Tebayagö ndra’o idanö me döfi 1941, ba 12 fakhe ndröfigu me luo da’ö. Hiza’i, me döfi 1946 awena sindruhu-ndruhu aboto ba dödögu hadia zindruhu ba Zura Ni’amoni’ö. Hana wa tola? Da’ututunö waö-waö wa’aurigu.

TE ME döfi 1910, findra ndra satuagu moroi ba Tbilisi, Georgia, möi ira ba Kanada. Toröi ira ba nomo side-ide si so ba kabu sahatö ba Pelly, Saskatchewan, ba Kanada tanö ba gaekhula. Tumbu ndra’o me 1928, ba ya’odo ziakhi moroi ba zi daönö ndra’aga si fatalifusö. Mate bapagu önö waŵa fatua lö tumbu ndra’o, ba mate mamagu me ono sawuyu nasa ndra’odo. Lö ara aefa da’ö, mate ga’agu ono alawe sia’a sotöi Lucy ba awena 17 fakhe ndröfinia. Andrö wa sibayagu sotöi Nick zondrorogö ya’o hegöi ira talifusögu.

Sambua inötö me ide-ide nasa ndra’o, la’ila ira ösi nomogu me udöbi gi’o kudoma. Mu’ao ira khögu ena’ö lö ufalua da’ö, börö me ata’u ira ma dania ihösini ndra’o kudo andrö. Hiza’i, no u’erogö ira ba lö urongo-rongo me lalau mu’ao. U’andrö saohagölö börö me lö hadia ia zalua khögu. Hiza’i, ba da’ö la’ila ira ösi nomogu wa afiso ndra’odo.

Imane niha si fariawö ba nösi nomoma wa abölö sökhi na möido sekola ba nahia ndraono niha safiso. Andrö wa ibe’edo sibayagu ba zekola ndraono niha safiso ba Saskatoon, Saskatchewan. Aröu sibai zekola da’a i’otarai nomoma, ba awena lima fakhe ndröfigu. Ata’u sibai ndra’o. Ha na libur mazui na baŵa lökhö falukhado ba nösi nomogu. Ba gafuriata, ufaha’ö ndra’o ba li isyarat ba omuso dödögu famai-mai ba ndraono tanö bö’ö.

 UFAHA’ÖDO BA ZINDRUHU BA ZURA NI’AMONI’Ö

Me 1939, mangowalu ga’agu ira alawe sotöi Marion khö Bill Danylchuck, ba ya’ira zondrorogö ya’odo hegöi ga’agu ira alawe sotöi Frances. Ya’ira andre ösi nomogu si oföna sibai mamaha’ö ya’ira ba Zura Ni’amoni’ö khö ndra Samaduhu’ö Yehowa. Me libur ndra’o sagötö mbaŵa lökhö, lafalua zi tola lafalua ba wamatunö khögu hadia ia zi no lafaha’ö ira ba Zura Ni’amoni’ö. Abua khöma wahuhuosa börö me lö la’ila li zi lö hede. Hiza’i, la’ila wa sindruhu-ndruhu omasi ndra’odo hadia wamaha’ö sanandrösa khö Yehowa. Aboto ba dödögu wa fefu nifaluara oi mo’amakhaita ba niwa’ö Zura Ni’amoni’ö. Andrö wa faodo khöra we’amöi manuriaigö. Lö ara aefa da’ö, omasido tebayagö idanö, ba me 5 mbaŵa si Siwa 1941, ibayagö idanö ndra’o Bill ba zi sambua naha nidanö si’öli. Sindruhu-ndruhu ofaku nidanö da’ö!

Fao khö ndra niha safiso tanö bö’ö ba kebaktian ba Cleveland, Ohio me döfi 1946

Me 1946, me mangawulido ba nomo me mbaŵa lökhö, möi ndra’o ba kebaktian ba Cleveland, Ohio, AS. Ba ngaluo siföföna, isura khögu ba garate ga’agu ira alawe hadia nifa’ema irege tola aboto ba dödögu hadia manö nifalua. Hiza’i, ba ngaluo si dua, omuso sibai dödögu börö me so ngawawa li zi lö hede ba kebaktian andrö. Ba gafuriata, u’ila fefu hadia waö-waö nifalua, ba awena sindruhu-ndruhu aboto ba dödögu hadia wamaha’ö moroi ba Zura Ni’amoni’ö!

BA WAMAHA’Ö SINDRUHU

Ba ginötö da’ö, arakhagö awai Wasuwöta Gulidanö II, ba omasi niha laforoma’ö wa lö faröi ira ba soira. Hiza’i, me mangawulido moroi ba kebaktian ba ifuli möido ba zekola, uhalö gangetula wa lö faröi ndra’o khö Yehowa. Da’ö mbörö wa lö ube’e yawa dangagu ba mandrera, ba wo’anunöisi zinunö kebangsaan hegöi ba wefao ba gowasa luo sebua. Uböhöli ba wefao khö ndra awögu sekola ba we’amöi ba gereja. Lö omasi ndra gurugu, lafakao ba lalimo ndra’o ena’ö tola ubulö’ö lala wangera-ngeragu. La’ila ira awögu hadia zalua andrö, ba da’ö zame’e khögu inötö ba wanutunö famatigu khöra. So ösa moroi ba ndra awögu, simane Larry Androsoff, Norman Dittrick, hegöi Emil Schneider latema’ö zindruhu ba lafosumange Yehowa irugi iada’a.

Ba ginötö möi ndra’o ba mbanua bö’ö, hasambalö uforege ba wanuriaigö ba niha safiso. Duma-dumania, me so ndra’odo ba Montreal, möido ba nahia wa’owulo niha safiso. Ba da’ö, ulau manuriaigö khö Eddie Tager, samösa ono matua sawuyu-wuyu ba gotaluara. Irugi wa’amatenia me döfi silalö, tefarahu ia ba mbanua niha Keriso sangoguna’ö li zi lö hede ba Laval, Quebec. Falukhado göi ba niha sawuyu-wuyu sotöi Juan Ardanez. Simane niha Berea ba götö siföföna, ifuli ifareso hadia sindruhu-ndruhu te’odane-dane ba Zura Ni’amoni’ö hadia zi no ifaha’ö ia andrö. (Halöwö Zinenge 17:10,11) Ba gafuriata tebayagö ia idanö, ba tobali ia satua sokubaloi ba Ottawa, Ontario irugi wa’amatenia.

Manuriaigö ba lala me mböröta ndröfi 1950-an

Me 1950, findra ndra’odo ba Vancouver. Hewa’ae na omasido manuriaigö ba niha safiso, lö olifudo me ulau manuriaigö ba lala khö zi samösa ira alawe sotöi Chris Spicer. Ya’ia andre tenga niha si to’ölö. Omasi ia itema’ö nasa majalah ba omasi ia falukhado khö wo’omonia sotöi Gary. Möido ba nomora, ba ara sibai fahuhuoga. Masura ba garate  hadia niwa’öma. Ba zi hauga fakhe aefa da’ö, awena ifuli falukhaga ba kebaktian ba Toronto, Ontario. Ba ngaluo da’ö, tebayagö idanö Gary. Moroi ba zalua andre, uhalö wamaha’ö wa moguna sibai lö mamalö möi manuriaigö, börö me tola manö niha nifalukhaisida andrö ba gafuriatania latema zindruhu.

Ba gafuriata, ufulido ba Saskatoon. Ba da’ö, falukhado khö samösa ira alawe sangandrö ena’ö ufaha’ö ba Zura Ni’amoni’ö nononia alawe si faero safiso sotöi Jean hegöi Joan Rothenberger. Ba nahia zekolagu mböröta, ba da’ö göi sekola ira. Lö ara aefa da’ö, latutunö khö ndra awöra sekola hadia zi no lafaha’ö ya’ira. Ba so dalima ndra awöra si tobali Samaduhu’ö Yehowa. Samösa moroi ba gotaluara ya’ia da’ö Eunice Colin. No irai falukhado khö Eunice me arakhagö tama ndra’o ba zekola andrö. Ba ginötö da’ö, ibe’e ögu sambua gulo-gulo ba isofu hadia tola fahuwu ndra’aga. Ya’ia andre dania tobali niha si tohude sibai ba wa’aurigu. Tobali ia fo’omogu!

Fao khö Eunice me döfi 1960 hegöi me döfi 1989

Me i’ila mamania wa no ifaha’ö ia Eunice ba Zura Ni’amoni’ö, i’andrö khö gafalo sekola ena’ö tola i’alui lala irege iböhöli wamaha’ö ya’ia Eunice. Hewa’ae no ifalua da’ö kafalo zekola irege ihalö fefu mbuku-buku Eunice, hiza’i no ihalö gangetula Eunice wa lö faröi ia khö Yehowa. Me omasi ia tebayagö idanö, lamane khönia ira satuania, ”Na tobali ndra’ugö Samaduhu’ö Yehowa, ofanö moroi ba nomo andre!” Andrö, me 17 fakhe ndröfinia, iröi nomora Eunice ba toröi ia ba zi sambua ösi nomo Zamaduhu’ö. Lö mamalö ifaha’ö ia, ba gafuriata tebayagö ia idanö. Me mangowalu ndra’aga me döfi 1960, lö si möi ndra satuania ba walöwama. Hiza’i, me no hauga fakhe aefa da’ö, ifuli la’ame’egö tödö ndra’aga börö nifaduhusima tödö hegöi lala wangebua’öma iraonoma.

 LÖ MAMALÖ IROROGÖ NDRA’O YEHOWA

Onogu matua sotöi Nicholas hegöi fo’omonia, Deborah, mohalöwö ira ba Mbetieli ba London

Abua khöma ba wamomaha iraonoma ono matua si dafitu börö me tumbu ira simane niha si to’ölö. Hiza’i, mafomaha göi ira ba li zi lö hede ena’ö tola fahuhuo ndra’aga khöra ba tola mafomaha ira ba zindruhu. Latolo göi ndra’aga ira talifusöda si so ba mbanua niha Keriso. Duma-dumania, isura khöma ba garate samösa satua wa no falele samösa ndraonoma ba Balai Mbanua Lowalangi. Da’a zanolo ya’aga ba wangasiwaisi zalua andrö. Daöfa nonoma matua, James, Jerry, Nicholas, hegöi Steven, no tobali ira satua sokubaloi ba lö faröi ira sifao ösi nomora hegöi fo’omora ba wamosumange Yehowa. Nicholas hegöi fo’omonia sotöi Deborah, latolo wamo’eluaha ba li zi lö hede ba gödo ndraha Inggris. Steven hegöi fo’omonia Shannan, latolo wamo’eluaha ba li zi lö hede ba gödo ndraha Amerika Serikat.

Onogu matua sotöi James, Jerry, ba Steven hegöi fo’omora fao ira ba wanuhini halöwö fanuriaigö ba li zi lö hede ba ngawalö lala

Sara waŵa fatua lö irugi 40 fakhe wangowaluma, mate Eunice börö wökhö kanker. Afatö sibai dödögu. Sagötö wanaögönia wökhö da’ö, lö mamalö itugu aro wamatinia ba wanusugi. Ubalo-baloi ginötö na ifuli falukhado khönia zui.

Faye and James, Jerry and Evelyn, Shannan and Steven

 Me baŵa si Dua 2012, alabu ndra’odo ba afatö döla zolagu. U’ila wa moguna khögu wanolo. Andrö wa toröido ba nomo zi samösa onogu hegöi fo’omonia. Fao ndra’aga ba Mbanua Niha Keriso Li zi Lö Hede Calgary, ba uhalö halöwö tobali satua sokubaloi. Da’a zi oföna sibai fao ndra’o ba mbanua niha Keriso sangoguna’ö li zi lö hede! Fatua lö da’ö, fao ndra’o ba mbanua niha Keriso sangoguna’ö li Inggris. Andrö, hewisa ena’ö lö aetu aro wahuwusagu khö Yehowa? Itolo ndra’o Yehowa. Ifalua hadia zi no ifabu’u wa irorogö ndraono si lö ama. (Zinunö 10:14) U’andrö sibai saohagölö fefu ba niha si no omasi ba wamaha’ö ya’ira ba li zi lö hede, sanura khögu ba garate, hegöi sanolo ba wamo’eluaha khögu ndrege ni’ilara.

Attending pioneer school in sign language at age 79

Itaria, lö u’ila hadia zinangea lafa’ema niha mazui urasoi wa lö hadöi niha sangokhögö fa’aboto ba dödö sanandrösa ba wanolo niha safiso. Da’a sambua noro dödögu ba itaria afatö dödögu. Hiza’i, na alua zimane da’a, u’angeraigö hadia wehede Wetero khö Yesu me imane, ’He Tua, ba ha’ökhö möiga? So khöu daromali fangorifi, ba wa’auri si lö aetu.’ (Yohane 6:66-68) Simane ira talifusöda tanö bö’ö si lö hede si no ara ba zindruhu, ufaha’ödo ba wanaha tödö. Ufaha’ödo göi ba wamaduhusi tödö Yehowa hegöi organisasinia, ba oya mbuania da’ö. Iada’a, oya publikasida ba li isyarat, ba omuso sibai dödögu börö me tola u’ondrasi gangowuloa hegöi kebaktian ba Li zi Lö Hede. Sindruhu-ndruhu owua-wua dödögu ba mo’eluaha sibai wa’aurigu börö me ufosumange Yehowa, Lowalangida sabölö.