuata. No aröu faehu mbua-buara moroi khö Lowalangi. Tola tobali fanandraigö khöda da’ö.

2 Ba luo safuria andre, niha si lö mangomasiʼö Lowalangi lö laʼameʼegö tödö goi-goinia sanandrösa ba zatulö hegöi si fasala. No ihaogö itutunö sinenge sotöi Faulo mbua-bua si lö sökhi andre me isura zurania khö Dimoteo. Iwaʼö Faulo wa itugu oroma mbua-bua daʼö na no itugu ahatö wangohori ulidanö andre. (Baso 2 Timoteo 3:1-5, 13.) Hewaʼae taʼila wa lö sökhi mbua-bua daʼö, hizaʼi tola manö tedönisi dödöda ba lala wangera-ngera, fehede hegöi nifalua niha si so ba zi fasuida. (Gamaedola 13:20) Ba wamahaʼö daʼa,  tola taʼila gamaehuta mbua-bua si lö sökhi andrö ba mbua-bua niʼokhögö nono mbanua Lowalangi. Tatutunö göi hadia zi tola manolo yaʼita ena’ö lö tedönisi dödöda ba mbua-bua si lö sökhi sagötö tatolo niha enaʼö ahatö ira khö Yehowa.

3. Hewisa mbua-bua niha nitutunö ba 2 Timoteo 3:2-5?

3 Me no aefa isura Faulo wa ba ngaluo safuria ”so dania mbaŵa si lö sökhi”, itutunö 19 ngawalö mbua-bua si lö sökhi niʼokhögö niha ba luo daʼö. Fagölö daʼa ba mbua-bua nitutunönia si so ba Roma 1:29-31. Hizaʼi, ba zura nibeʼenia khö Dimoteo iʼogunaʼö ngawua wehede si lö hadöi ba ayati tanö böʼö ba Mbuku Niʼamoniʼö Yunani Niha Keriso. Ibörötaigö Faulo ba ngawua wehede ”amuata niha ba daʼö”. Ngawua wehede ”niha”, eluahania tola laʼokhögö mbua-bua si lö sökhi ira alawe hegöi ira matua. Lö fefu niha laʼokhögö mbua-bua si lö sökhi simane si no itutunö Faulo. No aröu faehu mbua-bua niha Keriso ba daʼö.​—Baso Maleakhi 3:18.

LALA WAMAIGIDA YA’ITA SAMÖSA

4. Moloʼö yaʼugö hewisa niha sasiliyawa andrö?

4 Me no aefa iwaʼö Faulo wa ato niha sangomasiʼö yaʼira samösa hegöi sangomasiʼö kefe, iwaʼö nasa wa so niha sanuno yaʼira, si fayawa ba sebua hokha. Niha sangokhögö bua-bua simane daʼö asese so ba wangera-ngerara wa abölö tohude ira moroi ba niha böʼö börö me siga-siga, onekhe, so harato mazui dadaomara salawa. Niha simane daʼö omasi sibai ira lasuno-suno. Isura samösa pakar, ”Niha si fayawa hulö no isömba ia samösa.” So göi zangumaʼö wa no fondrege zi lö sökhi mbua-bua waʼasiliyawa, irege niha sasiliyawa manö lö omasi ia ifaigi waʼasiliyawa niha böʼö.

5. Hewisa wa tola so waʼasiliyawa ba nono mbanua Yehowa si lö faröi?

5 Fatuwu Yehowa ba waʼasiliyawa. Itutunö Sura Niʼamoniʼö wa fatuwu sibai ia ba ”hörö si fayawa”. (Gamaedola 6:16, 17) Tebai ahatö khö Lowalangi niha sasiliyawa. (Zinunö 10:4) Faʼasiliyawa andre no bua-bua Gafökha. (1 Timoteo 3:6) So ösa nono mbanua Yehowa si lö faröi si no irai asiliyawa. Duma-dumania, Razo Usia moroi ba Yehuda si lö faröi ba zi hauga fakhe faʼara. Hizaʼi, imane Sura Niʼamoniʼö, ”Me no sabölö saʼae ia, ba fayawa dödönia, famakiko, ba mosala ia khö Lowalanginia Yehowa.” Möi Usia ba gosali ba wanunu sumange khö Yehowa hewaʼae tenga sinangea ifalua daʼö. Aefa daʼö, no irai göi asiliyawa Razo Hizikia si lö faröi.​—2 Ngaʼötö 26:16; 32:25, 26.

6. Hadia manö zi tola mangaʼasogö faʼasiliyawa khö Dawido? Hizaʼi, hana wa lö aetu iʼokhögö wangide-ngideʼö?

6 So ösa niha sasiliyawa börö me siga-siga, tehöngö, onekhe ba musik, abölö, mazui börö me lasuno-suno ia. Iʼokhögö fefu daʼö Dawido hizaʼi so khönia wangide-ngideʼö. Duma-dumania, me no aefa ibunu Goliato, iwa’ö khönia Razo Saulo wa tola mangowalu ia khö nononia alawe. Hizaʼi imane Dawido, ”Haniha ndraʼodo, ba haniha zi sawu ya’aga, ngaʼötö namagu andrö, ba ndraono Gizaraʼeli, wa möido umönö razo?” (1 Zamueli 18:18) Hana wa so wangide-ngideʼö khö Dawido? Aboto ba dödönia wa tola iʼokhögö wa onekhe, faʼabölö hegöi  dadaoma salawa simane daʼö börö me so wangide-ngideʼö khö Lowalangi ba woʼameʼegö tödö yaʼia. (Zinunö 113:5-8) Iʼila Dawido wa moroi khö Yehowa fefu zi sökhi niʼokhögönia.​—Fatimbaisi 1 Korindro 4:7.

Tola göi ahatö niha bö’ö khö Yehowa börö me so wangide-ngideʼö ba nono mbanuania

7. Hadia zanolo ya’ita ba wangoroma’ö fangide-ngide’ö?

7 Simane Dawido, ono mbanua Yehowa ba ginötö andre laforege enaʼö lö aetu so khöra wangide-ngideʼö. Adöni dödöda börö me taʼila wa so wangide-ngideʼö khö Yehowa hewaʼae no Fondrege Zalawa ia. (Zinunö 18:36) Moguna taforege wamalua mene-mene daʼa, ”Ba miʼonukha waʼahakhö dödö, ba faʼebua dödö, ba fa lö fayawa, ba faʼebolo dödö, ba fanaha tödö.” (Kolose 3:12) Aboto ba dödöda wa niha sangokhögö faʼomasi ”lö isuno ia, lö mohokha”. (1 Korindro 13:4) Na la’ila niha bö’ö wa so khöda wangide-ngide’ö, tola adöni dödöra ba wamaha’ö ya’ira sanandrösa khö Yehowa. Duma-dumania, tola ahatö khö Yehowa wo’omo ira matua si tenga si sara lala ba wamati, ha börö me i’ila mbua-bua si sökhi ni’okhögö wo’omonia niha Keriso, tola göi ahatö niha bö’ö khö Yehowa börö me so wangide-ngideʼö ba nono mbanuania.​—1 Fetero 3:1.

LALADA WO’AME’EGÖ TÖDÖ NIHA BÖ’Ö

8. (a) Hewisa wamaigi niha iada’a wa lö molo’ö khö zatua? (b) Hadia niwa’ö Zura Niʼamoniʼö enaʼö lafalua iraono?

8 Itutunö Faulo hewisa gamuata niha khö nawöra ba ngaluo safuria andre. Isura wa iraono lö lafondrondrongo li zatuara. Iadaʼa, oya mbuku, film hegöi ngawalö nifaehagö ba TV sangoroma’ö wa no to’ölö ba lö fasala na lö la’o’ö li zatuara iraono. Sindruhunia, amuata simane daʼö tola möi famakiko nösi nomo. No ara aboto ba dödö niha daʼö. Duma-dumania, ba götö Yunani kuno, niha samözi satuania tola lafofanö moroi ba mbanua daʼö. Moloʼö huku Romawi, niha samözi amania tola labe’e khönia hukuma simane ba niha samunu. Ba Mbuku Niʼamoniʼö Heberaiʼo hegöi ba Mbuku Niʼamoniʼö Yunani, so fareta ba ndraono enaʼö lafosumange zatuara.​—2 Moze 20:12; Efeso 6:1-3.

9. Hadia zanolo iraono ba woloʼö li zatua?

9 Hadia zanolo iraono ba wolo’ö li zatuara hewaʼae lö lafalua daʼö niha si so ba zi fasuira? Na laʼangeragö fefu zi no lafalua ira satuara khöra, tola tefarou dödöra ba wangandrö saohagölö ba laʼoʼö lira. Moguna aboto ba dödö ndra si bohou ebua wa omasi Namada Lowalangi na la’o’ö li zatuara. Na ladunö-dunö zi sökhi iraono sanandrösa khö ndra satuara, tola tefarou göi dödö nawöra tanö böʼö enaʼö laʼoʼö li zatuara. Tatu manö, na lö faʼomasi ba zatua, abua göi ba ndraono ba woloʼö lira. Hizaʼi, na irasoi wa laʼomasi ia, möi fanolonia da’ö ba wolo’ö li zatuania hewaʼae abua. Imane talifusöda ono matua sotöi Austin, ”Itaria, adöni dödögu ba wamalua sala.  Hizaʼi, labeʼe mene-mene si tefaudu ira satuagu ba latutunö hadia mbörö wa mubeʼe goi-goi daʼö. Lö alawö ndraʼo fahuhuo khöra, ba daʼö zanolo yaʼo ba woloʼö lira. Uʼila wa laʼomasiʼö ndraʼo, andrö wa omasido uʼomusoiʼö dödöra.”

10, 11. (a) Hadia manö gamuata sangoromaʼö wa lö faʼomasi ba niha? (b) Hawaʼebua wa omasi niha Keriso ba niha böʼö?

10 Itutunö göi Faulo gamuata tanö böʼö sangoromaʼö wa lö faʼomasi ba gotalua niha. Me aefa itutunö wa ’lö lafondrondrongo li zatuara’ iraono, itutunö göi gamuata si tebai mangandrö saohagölö. Niha si lö mangandrö saohagölö lö ba dödöra hadia zi no lafalua niha böʼö khöra. Iwa’ö göi Faulo wa ato niha si faröi, ba so göi zolau-lau manö hadia ia eluahania lö omasi atulö ira ba niha böʼö. Si manga mböli göi ira ba sangoʼaya niha böʼö ira hegöi Lowalangi. So göi ösa zamöbögö si lö duhu si tola mangobousi töi niha böʼö. *—Faigi nisura ba gahe zura.

11 No aröu faehu nono mbanua Yehowa moroi ba niha gulidanö iadaʼa börö me laforomaʼö waʼomasi sindruhu ba niha böʼö. No iwaʼö Yesu wa sabölö tohude ba Goroisa Moze baero wangomasi’ö awö ya’ia da’ö fangomasi’ö Lowalangi. (Matai’o 22:38, 39) Iwaʼö göi Yesu wa tandra niha Keriso sindruhu yaʼia daʼö faʼomasi. (Baso Yohane 13:34, 35.) Niha Keriso sindruhu laforomaʼö waʼomasi ba nudura.​—Matai’o 5:43, 44.

12. Hewisa wangoromaʼö Yesu faʼomasi ba niha böʼö?

12 Iforomaʼö Yesu wa i’omasi’ö sibai niha böʼö. Itöröi mbanua ba wanuriaigö turia somuso dödö sanandrösa ba Mbanua Lowalangi. Ifadöhö niha sauʼa, sombuyu-mbuyu, so bou auri hegöi safiso. Isusugi göi niha si no mate. (Luka 7:22) Ibeʼe waʼaurinia Yesu tobali höli ba niha, hewaʼae ato zi fatuwu khönia. Moʼahonoa Yesu ba woloʼö faʼomasi Namania. Ira Samaduhuʼö Yehowa ba zi sagörö ulidanö laʼoʼö Yesu ba laforomaʼö waʼomasi ba niha böʼö.

13. Hewisa wa’omasi niforoma’öda ba niha böʼö möi fanolora enaʼö la’okhögö wa’aboto ba dödö sanandrösa khö Yehowa?

13 Na laʼila niha böʼö wa taʼomasiʼö ira, tola tefarou dödöra ba wangokhögö fa’aboto ba dödö sanandrösa khö Namada si so ba zorugo. Duma-dumania, daʼa zalua khö zi samösa ira matua si so ba Thailand. Me iʼondrasi kebaktian regional, adöni dödönia me iʼila ndra talifusöda sangoromaʼö faʼomasi ba nawöra zamösana. Me mangawuli ia ba nomo, iʼandrö khö ndra Samaduhuʼö Yehowa enaʼö lafahaʼö ia ba Zura Niʼamoniʼö dua kali samigu. Aefa daʼö, manuriaigö ia ba zi fahatö khönia. Önö waŵa aefa da’ö, ifaʼema wombaso Sura Niʼamoniʼö si oföna sibai ba Balai Mbanua Lowalangi. Hadia taʼoromaʼö göi waʼomasi ba niha böʼö? Sofu khöu samösa: ’Hadia uforege wanolo ösi nomogu, ira talifusögu si so ba mbanua niha Keriso hegöi niha nifalukhaisigu ba wanuriaigö? Hadia simane famaigi Yehowa wamaigigu niha böʼö?’

 ASU GATUA BA BIRI-BIRI

14, 15. Hadia manö gamuata si lö sökhi niʼokhögö niha sato iadaʼa? Hewisa wa tola labulöʼö gamuatara?

14 Ba luo safuria andre, so nasa gamuata si lö sökhi sinangea tatimbagö. Duma-dumania, ato niha si lö omasi si sökhi. Fatuwu ba la’aröu ira ba ngawalö zi sökhi. Si tebai ahono ira hegöi sanandrawa. So ösa zi lö tödö, lafalua zomasi-masi dödöra ba lö laʼangeragö lua-luania ba niha böʼö.

15 Ato niha si lö sökhi me föna sangokhögö amuata simane urifö samu’i, hizaʼi no tefalalini gamuatara iada’a. No tefa’ele’ö daʼö ba Zura Niʼamoniʼö. (Baso Yesaya 11:6, 7.) Imane ba ayati daʼö wa urifö samuʼi, simane asu gatua ba singo, hasambalö orudu ira ba gurifö tanö böʼö simane biri-biri hegöi nambi. Hana wa so khöra wa’atulö? Imane nasa ba wama’ele’ö andrö, ”Anönö saʼae danö wa aboto ba dödö niha Yehowa.” (Yesaya 11:9) Lö la’ila lafahaʼö ira urifö sanandrösa khö Yehowa, ha amaedola daʼö. Famaʼeleʼö daʼa mo’amakhaita ia ba niha samulöʼö amuatara.

Goi-goi Zura Niʼamoniʼö zamulöʼö faʼauri! (Faigi ngenoli si-16)

16. Hewisa Zura Niʼamoniʼö ba wanolo niha somasi mamulöʼö amuatara?

Lö aoha wamalua daʼa, hizaʼi eheha Lowalangi zanolo niha somasi mangomusoi’ö tödö Lowalangi

16 Ato ndra talifusöda sangokhögö amuta si lö sökhi me föna hiza’i no tebulö ira iadaʼa tobali niha sangomasiʼö satulö. Tola öbaso waö-waö waʼaurira ba seri ”Sura Niʼamoniʼö Zombulöʼö Faʼauri”, ba jw.org. Niha sangokhögö fa’aboto ba dödö ba samosumange Yehowa  tenga simane niha sanguma’ö wa no lalulu wa’aurira khö Lowalangi, hiza’i latimbagö wanuturu lala moroi ba gehehania. Lala waʼauri niha simane daʼö zangoromaʼö wa lö lafosumange Lowalangi. Hizaʼi, ato zamosumange Yehowa sombulöʼö faʼaurira ba ’laʼonukha niha si bohou andrö, nibeʼe famaedo Lowalangi, mamazökhi yaʼia, ba waʼatulö dödö ba ba waʼohahau, ba zi duhu’. (Efeso 4:23, 24) Ba ginötö lafahaʼö ira sanandrösa khö Lowalangi, aboto ba dödöra wa moguna laʼoʼö goi-goinia. Da’a zanolo ya’ira ba wombulö’ö hadia nifaduhusira tödö, lala wangera-ngera hegöi si toʼölö lafalua. Lö aoha wamalua daʼa, hizaʼi eheha Lowalangi zanolo niha somasi mangomusoi’ö tödö Lowalangi.

”BA YAʼUGÖ EROGÖ NIHA SIMANÖ”

17. Hewisa lalada ba wanimbagö amuata niha si lö sökhi?

17 Itugu oroma gamaehuta zamosumange Lowalangi ba niha si lö mamosumange yaʼia. Moguna mangelama ita enaʼö böi tedönisi dödöda ba gamuata niha si lö sökhi. Taʼoʼö mene-mene Yehowa ba wangerogö niha sangokhögö amuata simane nitutunö ba 2 Timoteo 3:2-5. Sindruhu sa wa lö aoha wanimbagö niha sangokhögö amuata simane da’ö. Te falukha ita ba nahia wohalöwö, ba sekola mazui ba nahia si toröi yaʼita. Hizaʼi, böi tedönisi ita ba lala wangera-ngera hegöi nifaluara. Hadia zi tola manolo yaʼita? Tola taʼaroʼö wahuwusada khö Yehowa na tafahaʼö ita ba Zura Niʼamoniʼö ba fahuwu ita ba niha sangomasiʼö yaʼia.

18. Hewisa wehede hegöi amuatada möi fanolo niha böʼö enaʼö la’okhögö wa’aboto ba dödö sanandrösa khö Yehowa?

18 Omasi ita tatolo niha böʼö enaʼö la’okhögö wa’aboto ba dödö sanandrösa khö Yehowa. Alui ginötö ba wanuriaigö ba andrö wanolo moroi khö Yehowa enaʼö tola öfaʼema wehede si sökhi ba ginötö si tefaudu. Fatunö ba niha böʼö wa yaʼita Samaduhuʼö Yehowa. Na la’ila gamuatada si sökhi, daʼa zi möi famolakhömi Lowalangi tenga yaʼita samösa. No ifahaʼö ita Yehowa ”enaʼö taböhöli wa lö ba dödöda Lowalangi, awö wangisö andrö, ba gulidanö, ba enaʼö satua-tua ita, ba satulö tödö, ba soloʼö li Lowalangi, ba götö daʼe ba gulidanö”. (Tito 2:11-14) Na ta’o’ö ba tafalua hadia zomasi Yehowa, tola la’ila niha bö’ö da’ö. So ösa zangumaʼö, ”Faoga khömi, me no marongo, wa lö aefa-aefa khömi Lowalangi.”​—Zakharia 8:23.

^ par. 10 Ngawua wehede Yunani ba niha ”samöbögö si lö duhu” mazui ”samobahulu” yaʼia daʼö diaʼbolos. Ba Zura Niʼamoniʼö, ngawua wehede daʼa no tobali amalalata döi Zatana, samöbögö si lö duhu khö Lowalangi.