’Tebai sa ilaŵa ami horö; tenga sa barö mbawa goroisa so ami, no barö mbawa wa’ebua dödö so ami.’​—ROMA 6:14.

SINUNÖ: 2, 29

1, 2. Hewisa wa tola itolo ita Roma 5:12?

IMANE Roma 5:12, ”Andrö, simane böröta horö andrö ba gulidanö, wa no ha samösa niha zamobörö, awö lua-lua horö andrö, fa’amate, awö wa no ikhamö niha fefu fa’amate andrö, börö wa no dozi samazökhi horö ira.” Asese tarongo ayati da’a ba asese ta’oguna’ö ia ba ginötö tafaha’ö niha ba Zura Ni’amoni’ö.

2 Asese so ayati da’a ba mbuku Apa yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan? hegöi Hadia Nifaha’ö Zura Ni’amoni’ö Khöda? Ba ginötö tafaha’ö ndraonoda hegöi niha bö’ö ba faza 3, 5, ba 6, hasambalö tabaso Roma 5:12. Tola manö ta’oguna’ö ayati da’a ba wanolo ya’ira ena’ö aboto ba dödöra hana wa tenga faradaiso sa’ae gulidanö andre, hana wa moguna khöda höli, ba hana wa mate ita. Hiza’i, ayati da’ö göi zanolo ya’ita fefu ena’ö ta’andrö saohagölö ba wahuwusada khö Yehowa. Da’ö göi zanolo ya’ita ena’ö itugu ta’osambua’ö dödöda ba wangomusoi’ö dödönia ba ena’ö  lö aetu manötöna ita ba zi no ifabu’u sanandrösa ba zi so miföna.

3. Hadia zi lö tola lö’ö tatörö tödöda ba zalua khöda?

3 Fefu ita oi samalua horö. Tafalua zala ero ma’ökhö. Hiza’i, iforoma’ö wa’ahakhö dödönia Yehowa. I’ila wa lö mo’ahonoa ita ba edöna ia ibe’e khöda wangefa. (Zinunö 103:13, 14) Ifarou ita Yesu wa moguna ta’andrö khö Lowalangi ena’ö i’efa’ö zalada. (Luka 11:2-4) Ba ginötö i’efa’ö Yehowa zala si no tafalua ba zilalö, böi sa’ae ta’angera-ngeraigö da’ö. Datatutunö hewisa wangefa’ö Yehowa zalada.

LALA WANGEFA’Ö YEHOWA ZALADA

4, 5. (a) Hadia zanolo ya’ita ena’ö aboto ba dödöda Roma 5:12? (b) Hadia geluaha ”fa’ebua dödö” si tenga sinangea mutema?

4 Ba mbuku Roma, töra-töra ba faza 6, itolo ita ena’ö aboto ba dödöda hewisa wangefa’ö Yehowa zalada. Ba faza 3, tafaha’ö ita wa fefu niha ”noa sa ahori mamazökhi horö”. Aefa da’ö, itutunö göi Faulo, ”Saohagölö wa iwa’ö Lowalangi satulö ira, fa’ebua dödönia, börö wangöhöli andrö, ba khö Keriso Yesu.” (Roma 3:23, 24) Ba li Yunani, ngawua wehede ’fa’ebua dödö’ eluahania ya’ia da’ö amuata si sökhi si lö mangandrö sulö, si tenga sinangea mena’ö mutema da’ö.

5 Itutunö samösa sarjana, ba li Yunani asese lafo’amakhaita ngawua wehede da’ö ba nifalua Lowalangi hegöi Keriso ba wangefa’ö niha moroi ba horö hegöi fa’amate. Andrö, ngawua wehede Yunani andre, lafo’eluaha ia ba Terjemahan Dunia Baru ba li Inggris tobali ”fa’ebua dödö”. Datatutunö hadia zi no ifalua Lowalangi khöda, ba hewisa wa’ebua dödönia si tenga sinangea mutema so mbuania khöda iada’a ba ibe’e khöda dötönafö ba zi so miföna.

Iforoma’ö Yehowa wa’ebua dödönia si tenga sinangea mutema ba ibe’e Yesu Keriso

6. Haniha zanöndra mbua moroi ba wa’ebua dödö Lowalangi si tenga sinangea mutema, ba hewisa?

6 Börö me no ifalua horö Adamo, fefu niha lö mo’ahonoa, lua-luania lafalua horö ba mate ira. Da’ö mbörö wa imane Sura Ni’amoni’ö ”ha samösa sa mbörö, wa no salawa wa’amate”. Hiza’i, iforoma’ö Yehowa wa’ebua dödönia si tenga sinangea mutema ba ibe’e ”zi ha samösa andrö, Yesu Keriso”, si tobali lala ba wangefa’ö fefu niha. (Roma 5:12, 15, 17) ”Ba wolo’ö zi ha samösa andrö, noa göi möi börö wanga’atulö ba zato.” Ba latötöna ”wa’auri si lö aetu, börö Yesu Keriso, So’aya ya’ita”.​—Roma 5:19, 21.

7. Hadia mbörö wa no buala fa’ebua dödö Lowalangi si tenga sinangea mutema höli andrö?

7 Angeraigö da’a: Tenga sinangea ibe’e Nononia Yehowa si tobali höli. Hiza’i, ifalua da’ö ba wangoroma’ö fa’ebua dödönia si tenga sinangea mutema ba wangefa’ö ya’ita ba horö hegöi fa’amate. Lö ba gotaluada sinangea  manema nifalua Lowalangi hegöi Yesu khöda. Ta’andrö saohagölö me tola te’efa’ö zala si no tafalua ba tola ta’okhögö wa’auri si lö aetu! Tola taforoma’ö ba wa’aurida wa ta’andrö sibai saohagölö khö Lowalangi.

TA’ANDRÖ SAOHAGÖLÖ BA WA’EBUA DÖDÖ LOWALANGI SI TENGA SINANGEA MUTEMA

8. Hadia wangera-ngera sinangea tatimbagö?

8 Ta’ila wa edöna i’efa’ö horöda Lowalangi, hewa’ae horö sebua da’ö. Hiza’i, böi irai ta’oguna’ö wa’ebua dödö Yehowa si tenga sinangea mutema andrö ba wamalua sala, ba tamane tödöda wa ’hasambalö ibe’e khögu wangefa Yehowa’. Ba götö siföföna, me lö sahori mate nasa ndra sinenge, so niha Keriso sangokhögö mbua-bua simane da’ö. (Baso Yuda 4.) Iada’a, moguna tarorogö gera-erada ena’ö böi idönisi ita niha bö’ö ba wangokhögö fangera-ngera simane da’ö.

9, 10. Hewisa wa tola te’efa’ö Waulo hegöi niha tanö bö’ö ba horö hegöi fa’amate?

9 Imane Faulo ba niha Keriso wa fasala ira na lawa’ö tödöra ibe’e khöra wangefa Lowalangi hewa’ae lö aetu lafalua horö. I’amenesi ira Faulo wa moguna latimbagö wangera-ngera simane da’ö börö me ”si no mate ba horö” ira. (Baso Roma 6:1, 2.) Hadia geluahania?

Tola tafili hadia ta’o’ö wangera-ngera hegöi isö-isö dödöda si fasala mazui tatimbagö ia

10 Börö höli wa tola ibe’e aefa Lowalangi zala si no ifalua Faulo hegöi niha Keriso tanö bö’ö ba götö siföföna. Ibayoini ira Yehowa si fao ehehania ena’ö tobali ira iraononia. Na anau gölöra, tola auri ira ba zorugo ba fao khö Keriso ba wamatörö. Hewa’ae so ira nasa ba gulidanö, hana wa lawa’ö ”no mate ba horö” ira? I’oguna’ö wamatimbaisi Faulo ba wangoroma’ö wa no tebulö lala wa’aurira. Iwa’ö khöra wa me no aefa mate Yesu, tesusugi ia tobali boto eheha si tebai mate. Da’ö mbörö wa ”lö’ö sa’ae ilawa ia fa’amate”. Simane da’ö göi niha Keriso, hulö si no mate ira. Sindruhu-ndruhu tebulö wa’aurira börö me lö latehegö ifatörö ira gisö-isö dödöra si fasala. I’otarai da’ö, laforege ba wangomusoi’ö tödö Lowalangi ba wa’aurira. ”Si no mate sa, ba horö, ami, . . . ba sauri ba khö Lowalangi, börö Keriso Yesu”.​—Roma 6:9, 11.

11. Hewisa wa hulö zi ”no mate ba horö” niha Keriso?

11 Hewisa göi ita? Hewisa wa ”si no mate ba horö” ita? Ba zilalö, oya zala si no tafalua ba lö aboto ba dödöda hewisa dödö Yehowa ba nifaluada andrö. Hulö simane ”sawuyu zi ra’iö ba sawuyu wanawö oroisa” ita, ya’ia da’ö ”sawuyu horö”. (Roma 6:19, 20) Hiza’i, ba ginötö tafaha’ö ita ba Zura Ni’amoni’ö ba ta’ila hadia nitötöna Lowalangi khöda, tabulö’ö wa’aurida, talulu wa’aurida khönia, ba tafabayagö’ö ita idanö. Omasi sibai ita ta’o’ö Yehowa ba tafaudugö lala wa’aurida ba zomasi ia. ’No mu’efa’ö ita ba horö, ba no tobali enoni zatulö ita’.​—Roma 6:17, 18.

12. Hadia zinangea tafili ba wa’aurida?

12 Hiza’i, moguna tafili. Imane Faulo, ”Böi abölö horö ba mbotomi andrö, si mate, ba wolo’ö fangisönia.” (Roma 6:12) Tola tafili hadia ta’o’ö wangera-ngera hegöi isö-isö dödöda si fasala mazui tatimbagö ia. Sofu khöu  samösa, ’Hadia utehegö tedou-dou manö gisö-isö dödögu si fasala irege ufalua horö? Mazui, hadia i’anemai utimbagö ia?’ Na ta’andrö sibai saohagölö ba wa’ebua dödö Lowalangi si tenga sinangea mutema, hasambalö taforege ba wangomusoi’ö tödönia.

TOLA ÖLAWA HORÖ

13. Hana wa tola faduhu dödöda wa tola tafalua zatulö?

13 Ba götö siföföna, so ösa niha Korindro sanagö-nagö, sohoröni donga zodonga, samosumange adu, si mabu-mabu, ba orudu ndra matua ba nawönia ira matua. Hiza’i, me aboto ba dödöra Yehowa ba la’omasi’ö ia, labulö’ö wa’aurira. Aila ira ba zi no lafalua me mböröta. (Roma 6:21; I Korindro 6:9-11) Niha Keriso ba Roma, moguna göi labulö’ö lala wa’aurira. Iwa’ö khöra Faulo, ”Ba böi ba horö mitehe ndroto-ndrotomi, fangöna ba zi lö atulö, mi’oro’ö ami khö Lowalangi, simane si no auri, si otarai wa’amate, ba Lowalangi mitehe ndroto-ndrotomi, fangöna ba zatulö.” (Roma 6:13) Faduhu dödö Waulo wa tola lafalua zatulö ba lö aetu lasöndra mbua ba wa’ebua dödö Lowalangi si tenga sinangea mutema.

14, 15. Hadia zinangea tasofu khöda samösa?

14 Simanö göi iada’a. So ösa ndra talifusöda si no irai mangokhögö mbua-bua simane niha Korindro me föna. Hiza’i, me no aboto ba dödöra Yehowa, labulö’ö wa’aurira. Ba hulö zi no musasai ira. Ba wangomusoi’ö dödö Yehowa, moguna tabulö’ö wa’aurida. Iada’a, omasi ita ta’andrö saohagölö ba wa’ebua dödö Lowalangi si tenga sinangea mutema. Ba tahalö gangetula ba wolawa gisö-isö dödöda si fasala ba ta’oguna’ö wa’aurida ba wamosumange Yehowa.

15 Tatu manö, moguna tatimbagö wamalua horö sebua simane nifalua niha Korindro. No fasala sibai ita na tafalua horö simane da’ö ba tatötöna wa hasambalö iforoma’ö wa’ebua dödönia Lowalangi ba ibe’e aefa khöda horö nifaluada. Hiza’i, hewisa sanandrösa ba horö side-ide? Hadia tahalö gangetula ba wamalua zabölö sökhi ba wolo’ö khö Yehowa ba ngawalö hadia ia?​—Roma 6:14, 17.

16. Hewisa tola ta’ila wa moguna tatimbagö ngawalö horö si lö musura ba I Korindro 6:9-11?

16 Angeraigö sanandrösa khö Waulo. Isura, ”Ösi niha ndra’odo, ni’amawa ba horö andrö. Hadia nilaugu sa, ba no si lö aboto ba dödögu. Tenga sa somasi ndra’o nilaugu, si fa’udu ndra’o, da’ö ulau.” (Roma 7:14, 15) Hewa’ae lö nifaluania ngawalö zala simane si no tesura ba I Korindro 6:9-11, hiza’i aboto ba dödö Waulo wa lö si tebulö wa niha si so horö ia nasa. Omasi ia i’omusoi’ö dödö Yehowa, andrö wa iforege ba wotimbagö wamalua fefu hadia ia zi fasala. (Baso Roma 7:21-23.) Tola ta’o’ö  duma-dumania ba taforege ba wolo’ö Yehowa.

17. Hadia mbörö wa omasi’ö ötörö zindruhu?

17 Duma-dumania, ta’ila wa ba wamosumange Yehowa, moguna tatörö zindruhu. (Baso Gamaedola 14:5; Efeso 4:25.) Lö omasi ita tobali simane Satana, si no tobali ”ama zofaya”. Moguna göi tatörö tödöda wa börö walimosa, andrö wa mate Anania hegöi fo’omonia. (Yohane 8:44; Halöwö Zinenge 5:1-11) Hiza’i, fanörö sindruhu andrö tenga ha asala lö tawa’ö waya. Na sindruhu-ndruhu ta’andrö saohagölö ba wa’ebua dödö Lowalangi si tenga sinangea mutema, moguna tatörö zindruhu ba ngawalö hadia ia.

18, 19. Hadia geluahania tatörö zindruhu?

18 Tola manö lö itörö zindruhu si samösa niha hewa’ae lö falimo ia. Duma-dumania, imane Yehowa ba ndraono Gizara’eli, ”Böi managö ami ba böi mofaya ba böi falimo.” Hadia mbörö wa moguna lafalua da’ö? Imane Yehowa, ”Ya ni’amoni’ö ami, me no ni’amoni’ö ndra’odo, ya’odo andre, Yehowa, Lowalangimi.” (III Moze 19:2, 11) Hewa’ae lö falimo ita, hiza’i na tabe’e faduhu dödö  niha bö’ö ba zi lö atulö nasa, eluahania da’ö lö tatörö zindruhu.

Hadia taforege ba wanörö sindruhu ba lö tawa’ö waya? (Faigi ngenoli si-19)

19 Duma-dumania, imane samösa ira matua khö gafalonia wohalöwö mazui awönia wohalöwö wa alio mangawuli ia börö me möi ia ifareso wökhönia. Hiza’i, tenga sa ba da’ö möi ia. Möi ia manörö-nörö, andrö wa alio mofanö ia. Iwa’ö wa möi ia ”ifareso wökhönia”, sindruhunia sa ha ba apotek mazui ba wamu’a gömönia ba rumah sakit möi ia. Hadia no itörö zindruhu, mazui no ilimo niha bö’ö? Ibe’e faduhu dödö niha bö’ö ba zi lö atulö. Itaria falimo niha ena’ö tola lasöndra hadia zomasi dödöra mazui ena’ö lö lahuku ira. Hiza’i, ta’o’ö Yehowa me iwa’ö wa ”böi mofaya” ita. Omasi ita tafalua hadia ia zatulö ba ni’amoni’ö ba wamaiginia.​—Roma 6:19.

20, 21. Na ta’andrö saohagölö ba wa’ebua dödö Lowalangi si tenga sinangea tatema, hadia zi lö tola lö’ö tatimbagö?

20 Tatu manö ta’aröu’ö ita ba gamuata wohorö, femabu-mabu hegöi horö sebua tanö bö’ö. Töra-töra nasa, omasi ita tatimbagö fefu zi lö omasi Yehowa. Duma-dumania, tenga ha ta’aröu’ö ita moroi ba gamuata wohorö, hizai ta’aröu’ö ita göi ba hiburan so’amakhaita ba wohorö. Tatu lö omasi ita mabu, tobali böi göi tabadu duo irege arakhagö mabu ita. Tola manö abua khöda wanimbagö fanandraigö da’a, hiza’i tola mofozu ita ba wotimbagö ya’ia.

21 Moguna ta’okhögö gohitö dödö simane Waulo me imane, ”Böi abölö horö ba mbotomi andrö, si mate, ba wolo’ö fangisönia.” (Roma 6:12; 7:18-20) Atulö sa wa tebai tatimbagö wamalua fefu ngawalö horö. Hiza’i, ba ginötö taforege ba wolawa fefu ngawalö horö, no taforoma’ö wa ta’andrö sibai saohagölö ba wa’ebua dödö Lowalangi hegöi Keriso si tenga sinangea tatema.

22. Hadia howu-howu nitemada na ta’andrö saohagölö ba wa’ebua dödö Yehowa si tenga sinangea tatema?

22 Ibe’e aefa fefu zala si no tafalua Yehowa ba lö aetu ifalua da’ö. Ta’andrö sibai saohagölö ba wa’ebua dödönia si tenga sinangea mutema andrö! Dataforege ba wanimbagö wamalua hadia manö zi fasala ba wamaiginia, hewa’ae so niha tanö bö’ö sanguma’ö wa lö fasala gamuata da’ö. Na tafalua da’ö, hadia howu-howu nitemada? Imane Faulo, ”Ba iya’e, me no aefa ami ba horö, me no tobali enoni Lowalangi ami, ba no so haremi ba wangohau-hau, ba fozunia, ba fa’auri si lö aetu.”​—Roma 6:22.