MANGOWALU Daniel khö Miriam me baŵa si Siwa 2000, ba toröi ira ba Barcelona, Spanyol si fao fa’ohahau dödö. Itutunö Daniel, ”Ebua gazi ba halöwöma, irege tola manga ndra’aga ba rumah makan si sökhi, tola möiga manörö ba soi bö’ö, ba tola ma’onukha nukha si sökhi. Tola göi fao ndra’aga ba wanuriaigö.” Hiza’i, so zalua.

Ba kebaktian me 2006, irongo Daniel sambua huhuo same’e fanofu, ”Hadia tafalua fefu zi tola tafalua ba wanolo niha si no ’latenawa’ ba wanöndra lala si numalö ba wa’auri si lö aetu?” (Gamaedola 24:11) Itutunö ba huhuo da’ö wa tebe’e khöda halöwö ba wanuriaigö turia moroi ba Zura Ni’amoni’ö börö me fa’auri niha no te’odaligö ba da’ö. (Halöwö Zinenge 20:26, 27) Itörö tödö Daniel, ”Urasoi wa fahuhuo Yehowa khögu.” Itutunö göi ba huhuo da’ö wa tola owua-wua dödöda na tadou’ö lala nifaluada ba wamosumange Yehowa. I’ila Daniel wa atulö da’ö börö me i’ila samösa wa ohahau dödö Miriam me ibörögö ihalö halöwö tobali perintis.

Ba huhuo da’ö, tedönisi dödö Daniel irege ihalö gangetula sebua ba wombulö’ö fa’aurinia. Ibörögö ilau merintis, i’alösi ginötönia ba wohalöwö ba i’ila wa tola ohahau dödönia hegöi Miriam na lahalö halöwö ba nahia si lö ato sanuriaigö Mbanua Lowalangi.

ABULA DÖDÖ SIFÖFÖNA BA TURIA SANGOMUSOI’Ö DÖDÖ

Me baŵa si Lima 2007, iröi halöwönia Daniel hegöi Miriam ba findra ira ba Panama, soi si no irai möi ira. So ösa hulo ba Kepulauan Bocas del Toro si so ba Nasi Karibia, si tobali nahiara ba wanuriaigö. Niha Guaymi zato si toröi ba da’ö. Laila ira Daniel hegöi Miriam wa tola toröi ira walu waŵa ba Panama ba la’oguna’ö gefe si no la’irö’ö.

Latörö göfa hegöi kureta ba we’amöi ba hulo bö’ö. Lö aetu itörö tödöra wa no irai latörö gureta ba hili salawa ba sabakha me aukhu sibai zino, fa’aröunia 30 kilometer. Da’a ziföföna sibai latörö gureta simane da’ö fa’aröu. Marase sibai Daniel, irege arakhagö lita khönia danö. Hiza’i, sökhi sibai lagu niha Guaymi nifalukhaisira, töra-töra sa’e me no la’ila ösa ira Daniel ba Miriam li ni’oguna’ö ba mbanua da’ö. Lö ara aefa da’ö, so 23 niha nifaha’öra ba Zura Ni’amoni’ö.

Hadia zalua me no ahori gefe ni’irö’öra? Imane Daniel, ”Si fao tawa hörö, ifuli ma’angeraigö ba wangawuli ba Spanyol. Abua khöma ba wondröi niha nifaha’öma ba Zura Ni’amoni’ö.” Hiza’i, sara waŵa aefa da’ö, latema duria sangomusoi’ö tödö. Imane Miriam, ”Lakaoni ndra’aga ba wangai halöwö tobali perintis istimewa. Owua-wua sibai dödöma börö me lö maröi nahia andre!”

FA’OWUA-WUA DÖDÖ SEBUA NITEMARA

Börö zi tebulö salua ba organisasi, aheta Daniel hegöi Miriam ba wangai halöwö tobali perintis istimewa me 2015. Hadia nifaluara iada’a? Faduhu dödöra ba mbu’usa li si so ba Zinunö 37:5, ”Be’e balazi Yehowa nitörömö andrö, ba döna-döna khönia, ba ya’ia zamaigi lala.” Lasöndra halöwö sanuhini ya’ira ba wangai halöwö tobali perintis biasa, ba iada’a fao ira ba mbanua niha Keriso Veraguas, Panama.

Imane Daniel, ”Fatua lö maröi Spanyol, aombö dödöma wa tola ma’öna-önai’ö wa’aurima. Iada’a, no mafalua da’ö, ba lö fa’ambö ndra’aga ba ngawalö zabölö moguna.” Hadia wa’owua-wua dödö sabölö ebua nitemara? Lamane, ”Ba wanolo niha si so fangide-ngide’ö ena’ö lafaha’ö ira sanandrösa khö Yehowa, no sambua fa’owua-wua dödö sebua da’ö!”