”Hadia ö’ila hauga ndröfigu?” Usofu khönia. ”U’ila sibai hauga ndröfiu,” itema li Izak Marais. Ba Kolorado so ndra’o me itelefo moroi ba Patterson, New York. Da’ututunö hadia mbörö wahuhuosama andre.

TUMBU ndra’o ba Wichita, Kansas, AS, me 10 mbaŵa si Felendrua 1936. Ya’odo, ono sia’a moroi ba zi daöfa dalifusögu. Satuagu, William ba Jean, samosumange Yehowa si lö faröi. Satua gangowuloa bapagu, iada’a tefotöi ia koordinator badan penatua. Ifaha’ö ia sindruhu mamagu moroi khö ninania, Emma Wagner. Ato niha nifaha’ö Emma ba zindruhu, simane Gertrude Steele, si tobali utusan injil ba Puerto Rico. * (Faigi nisura ba gahe zura.) Andrö, oya duma-duma si sökhi si tola u’o’ö.

SI SÖKHI SI NO IRAI ALUA SI MÖI FANÖRÖ TÖDÖ

Ibagi mbuku bapagu ba sifa lala

Me lima fakhe ndröfigu, ya’odo hegöi bapagu mabe’e mbuku Watchtower hegöi Consolation (iada’a Sadarlah!) ba niha sanörö lala me ngaluo satu ba zi bongi. Ba ginötö da’ö, fao soi andrö ba Wasuwöta Gulidanö II. Hiza’i, lö fao bapagu ba da’ö. Samösa doto si no mabu, i’ondrasi bapagu ba iböbögö wa niha si lö ngaroro bapagu sangalui lala ena’ö lö fao ia ba wasuwöta. Ihatö’ö mbawania khö bapagu ba imane, ”Hana wa lö öbözido, niha si lö ngaroro ndra’ugö!” Ata’udo sibai, hiza’i sindruhu-ndruhu ahöli-höli dödögu khö bapagu. Lö ibato wame’e mbuku ba niha samaigi-maigi ya’ira. Aefa da’ö, itörö samösa saradadu, ba  mo’ao doto andrö imane, ”Falua zinangea khö niha zi lö ngaroro andre!” I’ila saradadu wa no mabu ndra matua andrö, imane, ”Angawuli yomo, böi mabu ba lala!” Ba mofanö ira. Sindruhu-ndruhu u’andrö saohagölö börö me no ibe’e Yehowa wa’abarani khö bapagu. So dombua naha faguti khö bapagu ba Wichita, ba sindruhunia doto andrö samösa niha sasese faguti ba da’ö.

Fao khö ndra satuagu me möiga ba Kebaktian ba Wichita ba gotalua ndröfi 1940

Me walu fakhe ndröfigu, lafamawa nomo hegöi toko ira satuagu ba lahaogö sambua moto omo side-ide. Aefa da’ö, findra ndra’aga ba Kolorado, sahatö ba Grand Junction, ba wangai halöwö ba nahia si lö ato sanuriaigö. Merintis ndra satuagu, ba mohalöwö ira matonga hari ba kabu hegöi ba wamaliaro gurifö. Börö howu-howu Yehowa hegöi fa’owölö-ölöra, tefazökhi sambua mbanua niha Keriso. Me 20 mbaŵa si Önö 1948, ibayagö idanö ndra’odo bapagu ba nuo nidanö sahatö ba hili. So göi niha tanö bö’ö sanema sindruhu nibayagö idanö, simane Billie Nichols hegöi fo’omonia. Ba gafuriata, lahalö halöwö tobali satua samasui, simanö göi ndraonora ba umönöra.

Ato fahuwu ndra’aga ba dalifusö sangoguna’ö oya ginötö ba wamosumange Yehowa, sabölö tohudenia ba nösi nomo Steele—Don ba Earlene, Dave ba Julia, hegöi Si ba Martha. Owua-wua dödöma ba wodunö-dunö Sura Ni’amoni’ö, ba molua-lua sibai ira ba wa’aurigu. Laforoma’ö khögu wa sindruhu-ndruhu mo’eluaha wa’auri hegöi owua-wua dödöda na ta’ofönai’ö ba wangalui Mbanua Lowalangi.

IFULI FINDRA

Me 19 fakhe ndröfigu, i’andrö khögu Bud Hasty, niha si fahuwu ba nösi nomoma ena’ö faodo khönia merintis ba Amerika Serikat tanö raya. I’andrö khöma satua samasui ena’ö findra ndra’aga ba Ruston, Louisiana. Ba da’ö ato ndra Samaduhu’ö si no mamöhöli halöwö ba wamati. Iwa’ö khöma ena’ö mafalua fefu gangowuloa ero migu hewa’ae lö hadöi niha sangondrasi. Masöndra sambua nahia ba mahaogö ena’ö tola tobali nahia gangowuloa. Mafalua fefu gangowuloa, hiza’i ba zi hauga kali ha darua ndra’aga zi tohare. Mafalali-lali ba wangai halöwö—samösa zondrönia’ö ba samösa zame’e fanema li ba ngawalö zinofu. Na so wamadumaisi, mafalua föna daruaga hewa’ae lö hadöi niha zamaigi! Arara manö, ibörögö möi samösa dalifusöda ira alawe si no alawa ndröfi. Ba gafuriata, niha zamaha’ö ya’ia ba Zura Ni’amoni’ö hegöi ya’ira si no mamöhöli halöwö ba wamati la’ondrasi gangowuloa. Lö ara aefa da’ö, tefazökhi sambua mbanua niha Keriso.

Sambua inötö, ya’o hegöi Bud falukhaga khö samösa fandrita moroi ba Church of Christ. Fahuhuo ia sanandrösa ba ayati si lö aboto ba dödögu. Lö ahono dödögu, da’ö zame’e irege uhaogö u’angeraigö sanandrösa ba nifaduhusigu tödö. Ba zi samigu da’ö, ufamaha ndra’odo irege alawa mbongi ena’ö u’ila wanema li ba wanofu-nofunia andrö. Da’a zanolo ya’odo ba wanga’aro’ö wahuwusagu khö Yehowa, ba tefarou dödögu ba wamalukhaisi fandrita tanö bö’ö.

Lö ara aefa da’ö, i’andrö khöma satua samasui ena’ö findra ndra’aga ba El Dorado, Arkansas ba wanolo mbanua niha Keriso ba da’ö. Me ba da’ö so ndra’odo, asese sibai ufulido ba Kolorado we’amöi khö ndra panitia wajib militer, sambua komite sangai gangetula haniha manö zi fao ba militer. Me sambua inötö, fao ndra perintis tanö bö’ö khögu, hiza’i fatandru moto ni’oguna’öma ba Texas irege sindruhu-ndruhu tekiko motogu. Matelefo samösa dalifusöda ira matua, i’ohe ndra’aga ba nomonia ba aefa da’ö ba gangowuloa. Ba da’ö labe’e sambua gangombakhata sanandrösa ba zalua khöma, ba labe’e khöma gefe ira talifusöda safönu fa’oböwö. I’amawa göi motogu 25 dolar talifusöda andrö.

 Masöndra lalama irege ofeta ndra’aga ba Wichita. So samösa niha zi fahuwu ba nösi nomoma töinia E. F. McCartney, sasese lakaoni Doc. Ya’ia samösa Perintis. Ononia si faero, Frank ba Francis irugi iada’a tobali si fahuwu khögu. So khöra moto si no atua ba lafamawa khögu 25 dolar, simane sibai gefe nitemagu ba motogu si no tekiko. Da’a si’oföna sibai urasoi wa ibe’e Yehowa hadia zoguna khögu börö me u’ofönai’ö wangalui mbanua Lowalangi. Ba ginötö da’ö, ifalukhaisi ndra’odo McCartneys khö samösa dalifusöda ira alawe si baga-baga sotöi Bethel Crane. Inania Ruth, samösa Samaduhu’ö si lö faröi ba Wellington, Kansas, lö aetu ia merintis irugi 90 fakhe ndröfinia. Ambö moroi ba zi döfi me no falukhaga, mangowalu ndra’odo khö Bethel me döfi 1958 ba ibörögö merintis ndra’aga ba El Dorado.

FOGAONI SI LÖ MUTÖTÖNA

Omasiga ma’o’ö niha si no tobali duma-duma ba ginötö wa’ebua-buama. Andrö mahalö gangetula wa matema’ö hadia manö wogaoni moroi ba organisasi Yehowa. Tebe’e halöwöma tobali perintis istimewa ba Walnut Ridge, Ankansas. Aefa da’ö, ba ndröfi 1962, matema wogaoni si lö mudöna-döna ba Sekolah Gilead kelas si-37. Omuso sibai dödöma me marongo wa sambua kelas ndra’aga khö Don Steele. Me no aefa wisuda ndra’aga, ya’odo hegöi Bethel labe’e halöwöma ba Nairobi, Kenya. Abu sibai dödöma me maröi New York, hiza’i sindruhu-ndruhu omuso dödöma me ofeta ndra’aga ba bandara Nairobi hegöi me ma’ila wa latema’ö ndra’aga ira talifusöda ba da’ö!

Fao manuriaigö khö Mary ba Chris Kanaiya ba Nairobi

Alio sibai ma’omasi’ö Kenya hegöi fanuriagö ba da’ö. Niha si oföna nifaha’öma ba Zura Ni’amoni’ö sanema’ö sindruhu ya’ia da’ö Chris ba Mary Kanaiya. Lö aetu lafalua halöwö safönu inötö ba Kenya. Döfi aefa da’ö, la’andrö khöma ena’ö findra ba Kampala, Uganda. Ya’aga utusan injil si oföna ba mbanua andrö. Omuso sibai dödöma ba ginötö da’ö, börö me ato niha somasi mamaha’ö ya’ira ba zindruhu ba Zura Ni’amoni’ö,  ba tobali ira talifusöda. Hiza’i, me no tölu fakhe amatonga ndra’aga ba Afrika, mafuliga ba Amerika Serikat ba wangebua’ö iraonoma. Mahalö gangetula mangawuli ba Amerika. Sindruhu-ndruhu abölö abu dödöma me maröi Afrika moroi me maröi New York. Ma’omasi’ö niha si so ba Afrika, ba matötöna tola mafuliga samuza inötö.

HALÖWÖ SI BOHOU

Findra ndra’aga ba Kolorado tanö ba gaekhula, mbanua si so zatuagu. Lö ara aefa da’ö, tumbu nonoma alawe si oföna, Kimberly. Me no 17 waŵa aefa da’ö, tumbu Stephany. Tohude sibai halöwö si bohou andre khöma si tobali satua. Maforege ba wamaha’ö iraonoma alawe si no baga-baga andre ba zindruhu. Omasi ndra’aga ma’o’ö niha si no tobali duma-duma khöma. Aboto ba dödöma wa duma-duma si sökhi möi fondrönisi ndraonoma, hiza’i tenga da’ö dandra wa tobali ira samosumange Yehowa na ebua-bua ira. Akhigu ono matua ba ono alawe laröi zindruhu. Utötöna ena’ö ifuli la’o’ö duma-duma si sökhi si no tehenaigö khöra.

Sindruhu-ndruhu omuso dödöma ba wangebua’ö iraonoma ba lö aetu fao ndra’aga zi sambua omo ba wamalua hadia ia. Börö me toröi ndra’aga ahatö ba Aspen, Kolorado mafaha’ö ndra’aga famai ski ena’ö tola fao ndra’aga ba wamalua da’ö. Tola fahuhuo ndra’aga khö ndraonoma alawe ba ginötö matörö kereta gantung. Mahaogö göi kemah ba ohahau dödöma wahuhuosa ba zinga api unggun. Hewa’ae awuyu-wuyu nasa ira, omasi sibai ira wanofu-nofu simane, ”Hadia zi tola ufalua na no ebua-buado?” hegöi ”Haniha zinangea tobali fo’omogu?” Maforege wamaha’ö iraonoma wangomasi’ö Yehowa. Lö aetu mafarou dödöra ena’ö labali’ö ohitö dödöra ba wangai halöwö safönu inötö ba mangowalu ira ha ba niha sangokhögö ohitö dödö si fagölö. Matolo ira göi ena’ö aboto ba dödöra wa abölö sökhi böi talafo awuyu-wuyu mangowalu ira. Asese mawa’ö khöra, ”Si lö’ö-lö’önia, böi angowalu fatua lö si-23 fakhe ndröfiu.”

Ma’o’ö duma-duma zatuama, ba maforege we’amöi ba gangowuloa hegöi asese fao ndra’aga manuriaigö zi sambua omo. Makaoni göi ndra talifusöda safönu inötö ena’ö toröi ira ba nomoma. Madunö-dunö göi hewisa wa’omasi sibai ndra’aga ba halöwö utusan injil andre. Matötöna sambua inötö fao ndra’aga si daöfa we’amöi ba Afrika. Sindruhu-ndruhu omasi göi ndraonoma wamalua da’ö.

Lö aetu mafalua famahaö zi sambua omo. Mafadumaisi hadia zi tola manö alua ba zekola, iraonoma tobali Samaduhu’ö same’e fanema li ba wanofu-nofu. Omasi ira wamaha’ö simane da’a, ba tola faduhu dödöra. Hiza’i, me no itugu ebua ira, itaria lö omasi ira ba wamaha’ö zi sambua omo. Sambua inötö, mofönudo ba uwa’ö khöra ena’ö möi ira ba mbate’e, lö hadöi sa’ae famaha’ö zi sambua omo. Tokea sibai ira ba lalau me’e, lawa’ö wa omasi ira  fao ba wamaha’ö. Aefa da’ö, ibörögö aboto ba dödöma wa sindruhu-ndruhu no matolo ira ena’ö owua-wua dödöra wamaha’ö sanandrösa khö Yehowa. Itugu ara, omasi ira lafaha’ö, ba lö aiwö ira ba wanutunö hadia zi so ba wangera-ngerara hegöi nirasoira. Itaria, abu dödöma na marongo wa so zi lö fao dödöra ba wamaha’ö Zura Ni’amoni’ö. Hiza’i, mafomaha ndra’aga hewisa zindruhunia nirasoira. Na no aefa ma’alui wanemalinia, fao dödöra ba goi-goi Yehowa.

MAFAUDUGÖ NDRA’AGA BA NGAWALÖ ZI TEBULÖ

Alio sibai numalö ginötö, no ebua-bua sa’ae ndraonoma alawe. Börö wanolo hegöi fanuturu lala moroi ba organisasi Lowalangi, tola maforege ba wamalua sabölö sökhi ena’ö la’omasi’ö Yehowa. Sindruhu-ndruhu ma’andrö sibai saohagölö börö me tobali perintis ndraonoma si darua me no aefa tamat ira sekola. La’alui göi nekhe-nekhe dangara ena’ö tola labönökhi samösa zoguna khöra. Findra ira ba Cleveland, Tennessee, fao ira khö darua dalifusöda ira alawe tanö bö’ö ba wanolo nahia si lö ato sanuriaigö. Omasiga sibai falukha khöra, hiza’i omuso dödöma börö me la’oguna’ö wa’aurira ba wamalua halöwö safönu inötö. Aefa da’ö, ya’o hegöi Bethel mafuli malau merintis. Börö da’ö ba gafuriata, la’andrö khöma ena’ö tobali satua samasui samalalini hegöi ba wanolo halöwö ba kebaktian.

Fatua lö findra ndraonoma alawe ba Tennessee, möi ira ba gödo ndraha si so ba London, Inggris. Ba ginötö da’ö 19 fakhe ndröfi Stephany ba falukha ia khö Paul Norton sohalöwö ba Mbetieli sawuyu-wuyu ndröfi. Me ifuli möi ira ba da’ö, falukha Kimberly khö Brian Llewellyn, awö wohalöwö Paul. Me 23 fakhe ndröfi Stephany, mangowalu ia khö Paul. Döfi aefa da’ö, me 25 fakhe ndröfi Kimberly mangowalu ia khö Brian. Lö mangowalu ira fatua lö 23 fakhe ndröfira. Omuso sibai dödöma ba nifilira si tobali fo’omora.

Fao khö Paul, Stephany, Kimberly hegöi Brian ba gödo ndraha Malawi me döfi 2002

Lamane iraonoma alawe andre wa duma-duma nifaluama hegöi ira duara zanolo ya’ira ba ’wangofönai’ö wangalui Mbanua Lowalangi’ hewa’ae itaria abu dödöra ba gefe. (Matai’o 6:33) Me mbaŵa si Öfa 1998, lakaoni Paul ba Stephany wefao ba Sekolah Gilead kelas si-105. Labe’e halöwöra ba Malawi, Afrika. Ba ginötö si fagölö, lakaoni Brian ba Kimberly mohalöwö ba Mbetieli London, ba gafuriata lafindrakö ira ba Mbetieli Malawi. Sindruhu-ndruhu omuso dödöma börö me la’oguna’ö wa’aurira ba lala zabölö sökhi.

FOGAONI SAHÖLI-HÖLI DÖDÖ

Me mbaŵa si Sara 2001, itelefo ndra’odo talifusöda Marais, pengawas Layanan Penerjemahan. Simane si no ufatunö ba wamobörö, itutunö wa so sambua famomaha zanolo niha samo’eluaha ba zi sagörö ulidanö ba wangi’ila lala famo’eluaha zi sökhi. Hewa’ae no 64 fakhe ndröfigu me luo da’ö, omasi ira lafaha’ö ndra’odo tobali samösa instruktur. Ya’odo hegöi Bethel ma’ohe ba wangandrö da’a ba mafahuhuosi khö ninama ba wangandrö mbua gera-erara. Hewa’ae no alawa ndröfira ba tebai sa’ae matolo ira na no mofanöga, hiza’i la’andrö khöma ena’ö mofanö ndra’aga. Ufuli utelefo ba uwa’ö wa omuso sibai dödöma ba wanema’ö halöwö sahöli-höli dödö andre.

Aefa da’ö göna mamagu fökhö kanker. Uwa’ö khönia wa lö a’ozu mofanö ndra’aga ena’ö tola matolo nakhigu Linda ba wondrorogö ya’ia. Lö omasi mamagu da’ö ba imane, ”Na lö a’ozu mofanö’ö, abölö abu dödögu.” Fao göi dödö Linda ba da’ö. Ma’andrö sibai saohagölö börö me latehegö marase ira. Ma’andrö sibai saohagölö göi ba wanolo nibe’e ndra talifusö si so ba mbanua andrö. Sahari me no ofetaga ba Pusat Pendidikan Menara Pengawal ba Patterson, itelefo ndra’aga Linda  ba wangombakha’ö wa no mate mamagu. Hiza’i, i’andrö khöma ena’ö böi maröi halöwöma. Andrö, mafalua fefu halöwö andrö.

Omuso sibai dödöma me marongo wa ba gödo ndraha Malawi nahia wohalöwöma si föföna. Ba da’ö mohalöwö ndraonoma hegöi fo’omora. Omuso sibai dödöma börö me ifuli owulo ndra’aga. Aefa da’ö, mabe’e famomaha ba Zimbabwe hegöi ba Zambia. Me no aefa tölu fakhe amatonga mabe’e famomaha, mafuliga ba Malawi ba wanura zi no irai alua khö ndra Samaduhu’ö zi göna folohi börö me lö fao ira ba politik. *—Faigi nisura ba gahe zura.

Fao manuriaigö khö ndra ma’uwuma

Me döfi 2005, abu sibai dödöma börö me ifuli maröi Afrika. Mangawuli ndra’aga ba Basalt, Kolorado, ba lö maböhöli Bethel merintis ba da’ö. Me döfi 2006, findra ndra Brian ba Kimberly ba zi tambai nomoma, ba wangebua’ö darua ndraonora alawe, Mackenzie ba Elizabeth. Paul hegöi Stephany toröi ira ba Malawi. Paul tobali anggota Panitia Cabang. Iada’a no arakhagö 80 fakhe ndröfigu. Owua-wua sibai dödögu ba wamaigi ira matua sagawuyu mboto si falulu fohalöwö khögu meföna, lahalö halöwö zi no irai utörö. Maforege ba wolo’ö niha si tobali duma-duma si sökhi khöma ena’ö tola lasöndra gunania iraonoma hegöi ma’uwuma. Sindruhu-ndruhu owua-wua dödöma ba wa’auri.

^ par. 5 Ena’ö tola ö’ila abölö oya sanandrösa ba halöwö utusan injil nifalua nösi nomo Steele, tola öfaigi Watchtower 1 mbaŵa si Lima 1956, nga’örö 269-272, ba 15 mbaŵa si Tölu 1971, nga’örö 186-190.

^ par. 30 Duma-dumania, faigi waö-waö wa’auri Trophim Nsomba ba Menara Pengawal 15 mbaŵa si Öfa 2015, nga’örö 14-18.