Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Timbagö Lala Wangera-ngera Gulidanö

Timbagö Lala Wangera-ngera Gulidanö

”Mifaigi, faböi ilimo ami niha, haniha ia, ba wa’atua-tua niha gulidanö andrö, ba ba waya-faya andrö.”​—KOLOSE 2:8.

SINUNÖ: 38, 31

1. Hadia nisura Waulo ba niha Keriso si so ba Kolose? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.)

ISURA zura sinenge sotöi Faulo ba niha Keriso ba Kolose, me tobali ia niha gurunga ba Roma te me döfi 60-61 M. Itutunö khöra hana wa moguna la’okhögö ”ngawalö wangila fefu”, ya’ia da’ö fa’abölö ba wamaigi fefu hadia ia simane famaigi Yehowa. (Kolose 1:9) Imane Faulo, ”Andrö uwa’ö da’ö, faböi ilimo ami niha, haniha ia, ba huhuo famowöhö. Mifaigi, faböi ilimo ami niha, haniha ia, ba wa’atua-tua niha gulidanö andrö, ba ba waya-faya andrö, wolo’ö nifa’ema niha, huku ba niha gulidanö; si tenga folo’ö khö Keriso.” (Kolose 2:4, 8) Aefa da’ö, itutunö Faulo hana wa so ösa mbua gera-era si tehöngö si sala ba hana wa ato niha somasi. Duma-dumania, so ösa lala wangera-ngera same’e ba dödö niha wa abölö sökhi mazui atua-tua ira moroi ba niha bö’ö. Da’ö mbörö wa isura zurania Faulo ba wanolo ndra talifusöda ba wanimbagö lala wangera-ngera gulidanö hegöi gamuata si fasala.​—Kolose 2:16, 17, 23.

2. Hana wa moguna tatutunö duma-duma moroi ba lala wangera-ngera gulidanö?

2 Niha sangokhögö lala wangera-ngera gulidanö, la’ositengagö goi-goi Yehowa. Na lö ta’angenanöi, da’ö zi möi  fangawuwu wa’afaduhu dödöda ba wa’atua-tua Lowalangi. Iada’a, oya lala wangera-ngera gulidanö niforoma’ö ba TV, ba Internet, ba nahia wohalöwö mazui ba zekola. Hadia nifaluada ba wanimbagö fondröni dödö si lö sökhi andre? Ba wamaha’ö da’a, tatutunö lima ngawua duma-duma lala wangera-ngera gulidanö ba hewisa wanimbagö ya’ia.

HADIA MOGUNA FADUHU DÖDÖDA WA SO LOWALANGI?

3. Hadia manö lala wangera-ngera ni’okhögö niha iada’a? Hadia mbörö?

3 ”Tola tobalido niha si sökhi hewa’ae lö faduhu dödögu khö Lowalangi.” Ba zi hauga soi iada’a, no tehöngö lala wangera-ngera da’ö. Niha sanguma’ö da’ö, te lö ibe dödöra hadia so Lowalangi ma lö’ö. So ba dödöra wa tola lafalua fefu zomasi ira. (Baso Zinunö 10:4.) Tanö bö’önia, lawa’ö wa atua-tua ira na lawa’ö, ”Tola u’okhögö mbua-bua si sökhi hewa’ae lö faduhu dödögu khö Lowalangi.”

4. Hadia zi tola tawa’ö ba wanolo zi samösa niha si lö faduhu tödö wa so Zomböi?

4 Hadia tefaudu na faduhu dödöda wa lö hadöi Somböi? So ösa niha sangalui fanema linia ba sains, hiza’i lö la’ila geluahania. Sindruhunia, lö abua wangi’ila ya’ia. Hadia so manö nomo ba zi sambua nahia ba zi lö mudöna-döna? Tatu manö lö’ö! So zangotomosi ya’ia. Hiza’i, abölö abua wangehaogö fefu wa’auri si so ba gulidanö moroi ba nomo. Na mesokho dangada, tola döhö samösa da’ö, hiza’i nomo si no agasila tebai ifuli i’ehaogö samösa ia. Da’a zanolo ya’ita irege faduhu dödöda wa Yehowa no Somböi ya’ita. Imane Sura Ni’amoni’ö, ”Fefu nomo sa, ba so zotomo, ba samazökhi fefu, hadia ia, ba ya’ia Lowalangi.”​—Heberai’o 3:4.

5. Hadia niwa’öda na so zanguma’ö wa tola ta’ila zi sökhi hewa’ae lö faduhu dödöda khö Lowalangi?

5 Hadia niwa’öda na so zanguma’ö wa tola ta’ila zi sökhi hewa’ae lö faduhu dödöda khö Lowalangi? Atulösa wa no iwa’ö Taromali Lowalangi wa niha si lö faduhu tödö khö Lowalangi tola lafalua zi sökhi. (Roma 2:14, 15) Duma-dumania, tola ifosumange ba i’omasi’ö zatuania niha. Hiza’i, na lö i’o’ö goi-goi Yehowa, tola ihalö gangetula si lö sökhi. (Yesaya 33:22) Ato göi niha sagatua-tua iada’a samaduhu’ö wa moguna khöda wanolo moroi khö Lowalangi ba wanga’asiwai fefu gabula dödö salua ba gulidanö. (Baso Yeremia 10:23.) Andrö, böi so khöda wangera-ngera wa tola ta’ila zi sökhi hewa’ae lö faduhu dödöda khö Lowalangi ba lö ta’o’ö goi-goinia.​—Zinunö 146:3.

HADIA MOGUNA KHÖDA AGAMA?

6. Hadia lala wangera-ngera niha sato sanandrösa ba agama?

6 ”Tola owua-wua dödömö hewa’ae lö hadöi agama.” Ato niha sanguma’ö wa lö moguna agama ba aföli ita ibe’e. Oya göi agama zamaha’ö sanandrösa ba galitö narako, lafaso niha ba wame’e game’ela mazui ba wanuhini politik. Lö tokea ita na itugu monönö niha sanguma’ö wa ohahau dödöra na lö hadöi agama! Te lawa’ö, ”Adöni dödögu khö Lowalangi, hiza’i lö omasido fao ba agama.”

7. Hana wa tola ohahau dödömö ba agama satulö?

7 Hadia sindruhu owua-wua dödöda hewa’ae lö agama? Atulösa wa tola owua-wua dödö zi samösa niha na lö hadöi agama faya. Hiza’i, lö niha sowua-wua tödö na lö i’okhögö wahuwusa khö Yehowa, ”Lowalangi sohahau tödö”. (1 Timoteo 1: 11) Fefu nifalua Yehowa no si möi fanolo niha. Börö me ya’ita enoninia, owua-wua dödöda me taforege ba wanolo niha bö’ö. (Halöwö Zinenge 20:35) Duma-dumania, angeraigö hewisa wamosumange satulö möi fanolo ba zi sambua omo ba wangokhögö fa’owua-wua dödö. Tafaha’ö ita ba wo’ame’egö tödö hegöi ena’ö lö faröi ita khö ngambatöda, ba wangebua’ö iraono ba wo’ame’egö tödö niha bö’ö hegöi ba wangokhögö fa’omasi ba gotalua nösi nomo. Famosumange satulö zanolo nono mbanua Yehowa ena’ö falulu fohalöwö ira si fao fa’atulö hegöi ba wangoroma’ö fa’omasi khö ndra talifusö ba mbanua niha Keriso.​—Baso Yesaya 65:13, 14.

8. Hewisa Luka 11:28 möi fanoloda ena’ö aboto ba dödöda lala ba wanöndra fa’owua-wua dödö sindruhu?

8 Andrö, hadia sindruhu-ndruhu owua-wua dödö zi samösa niha na lö ifosumange Lowalangi? Hadia zame’e fa’owua-wua dödö ba niha? So zohahau tödö ba olahraga, ba hobi hegöi ba halöwö sebua ni’okhögöra. Tanö bö’önia, ohahau dödöra börö me larorogö nösi nomo mazui awöra. Hewa’ae owua-wua dödöda ba da’ö, hiza’i tenga ha da’ö gohitö dödö ba wa’auri. Faehu ita moroi ba gurifö. Tola ta’okhögö wa’aboto ba dödö sanandrösa khö Zomböi ba tafosumange ia. Iwöwöi ita ena’ö tola tarasoi wa’owua-wua dödö na tafalua da’ö. (Baso Luka 11:28.) Duma-dumania, tola owua-wua ba tefarou dödöda na fao ita khö ndra talifusöda ba wamosumange Yehowa. (Zinunö 133:1) Owua-wua göi dödöda börö me fao ita ba wa’afatalifusöta ba zi sagörö ulidanö, ta’okhögö lala wa’auri si sökhi hegöi fanötöna sahöli-höli dödö ba zi so miföna.

HADIA MOGUNA KHÖDA GOI-GOI SANANDRÖSA BA GAMUATA?

9. (a) Hadia mbua gera-era si tehöngö sanandrösa ba wohorö? (b) Molo’ö Daromali Lowalangi, hana wa fasala na mohorö ita ba zi tenga ngambatöda?

9 ”Hana wa fasala na mohorö ita ba zi tenga ngambatöda?” Tola manö manofu niha, ”Hana wa mamati sibai ndra’ugö? Owua-wua’ö dödömö ba wa’auri andre.” Hiza’i, lö itehe Taromali Lowalangi gamuata fohorö. * (Faigi nisura ba gahe zura.) (Baso 1 Tesalonika 4:3-8.) No sinangea ibe’e khöda huku Yehowa börö me ya’ia zomböi ya’ita. Iwa’ö wa niha si tola mamalua fa’orudu, ha ira matua ba ira alawe si no mangowalu. Ibe’e khöda huku Yehowa börö me i’omasi’ö ita. I’ila wa na ta’o’ö da’ö, tola itugu sökhi wa’aurida. Ösi nomo solo’ö huku Lowalangi, tola itugu la’omasi’ö, la’ame’egö tödö ba lalumö’ö nawöra. Hiza’i, ihuku niha sangodödögö wanawö hukunia.​—Heberai’o 13:4.

10. Hewisa ena’ö lö ifalua wohorö si samösa niha Keriso?

10 Ifaha’ö ita Sura Ni’amoni’ö lala ena’ö lö tafalua wohorö. Moguna ta’angenanöi hadia nifaigida. Imane Yesu, ”Dozi haniha zamaigi ira alawe, wangisö ya’ia, ba no ihoröni tödönia. Ba na i’alani ndra’ugö höröu kambölö, ba tema koe ia ba tibo’ö.” (Matai’o 5:28, 29) Andrö, moguna ta’aröu’ö ita ba pornografi hegöi musik so’amakhaita ba da’ö. Isura Faulo,  ’Mibunu sa’ae ndroto-ndroto andrö, si so ba gulidanö sanandrösa ba wohorö.’ (Kolose 3:5) Moguna göi ta’angenanöi hadia ni’era-era hegöi nitutunöda.​—Efeso 5:3-5.

HADIA TA’OSAMBUA’Ö DÖDÖDA BA WOLOHI HALÖWÖ SEBUA BA GULIDANÖ?

11. Hana wa omasi ita ta’okhögö halöwö si sökhi?

11 ”Tola owua-wua dödömö na ö’okhögö halöwö si sökhi.” Te so niha samarou ya’ita ba wangoguna’ö inötö hegöi fa’abölöda ba wolohi halöwö si sökhi ba gulidanö da’a. Mendrua manö na halöwö da’ö zame’e khöda fa’atehöngö, fa’akayo mazui fa’atohude. Börö me ato niha sanguma’ö wa halöwö si sökhi no lala ba wanöndra fa’omuso dödö, tola manö ta’okhögö göi lala wangera-ngera simane da’ö.

12. Hadia sindruhu-ndruhu tola i’asogö wa’owua-wua dödö halöwö si sökhi?

12 Hadia tola örasoi wa’owua-wua dödö börö halöwö sanga’asogö khömö fa’atohude hegöi fa’atehöngö? Lö’ö. Angeraigö da’a. Omasi Zatana ba wangokhögö fa’atohude hegöi fa’atehöngö. Tola tawa’ö wa no a’ozu da’ö. Hiza’i, ha sofönu-fönu manö ia, lö khönia fa’owua-wua dödö. (Matai’o 4:8, 9; Fama’ele’ö 12:12) No aröu faehu da’ö ba wa’owua-wua dödö nirasoida ba ginötö tatolo niha ena’ö lafaha’ö ira sanandrösa khö Lowalangi hegöi ba dötönafö si sökhi ba zi so miföna si no ifabu’u. Lö hadöi halöwö ba gulidanö andre same’e khöu fa’owua-wua dödö simanö da’ö. Aefa da’ö, ba wanöndra halöwö si sökhi, so niha sasese fahindri, fahulö mazui fatiu dödöra ba niha bö’ö. Hiza’i, hulö zaya-zaya gölö fefu da’ö ba worasoira. Imane Sura Ni’amoni’ö wa ya’ira andre ’solohi angi’.​—Zangombakha 4:4.

13. (a) Hewisa zinangeania wamaigida halöwö? (b) Hadia zame’e fa’owua-wua dödö khö Waulo?

13 Tatu manö, moguna ta’alui zoguna khöda, ba lö fasala na tafili halöwö somasi ita. Hiza’i, böi ta’ofönai’ö da’ö ba wa’aurida. Imane Yesu, ”Tebai enoni zi darua niha, ma fa’udu ia ba zi samösa ba i’omasi’ö zi samösa, ba ma zui molemba ia ba zi samösa, ba i’ositengagö zi samösa. Tebai enoni Lowalangi ami ba enoni Gana’a göi.” (Matai’o 6:24) Si tola mame’e khöda fa’owua-wua dödö sebua ya’ia da’ö famosumange Yehowa hegöi famaha’ö niha bö’ö ba Zura Ni’amoni’ö. Da’a nirasoi Waulo. Me awuyu-wuyu ia,  i’osambua’ö dödönia ba wolohi halöwö si sökhi. Hiza’i, ba gafuriata sindruhu-ndruhu omuso dödönia me i’ila wa tebulö wa’auri niha nituriaigönia ba duria moroi khö Lowalangi. (Baso 1 Tesalonika 2:13, 19, 20.) Lö hadöi halöwö si sökhi ba gulidanö andre sanga’asogö khöda fa’owua-wua dödö baero ba wamosumange Yehowa hegöi ba wamaha’ö niha bö’ö sanandrösa khönia!

Omuso dödöda na tatolo niha bö’ö ba wamaha’ö ya’ira sanandrösa khö Lowalangi (Faigi ngenoli si-12, 13)

HADIA TOLA TA’ASIWAISI GABULA DÖDÖ SALUA BA GULIDANÖ?

14. Hana wa ato niha somasi ba lala wangera-ngera sanguma’ö wa tola i’asiwaisi samösa gabula dödönia niha?

14 ”Tola la’asiwaisi samösa gabula dödöra niha gulidanö.” Ato niha somasi lala wangera-ngera da’a. Hadia mbörö? Na atulö da’a, eluahania lö moguna sa’ae khöda wanuturu lala moroi khö Lowalangi ba tola tafalua gofu hadia ia zomasi ita. Te no irai örongo so niha zanguma’ö wa itugu alö gabula dödö simane fasuwöta, fa’alösökhi, fökhö, ba faʼanumana. Imane sambua laporan, ”Itugu sökhi wa’auri niha iada’a börö me no laforege ba wangehaogö salua ba gulidanö andre.” Hadia atulö da’ö? Ba gafuriata, hadia la’ila niha lala ba wangasiwaisi gabula dödö si so ba gulidanö andre? Datafaigi zindruhunia.

15. Hana wa tola tawa’ö wa itugu lö sökhi zalua ba gulidanö andre?

15 Hadia no mofozu niha ba wangasiwaisi fasuwöta? Sagötö Wasuwöta Gulidanö  I ba II, töra 60 zuta niha si mate. Sagötö 2015 manö, so 12,4 zuta niha si lö tola lö’ö mondröi omora börö wasuwöta mazui folohi. Lua-luania, so 65 zuta niha si lö omo. Hewisa wa’alösökhi? Ba zi hauga nahia, so ösa wa’alösökhi si no alö. Hiza’i, itugu monönö wa’alösökhi tanö bö’ö. Duma-dumania, fa’alösökhi ba Internet, yomo ba wongambatö, teroris hegöi korupsi. Hewisa wökhö? Atulösa wa so ösa wökhö si no lasöndra dalu-dalu. Hiza’i, me döfi 2013, itutunö sambua gangombakhata wa ero röfi so siwa zuta niha sambö 60 fakhe, si mate börö wökhö tödö, stroke, kanker, fökhö mbadu hegöi fökhö gulo. Ba hewisa wa’anumana? I’ombakha’ö Bank Dunia wa ba Afrika manö monönö wa’ato niha si numana, i’otarai ba zi 280 zuta ba ndröfi 1990 tobali 330 zuta ba ndröfi 2012.

16. (a) Hana wa ha Banua Lowalangi zi tola mangasiwaisi gabula dödö ba gulidanö andre? (b) Hadia niwa’ö Yesaya hegöi sanura zinunö sanandrösa ba nifalua Mbanua Lowalangi?

16 Lö tokea ita ba zalua andre. Iada’a, niha sangalui tana khöra samösa zondrönia’ö organisasi ekonomi hegöi politik. Lö la’ila la’asiwaisi wasuwöta, fa’alösökhi, fökhö hegöi fa’anumana. Ha Banua Lowalangi zi tola mamalua da’ö. Angeraigö howu-howu nibe’e Yehowa ba niha gulidanö. Famatörönia zangohori fefu ngawalö zanga’asogö fasuwöta, simane fakhögusa, korupsi, fango’awögö soi si tumbu ya’ira, agama faya, hegöi Satana. (Zinunö 46:9, 10) Ihori göi dania wa’alösökhi. Iada’a, ifaha’ö göi zuta niha fa’ato ena’ö faoma la’omasi’ö ba lafaduhusi tödö nawöra. Lö hadöi famatörö tanö bö’ö zi tola mamalua da’a. (Yesaya 11:9) Lö aratö, ihori ngawalö wökhö Yehowa ba lö sa’ae fökhö ba niha. (Yesaya 35:5, 6) Ihori wa’anumana ba i’asogö fahöna howu-howu ba niha ena’ö owua-wua dödöra ba wa’auri ba tola itugu ahatö ira khönia. No howu-howu sebua da’a, töra moroi ba gefe sebua.​—Zinunö 72:12, 13.

”FAMI’ILA, HEMIWISA WANEMA LI”

17. Hewisa wanimbagömö lala wangera-ngera gulidanö?

17 Andrö, na örongo lala wangera-ngera si tehöngö si möi fangawuwu wamatimö, faha’ö ndra’ugö hadia niwa’ö Zura Ni’amoni’ö sanandrösa ba da’ö. Fatunöisi da’a khö ndra talifusöda si no aro ba wamati. Angeraigö hana wa omasi niha lala wangera-ngera da’ö, hana wa fasala ba hewisa ena’ö tola ötimbagö ia. Tola talumö’ö wa’aurida moroi ba lala wangera-ngera gulidanö na ta’o’ö hadia niwa’ö Waulo me imane, ”Böi zi lö atua-tua ami, ba wolau nilaumi, ba zi so baero andrö . . . Fami’ila, hemiwisa wanema li zamösana.”​—Kolose 4:5, 6.

^ par. 9 So ösa wamo’eluaha Sura Ni’amoni’ö sanura nösi ayati ba Yohane 7:53–8:11. Hiza’i, sindruhunia lö hadöi nösi ayati da’ö ba Zura Ni’amoni’ö siföföna sibai. So ösa niha sombaso ayati da’a ba lua-luania fasala lala wangera-ngera. Lawa’ö wa ha niha si lö horö zi tola manguhuku niha samalua fohorö. Hiza’i, imane huku Lowalangi ba ndraono Gizara’eli, ”Na so nira’u [ba wohorö], na ihoröni ndronga zodonga, ba faoma mate ira.”​—5 Moze 22:22.