”Famati andrö . . . fa’afaduhu dödö ba ngawalö, hadia ia, si lö oroma.”—HEBERAI’O 11:1.

SINUNÖ: 54, 43

1. Hewisa zinangeania dödöda ba wamatida?

LÖ DOZI niha mangokhögö famati. (II Tesalonika 3:2) Hiza’i, ibe’e wamati Yehowa ba niha samosumange ya’ia. (Roma 12:3; Galatia 5:22) Tatu ta’andrö sibai saohagölö khö Yehowa me no ibe’e khöda wamati!

2, 3. (a) Hadia gunania na ta’okhögö wamati? (b) Hadia manö wanofu-nofu nitutunöda?

2 Ibe’e Nono omasi’önia Yehowa ena’ö dozi niha sangoroma’ö famati khö Yesu tola te’efa’ö horönia. Da’a zame’e fahuwu zi samösa niha khö Yehowa hegöi ena’ö lasöndra wa’auri si lö aetu. (Yohane 6:44, 65; Roma 6:23) Hawa’ebua wa’asökhi dödö Yehowa khöda! Hewa’ae niha samalua horö ita ba sinangea mate, hiza’i i’ila Yehowa wa tola tafalua ngawalö zi sökhi. (Zinunö 103:10) Itolo ita ena’ö tafaha’ö ita ba duria somuso dödö sanandrösa khö Yesu hegöi hölinia. Na ibörögö ta’okhögö wamati khö Yesu ba ta’o’ö ia, tola ta’okhögö dötö nafö fa’auri si lö aetu!—Baso I Yohane 4:9, 10.

3 Hadia nasa zi tola tafaha’ö ita sanandrösa ba wamati? Na ha zi no ifalua Lowalangi khöda ni’ilada hegöi hadia  nifaluania ba zi so föna, hadia da’ö geluahania no mamati ita? Datafaigi hadia nasa zi lö tola lö’ö tafalua.

”FAMOMAHA FAMATI BAKHA BA DÖDÖ”

4. Na ta’okhögö wamati, hadia lua-luania khöda?

4 Ba ginötö ta’okhögö wamati khö Yehowa hegöi khö Yesu, tenga ha si no lafalua mazui hadia zi lö aratö lafalua khöda ni’ilada. Omasi sibai göi ita wamalua ba wa’aurida hadia zi no lafaha’ö khöda. Tefarou ita ba wanolo niha bö’ö ena’ö aboto ba dödöra sanandrösa khöra. Imane sinenge Faulo, ”Na itehe sa beweu So’aya Yesu ba na faduhu dödöu, no isusugi ia Lowalangi moroi ba ngai zi mate, ba ni’orifi ndra’ugö. Ba dödöda sa so wamati, ba wogamö fa’atulö dödö, ba beweda zanehe, ba wogamö fangorifi.”—Roma 10:9, 10; II Korindro 4:13.

5. Hadia mbörö wa moguna sibai wamati, ba hadia zinangea tafalua ena’ö ta’okhögö wamati saro? Be’e duma-duma.

5 Ba wangokhögö fa’auri si lö aetu ba gulidanö si bohou khö Lowalangi, moguna ta’okhögö wamati ba tarorogö ena’ö lö aetu aro wamatida. Famati andrö hulö simane zinanö. Moguna lö mamalö-malö tawuwui ia ena’ö sökhi wa’atedounia ba tola manöi zinanö andrö. Na ambö tabe’e nidanö, tola aleu zinanö andrö ba mate. Simanö göi, moguna taforege ena’ö ’sökhi’ wa’atedou wamatida ba lö aetu ”manöi” ia.—Tito 2:2; II Tesalonika 1:3; Luka 22:32; Heberai’o 3:12.

ELUAHA WAMATI MOLO’Ö ZURA NI’AMONI’Ö

6. Hadia dombua lala nitutunö ba Heberai’o 11:1 sanandrösa ba wamati?

6 Ba Heberai’o 11:1, itutunö Zura Ni’amoni’ö hadia geluaha wamati. (Baso.) (1) Famati andrö ”fa’aro dödö ba nidöna-döna”. Nifabu’u Lowalangi sanandrösa ba zi so föna, da’ö sa nidöna-dönada. Duma-dumania, faduhu dödöda wa lö aratö tehori wa’alösökhi, ba so gulidanö si bohou. (2) Famati andrö ”fa’afaduhu dödö” mazui dandra same’e faduhu dödöda moroi ”ba ngawalö, hadia ia, si lö oroma”. Aboto ba dödöda wa sindruhu-ndruhu so Lowalangi Yehowa, Yesu Keriso, ira mala’ika hegöi mbanua Lowalangi ba zorugo hewa’ae tebai ta’ila höröda da’ö. (Heberai’o 11:3) Hewisa tola taforoma’ö wa sindruhu-ndruhu ta’okhogö wamati ba nifabu’u Lowalangi hegöi ba ngawalö si tebai ta’ila höröda? Tola taforoma’ö da’ö ba lala wa’aurida, fehededa hegöi ba nifaluada.

7. Hewisa duma-duma Noakhi möi fanolo khöda ena’ö aboto ba dödöda hadia geluahania mangokhögö famati? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.)

7 Hadia wamaha’ö si tola tafaha’ö ita moroi khö Noakhi sanandrösa ba wamati? Itutunö Faulo sanandrösa khö Noakhi, ”ilau nowo andrö Noakhi, ba wangorifi si sambua omo ya’ira, me no ibokai khönia Lowalangi zi lö oroma na, i’ata’ufi”. (Heberai’o 11:7) Börö me mamati Noakhi ba nifa’ema Yehowa khönia, ifazökhi nowo sebua sibai. Tola manö, manofu-nofu zi faola omo khönia hana wa ifazökhi nowo. Faduhu dödöda, wa itema lira Noakhi. Itutunö Sura Ni’amoni’ö wa Noakhi andrö, ”sanuriaigö fa’atulö dödö”. (II Fetero 2:5) Ifangelama niha wa i’asogö molö Lowalangi ba wangohori niha si lö sökhi. Tola manö ifatunö khöra hadia niwa’ö Yehowa, ”No so ba duduma hörögu wozu nösi gulidanö fefu, noa sa anönö danö horö, nifazökhira” ba ”Anönö danö idanö ube’e, ba wangohori  fefu nösi gulidanö, si so noso, barö mbanua, si yawa, fefu zi so ba gulidanö ba si tekiko ube’e.” Aefa da’ö, itutunö khöra Noakhi hadia zinangea lafalua ena’ö te’efa’ö ira. Imane Yehowa, ”Möi ba nowo ndra’ugö.”—I Moze 6:13, 17, 18.

8. Hadia niwa’ö Yakobo sanandrösa ba wamati?

8 Isura göi Yakobo sanandrösa ba wamati. Ifalua da’a, te lö ara me no isura buku Heberai’o Faulo. Isura Yakobo, ”Oroma’ö khögu wamatimö andrö, si lö bua-bua, ba ba mbua-buagu u’oroma’ö khöu wamati andrö.” (Yakobo 2:18) Itutunö Yakobo wa ba wangokhögö famati, lö ibönö na ha faduhu dödö manö. Bekhu manö, faduhu dödöra wa so Lowalangi, hiza’i lö mamati ira khö Yehowa. Sindruhu-ndruhu lalawa sa Lowalangi. (Yakobo 2:19, 20) Baero da’ö, tatu la’omusoi’ö dödö Lowalangi niha samati moroi ba lagura si sökhi mazui mbua-buara si sökhi. Da’ö nifalua Gaberahamo. Isura Yakobo, ”Tuada Aberahamo andrö, hadia, tenga moroi ba mbua-bua isöndra wangatulö, me ibe’e sumange nononia Iza’aki andrö? Ö’ila ba da’ö, itolo ba mbua-bua andrö famati, ba moroi ba mbua-bua andrö tefo’ahonoa wamati.” Aefa da’ö itandrösaigö Yakobo wa lö moguna famati si lö mbua-bua ba imane, ”Hulö simane boto sa, si lö fa’auri, na lö noso, simanö göi wamati andrö, lö fa’auri, na lö bua-bua.”—Yakobo 2:21-23, 26.

9, 10. Hadia geluahania mangoroma’ö famati khö Nono?

9 Töra 30 fakhe aefa da’ö, isura Yohane tölu zura hegöi Injil. Simane sanura Zura Ni’amoni’ö tanö bö’ö, aboto ba dödö Yohane hadia geluaha wamati. Ba zurania asese i’oguna’ö Yohane ngawua wehede Yunani si fataria lafo’eluaha ba li khöda, ”mangoroma’ö famati”.

Taforoma’ö wamati khö Nono andrö na ta’o’ö Yesu

10 Duma-dumania, itutunö Yohane, ”Khö zamati khö Nono andrö so wa’auri si lö aetu, lö i’ila dania wa’auri si lö mamati khö Nono andrö, lö tebulö wönu Lowalangi khönia.” (Yohane 3:36) Ba wangoroma’ö famati khö Nono andrö, lö tola lö’ö ta’o’ö Yesu. Sindruhunia, moroi ba nisura Yohane, ta’ila wa asese iwa’ö Yesu wa ba wangokhögö fa’auri si lö aetu, lö tola lö’ö taforoma’ö wamati khönia hegöi khö Namania.—Yohane 3:16; 6:29, 40; 11:25, 26; 14:1, 12.

11. Hewisa tola taforoma’ö wa ta’andrö sibai saohagölö khö Yehowa me no aboto ba dödöda zindruhu andrö?

11 I’oguna’ö geheha ni’amoni’ö Yehowa ba wanolo ya’ita ena’ö aboto ba dödöda zindruhu sanandrösa khönia hegöi Ononia, ba itolo ita ba wangokhögö famati khöra. (Baso Luka 10:21.) Hewisa tola taforoma’ö wa ta’andrö saohagölö khö Yehowa ba ngawalö zi no ifalua? Moguna böi irai taböhöli ba wangandrö saohagölö khönia me no itehe fahuwu ita khönia börö ”Zolohe andrö, ba Samo’ahonoa famati” Yesu. (Heberai’o 12:2) Moguna ta’aro’ö wamatida ba wangandrö khö Yehowa hegöi ba wamaha’ö ba Daromalinia.—Efeso 6:18; I Fetero 2:2.

Taforoma’ö wamati na tafatunö ba niha bö’ö sanandrösa ba duria somuso dödö ero so ginötö (Faigi ngenoli si-12)

12. Na ta’okhögö wamati, hadia zi tola tafalua?

12 Moguna lö aetu taforoma’ö ba mbua-buada  wa ta’okhögö wamati saro ba nifabu’u Yehowa. Duma-dumania, lö aetu tafalua wanuriaigö ba niha sanandrösa ba Mbanua Lowalangi ba tatolo ira ena’ö tobali nifaha’ö Yesu. Moguna göi böi taböhöli wamalua, ’zi sökhi ba niha fefu, ba oföna ba zi ha sara lala wamati, awöda’. (Galatia 6:10) Ba taforege ba ’woheta niha si tohöna andrö, fabaya nilau-launia andrö’ börö me lö omasi ita na tefakiko wahuwusada khö Yehowa ba ngawalö hadia ia.—Kolose 3:5, 8-10.

FAMATI KHÖ LOWALANGI NO SAMBUA DANE-DANEDA

13. Hana wa moguna ”famati khö Lowalangi”? Hewisa wanutunö Zura Ni’amoni’ö da’ö, ba hadia mbörö?

13 Imane Sura Ni’amoni’ö, ”Na lö famati, ba tebai i’omasi’ö niha Lowalangi: Sangondrasi Lowalangi ena’ö ba lö’ö sa tola lö mamati ia, so Lowalangi, ba ifoluo zangalui ya’ia andrö.” (Heberai’o 11:6) Iforoma’ö göi Zura Ni’amoni’ö wa ”famati khö Lowalangi” si föföna ta’okhögö ena’ö tola tobali niha Keriso. Famati andrö no sambua ’dane-daneda’. (Heberai’o 6:1) Hiza’i baero wamati, moguna göi mbua-bua tanö bö’ö ena’ö tola fahuwu ita khö Yehowa hegöi lö taböhöli da’ö.—Baso II Fetero 1:5-7; Yuda 20, 21.

14, 15. Hadia abölö tohude wamati moroi ba wa’omasi? Tutunö.

14 Famati zabölö asese lasura ira sanura Zura Ni’amoni’ö moroi ba mbua-bua tanö bö’ö. Hadia da’ö geluahania wa famati andrö no mbua-bua sabölö tohude sinangea ta’okhögö?

15 Itutunö Faulo gamaehuta wamati ba fa’omasi. Isura, ”He no a’oi so khögu wamati andrö, ba wamawu’a hili, ba na lö khögu fa’omasi andrö, ba faya ndra’odo.” (I Korindro 13:2) Itutunö Yesu wa ”zebua goroisa ba zura goroisa andrö” ya’ia da’ö wangomasi’ö Lowalangi. (Matai’o 22:35-40) Fa’omasi zanolo ya’ita ba wangokhögö mbua-bua tanö bö’ö zangomusoi’ö dödö Lowalangi. Duma-dumania, itutunö Zura Ni’amoni’ö wa fa’omasi ”fefu hadia ia, ba faduhu dödönia”. Andrö, fa’omasi zanolo ya’ita ena’ö tola faduhu dödöda, mazui ta’okhögö wamati ba ngawalö niwa’ö Lowalangi nisura ba Zura Ni’amoni’ö.—I Korindro 13:4, 7.

16, 17. Hadia niwa’ö Zura Ni’amoni’ö sanandrösa ba wamati hegöi fa’omasi? Mbua-bua hadia zabölö tohude, ba hadia mbörö?

 16 Moguna sibai wamati hegöi fa’omasi, ba asese lafaogö latutunö ia ira sanura Zura Ni’amoni’ö. Ifarou dalifusönia Faulo ba ”ta’obaru göröba famati andrö, ba öröba fa’omasi”. (I Tesalonika 5:8) Isura Fetero sanandrösa khö Yesu, ”Somasi ami, he ŵa’ae lö mirai falukha, si faduhu dödömi iada’e, he ŵa’ae lö mi’ila ia.” (I Fetero 1:8) Manofu Yakobo khö dalifusönia nibayoini, ”Tenga no itutuyu Lowalangi zi numana ba gulidanö andre, ena’ö fahöna khöra wamati andrö, ba ena’ö sanema ondröita ira, banua andrö, nifabu’unia ba zangomasi’ö ya’ia andrö?” (Yakobo 2:5) Isura Yohane wa no iwa’ö Lowalangi ”ena’ö mamati ita ba döi Nononia, Yesu Keriso, ba ena’ö faoma ta’omasi’ö nawöda”.—I Yohane 3:23.

17 Hiza’i, isura Faulo, ”Ba me simanö, ba si lö tebulö wamati ba fanötöna ba fa’omasi, si tölu andrö, ba sebuara, ba fa’omasi andrö.” (I Korindro 13:13) Ba zi so föna, lö moguna mamati ita ba nifabu’u Lowalangi sanandrösa ba gulidanö si bohou börö me no alua da’ö fefu. Owua-wua dödöda ba wa’auri sahöli-höli dödö nitutunö Zura Ni’amoni’ö. Hiza’i, moguna lö aetu ta’okhögö wa’omasi khö Lowalangi hegöi awöda. Sindruhunia, lö aetu tedou wa’omasida khöra sagötö fa’ara.

IFAHOWU’Ö YEHOWA WAMATIDA

18, 19. Hadia mbuania börö me la’okhögö wamati ono mbanua Lowalangi iada’a, ba haniha zinangea lasuno ba da’ö?

18 Ono mbanua Yehowa iada’a, la’okhögö wamati ba Mbanua Lowalangi ba latuhini da’ö. La’omasi’ö göi nawöra zamösana. Tola alua da’a, börö me latehe geheha Lowalangi ba wame’e fanuturu lala ba wa’aurira. (Galatia 5:22, 23) Hadia zi tobali mbuania? Töra walu zuta ndra talifusöda ba zi sagörö ulidanö lasöndra wa’owua-wua dödö ba fa’atulö hegöi te’osambua’ö ba mbanua niha Keriso si so ya’ira. Atulö wa famati hegöi fa’omasi no mbua-bua sahöli-höli dödö.

19 Tola te’osambua’ö börö wanolo moroi khö Lowalangi. Sinangea lasuno ia. (Yesaya 55:13) Sindruhu-ndruhu ta’andrö saohagölö börö me no itehe khöda ”no auri ami, moroi ba wamati”. (Efeso 2:8) Lö iböhöli Yehowa ba wanolo ena’ö abölö ato niha zangokhögö famati khönia. Ba gafuriatania, afönu niha so’ahonoa ba zi sagörö ulidanö, satulö ba somuso tödö. Lasuno Yehowa sagötö fa’ara!