Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö—Edisi Wamaha’ö  |  Baŵa si Fitu 2017

Lumö’ö Wangera-ngeramö

Lumö’ö Wangera-ngeramö

SO NDRA’UGÖ barö wasuwöta! Udu ya’ia da’ö Satana, ba i’oguna’ö fakake sabölö sökhi. Tefazökhi fakake da’a ba wamakiko fangera-ngeramö, tenga botomö. Hadia da’ö? Propaganda!

I’ila sinenge sotöi Faulo wa propaganda ni’oguna’ö Zatana möi fama’ala. Hiza’i, lö fefu niha Keriso la’ila wama’ala da’a. Duma-dumania, te so niha Korindro zanguma’ö wa no aro ira ba zindruhu irege tebai ifa’ala ira Satana. (I Korindro 10:12) Da’ö mbörö wa ifangelama ira Faulo, ”Ata’u ndra’o, tefakiko gera-erami, aheta ba zadölö andrö, ba khö Keriso, hulö simane famaelungu gulö andrö Khawa, ba wa’onekhenia.”​—II Korindro 11:3.

Moroi ba wehede Waulo andre oroma wa moguna sibai böi tafaduhusi tödö ita. Ena’ö möna ita ba wolawa propaganda Zatana, moguna ö’ila wa sindruhu-ndruhu möi fama’ala da’ö ba moguna ölumö’ö wa’aurimö.

HEWISA WA’ATE’ALA NI’ASOGÖ PROPAGANDA?

Ba artikel da’a, eluaha propaganda ya’ia da’ö angombakhata si lö tefaudu mazui famaelungu ni’oguna’ö ba wolimo niha mazui ba wamatörö fangera-ngera hegöi nifaluara. Molo’ö buku Propaganda and Persuasion, propaganda ya’ia da’ö ”bua-bua si lö tefaudu, möi fama’ala, ba lö atulö”. La’amaedolagö da’a simane ”falömanörö sindruhu, fangoloi wangera-ngera, falimosa, manipulasi, [hegöi] fondrönisi wangera-ngera”.

Sindruhu-ndruhu möi fama’ala propaganda börö me tola idönia’ö lala wangera-ngerada ba zi lö ta’ila. Tola ta’amaedolagö ia simane gas si so langu si tebai ta’ila mazui tarasoi huania. Vance Packard, sangokhögö fa’atua-tua sanandrösa ba lagu niha, iwa’ö wa propaganda tola molua-lua ia ba nifaluada ”töra moroi ba ni’ilada”. Molo’ö niha sagatua-tua tanö bö’ö, propaganda zanga’asogö ba dödö niha ba wamalua amuata si tola manga’asogö de’ala ba si lö irai ikhamö fangera-ngerada.  Da’a göi zanga’asogö genosida (labunu zi sambua soi), fasuwöta, ba folohi börö wa’afabö’ö soi mazui agama.​—Easily Led—A History of Propaganda.

Na niha gulidanö manö tola lalimo ita ba propagandara, mendrua manö Zatana. No i’ila mbua-bua niha gulidanö i’otarai me lawöwöi niha. Ba ya’ia göi zamatörö ”nösi gulidanö”. Andrö wa tola i’oguna’ö gofu hadia zi so ba gulidanö da’a ba wamazaewe falimosania. (I Yohane 5:19; Yohane 8:44) No ’imbawainö gera-era’ niha sato Satana ba propaganda nibe’enia irege iada’a no ’ifaelungu fefu niha ba gulidanö’. (II Korindro 4:4; Fama’ele’ö 12:9) Hewisa wotimbagömö propagandania?

ARO’Ö WAMATIMÖ

No ifaha’ö ita Yesu wa so lala si öna-öna ba wolawa propaganda ya’ia da’ö, ”Aboto ba dödömi zi duhu, ba i’efa’ö ami si duhu andrö”. (Yohane 8:31, 32) Ba wasuwöta, moguna i’ila si samösa saradadu hezoso tola isöndra gangombakhata si tola ifaduhusi tödö, börö me oya walimosa nifazaewe nudunia ba wolimo ya’ia. Andrö, hezoso tola ösöndra gangombakhata si tola öfaduhusi tödö? No i’asogö da’ö Yehowa ba Daromalinia, Sura Ni’amoni’ö. Ba da’ö, tola ösöndra fefu ni’oguna’ömö ba wolawa propaganda Zatana.​—II Timoteo 3:16, 17.

Tatu manö, aboto ba dödö Zatana da’ö. Andrö wa i’oguna’ö gulidanö nifatörönia ba wangoloi’ö fangera-ngerada hegöi ena’ö lö omasi ita ba wombaso hegöi ba wamaha’ö ya’ita ba Zura Ni’amoni’ö. Böi telimo ndra’ugö ba wa’alösökhi ”ni’asogö Gafökha”! (Efeso 6:11) Lö ibönö na ha dane-dane zindruhu ni’ilada. Moguna taforege ba wondrou’ö fa’atua-tuada ba zindruhu. (Efeso 3:18) Imane samösa sanura sotöi Noam Chomsky, ”Lö hadöi niha si tola mamaduwa sindruhu bakha ba gutomö. Moguna ö’alui samösa ia.” Andrö, ”ya’ugö samösa”, ’zangalui ero ma’ökhö ba Zura’.​—Halöwö Zinenge 17:11.

To win the battle for your mind, you must recognize how dangerous propaganda is and then protect yourself from it

Lö omasi Zatana na ö’okhögö wangera-ngera si sökhi hegöi fa’aboto ba dödö sindruhu si no örongo. Hadia mbörö? Börö me niha si no ”afatö tödö ba wangera-ngera si lö tefaudu, abölö aoha tedönisi dödöra” ba propaganda. (Media and Society in the Twentieth Century) Böi faduhusi tödö gofu hadia nirongomö fatua lö öhaogö ö’angeraigö da’ö. (Gamaedola 14:15) No ibe’e khömö Lowalangi ’fa’abölö ba wangera-ngera’ hegöi  ’fa’abölö ba wotatugöi zatulö ba si sala’ irege tola ö’oguna’ö da’ö ba wangaro’ö famatimö.​—Gamaedola 2:10-15; Roma 12:1, 2.

BÖI MAMALÖ SO WAHASARA DÖDÖ

Saradadu si no tedönisi tödö ba propaganda tola manö ata’u ia ba lö fa’abölönia ba wasuwöta. Propaganda andre, tola i’asogö ba dödöra ba wolawa nawöra samösa mazui ba wanga’aröu’ö ya’ira moroi ba nawöra tanö bö’ö. Molo’ö samösa jenderal Jerman, propaganda no sambua dani wa tola kala Jerman ba Wasuwöta Gulidanö I. Iwa’ö wa niha si no tedönisi ba propaganda no amaedola niha si no lahipnotis. I’oguna’ö göi lala simane da’ö Satana ba wodudugö fahasara dödö ba gotalua niha Keriso iada’a. Duma-dumania, i’asogö wa’afaehusa wangera-ngera ba gotalua ndra talifusöda. Mazui i’asogö ba wangera-ngerara wa lö atulö organisasi Yehowa ba no lafalua zala, ena’ö laröi organisasi.

Böi telimo ndra’ugö! O’ö mene-mene Daromali Lowalangi ba böi mamalö okhögö wahasara dödö khö ndra talifusö. Duma-dumania, ifarou ita Sura Ni’amoni’ö ena’ö lö mamalö ’ta’efa’ö zala nawöda khöda’ ba ta’aliokö wangasiwaisi gofu hadia wa’afabö’ö wangera-ngera. (Kolose 3:13, 14; Matai’o 5:23, 24) Ba ifangelama ita ena’ö böi ta’aröu’ö ita ba mbanua niha Keriso. (Gamaedola 18:1) Haogö angeraigö hadia tola ötimbagö propaganda Zatana. Sofu khöu samösa, ’Barö-barö da’a, me i’afökhöisi dödögu talifusögu, hadia sangomusoi’ö dödö Lowalangi mazui dödö Zatana nifaluagu?’​—Galatia 5:16-26; Efeso 2:2, 3.

BÖI TAYA WA’AFADUHU DÖDÖMÖ

Na so samösa zaradadu si lö faduhu tödö khö zondrönia’ö ya’ia, tebai fasuwö ia soroi ba dödö. Andrö wa la’oguna’ö propaganda ira udura ba wondudugö fa’aro dödö hegöi fa’afaduhu dödö ndra saradadu khö zondrönia’ö ya’ira. Na lafalua zala ira sondrönia’ö, la’oguna’ö da’ö ira udura ba lamane, ”Tebai mifaduhusi tödö ira!” ba ”Böi mitehegö la’ohe ami ba wa’ate’ala!” Ifalua göi zimane da’ö Satana. I’alui lala ena’ö taya wa’afaduhu dödöda ba niha ni’oguna’ö Yehowa ba wondrönia’ö ono mbanuania.

Hewisa wolumö’ömö ya’ugö samösa? Böi mamalö faduhusi tödö organisasi Yehowa. Böi böhöli wa’alö faröimö ba tuhini niha sondrönia’ö ono mbanua Lowalangi, hewa’ae lö mo’ahonoa ira. (I Tesalonika 5:12, 13) Niha si faröi ba organisasida hegöi niha si  falimo, tola manö lalawa organisasi. (Tito 1:10) Hewa’ae hulö atulö niwa’öra, böi irai ’alio mangiwa dödöda’. (II Tesalonika 2:2) O’ö mene-mene nibe’e Waulo khö Timoteo. Imane, ”Ba böi böhöli zi no örongo” ba törö tödöu ”hakhö örongo ia”. (II Timoteo 3:14, 15) Angeraigö fefu hadia ia zangoroma’ö wa tola öfaduhusi tödö zawuyu si lö faröi, si no i’oguna’ö Yehowa ba zi no arakhagö otu fakhe ba wamaha’ö ya’ita ba zindruhu.​—Matai’o 24:45-47; Heberai’o 13:7, 17.

BÖI ATA’U

Idönisi göi dödömö Satana ba lala sabölö oroma. Itaria i’asogö khömö wa’ata’u. ”Sambua duma-duma soroma moroi ba propaganda” ya’ia da’ö fameta’u. (Easily Led—A History of Propaganda) Philip M. Taylor, samösa profesor moroi ba Inggris, i’oguna’ö duma-duma ndrawa Asiria sangoguna’ö propaganda hegöi fameta’u ba wokalaisi nudura. I’oguna’ö göi wa’ata’u Satana, simane fa’ata’u ba niha, fa’ata’u börö wolohi, hegöi fa’ata’u börö wa’amate, ena’ö öböhöli wamosumange Yehowa.​—Yesaya 8:12; Yeremia 42:11; Heberai’o 2:15.

Böi tehegö ata’u ndra’ugö ibe’e Satana! Imane Yesu, ”Böi mi’ata’ufi zamunu boto, ba aefa’ö, ba lö la’ila mulau hadia ia.” (Luka 12:4) Faduhusi tödö wa hasambalö ifalua zi no ifabu’u Yehowa ba wondrorogö ya’ugö, ibe’e khömö ”fahöna wa’abölö” ba itolo ndra’ugö ba wotimbagö fondrönia’ö moroi khö Zatana.​—II Korindro 4:7-9; I Fetero 3:14.

Tatu manö, itaria so khömö wa’ata’u ba fa’ambö fa’abölö. Hiza’i, törö tödömö wehede Yehowa ba wangaro’ö Yosua. Imane, ”Ya’abölö ndra’ugö, ya’abe’e dödöu. Böi ata’u ndra’ugö ba böi mangiwa dödöu, me si fao-fao khöu Yehowa, Lowalangiu, gofu heza ösawa.” (Yosua 1:9) Na so khöu wa’aombö dödö, lau angandrö khö Yehowa. Faduhusi tödö wa ’irorogö dödömö, awö gera-eramö fa’ohahau dödö andrö, khö Lowalangi, sabölö moroi ba gera-era niha fefu’ irege tola ö’okhögö wa’abölö ba wotimbagö fefu propaganda Zatana.​—Filifi 4:6, 7, 13.

Hadia itörö tödömö propaganda nifa’ema zolohe turia moroi ba ndrawa Asiria sotöi Rabisake, ena’ö ata’u nono mbanua Lowalangi? Omasi ia ena’ö faduhu dödöra wa tebai ilumö’ö ira Yehowa ba lö si tola molumö’ö ya’ira moroi ba ndrawa Asiria. Ba falimo ia, iwa’ö wa Yehowa zanguma’ö ba niha Asiria ba wodudugö Yeruzalema. Hadia wanema li nibe’e Yehowa? Imane, ”Böi ata’ufi wehede andrö, nirongou, fango’aya genoni razo Asiria ya’odo.” (II Razo 18:22-25; 19:6) Aefa da’ö, ifatenge samösa mala’ikania Yehowa ba wamunu 185.000 zaradadu ndrawa Asiria ba zi sara wongi!​—II Razo 19:35.

ATUA-TUA’ÖGÖ—BÖI MAMALÖ FONDRO-NDRONGO YEHOWA

Hadia no irai öfaigi ba film, niha nilimo ba zi lö i’ila? Hadia omasi’ö öfatunö khönia, ’Böi faduhusi tödö! Lalimo ndra’ugö!’ Khalaigö wa lamane khömö ira mala’ika, ”Böi faduhusi tödö walimosa Zatana!”

Andrö, böi fondro-ndrongo propaganda Zatana. (Gamaedola 26:24, 25) Fondro-ndrongo Yehowa, faduhusi tödö ia ba nifaluamö. (Gamaedola 3:5-7) I’omasi’ö ba imane khömö, ”Ya’atua-tua ndra’ugö, ya’ugö onogu; omusoi’ö dödögu.” (Gamaedola 27:11) Na öfalua da’ö, tola ölumö’ö wangera-ngeramö!