”Tebayagö sibai ndra’ugö idanö, hasambalö uröi’ö!” Da’a wameta’u nibe’e bapagu khö mamagu me döfi 1941. Hewa’ae simanö, ihalö gangetula mamagu wa hasambalö tebayagö ia idanö. Lua-luania, mofanö bapagu. Walu fakhe ndröfigu me luo da’ö.

FATUA lö alua da’a, adöni sibai dödögu ba zindruhu. So ösa publikasi si te’odane-dane ba Zura Ni’amoni’ö nitema mamagu, ba adöni dödögu nösinia. Sabölö omasido ya’ia da’ö gambarania. Fatuwu khö bapagu na idunö-dunö khögu mamagu hadia zi no ifaha’ö ia. Tobali, börö me adöni dödögu ba oya wanofu-nofugu, andrö wa ifaha’ödo mamagu na inötö mofanö bapagu. Buania, uhalö göi gangetula wa ululu wa’aurigu khö Yehowa. Tebayagö idanö ndra’o ba Blackpool, Inggris me 1943, fulu fakhe ndröfigu me luo da’ö.

UBÖRÖGÖ UFOSUMANGE YEHOWA

I’otarai da’ö, lö maböhöli mamagu we’amöi manuriaigö. Ba götö da’ö, ma’oguna’ö fonograf ba wanuriaigö. Ebua ba abua fakake da’a, so mato öfa kilogram amatonga wa’abuania. Khalaigö atö, no ide-ide ndra’o ba u’ohe sambua fonograf!

 Me 14 fakhe ndröfigu, omasido tobali perintis. Imane mamagu wa moguna ufatunö ua khö genoni ndra talifusö (iada’a töinia satua samasui). Ifarou ndra’o talifusöda andrö wa moguna so nekhe-nekhe dangagu irege da’ö zotuhini ndra’o na merintis. U’o’ö niwa’önia. Me no mohalöwödo dua fakhe wa’ara, ufatunö khö zatua samasui tanö bö’ö wa omasido merintis. Imane, ”Lau, fasura’ö döimö!”

Me baŵa si Öfa 1949, ya’o hegöi mamagu, ma’ohe fefu gama-gamama ba findra ndra’aga ba Middleton, ahatö ba Manchester, ba da’ö mabörögö merintis. Me no aefa öfa waŵa, ufili samösa dalifusöda ira matua si tobali awögu merintis. I’andrö khöma gödo ndraha ena’ö findra ndra’aga ba mbanua niha Keriso si bohou ba Irlam. So samösa dalifusöda ira alawe ba mbanua niha Keriso tanö bö’ö si fao khö mamagu merintis.

Hewa’ae na awena 17 fakhe nasa ndröfigu, daruaga awögu si tobali perintis andrö sondrönia’ö angowuloa börö me lö ato ndra talifusöda ba mbanua niha Keriso si bohou andre si tola sinangea. Aefa da’ö, findra ndra’o ba Mbanua Niha Keriso Buxton, lö ato zanuriaigö ba da’ö ba moguna göi latolo ira. Fefu zi no irai utörö, da’ö zama’anö ya’o ba wamalua halöwö sabölö ebua ba zi so miföna.

Fao ndra’o khö ndra talifusöda ba wangombakha ba niha huhuo sebua nifa’ema ba Rochester, New York, 1953

Me 1951, ufasura’ö döigu ba Sekolah Alkitab Gilead Menara Pengawal. Aefa da’ö, me baŵa si Felendrua 1952, lakaoni ndra’o tobali saradadu. Uwa’ö khöra wa lö omasido tobali saradadu börö me sanuriaigö safönu inötö ndra’o. Hiza’i, lö fao dödö ndra sanguhuku ba lakuru ndra’o önö waŵa wa’ara. Me so ndra’o ba gurunga, utema undranga we’amöi ba Sekolah Gilead kelas ke-22. Ba ginötö la’efasi sibai ndra’o ba gurunga me baŵa si Fitu 1953, i’anemai utörö göfa Georgic ba möido ba New York.

Me no urugi New York, faodo ba Kebaktian Masyarakat Dunia Baru nifalua me döfi 1953. Aefa da’ö, utörö kereta api we’amöi ba South Lansing, New York, ba da’ö  mufalua zekola. No ide-ide gefegu börö me awena la’efasi ndrao moroi ba gurunga. Me möido tou moroi ba kereta api, so bus si möi ba South Lansing, ba ufiza gefe 25 sen ba niha bö’ö si möi yawa ba bus.

LAFATENGE BA SOI BÖ’Ö

Ba Sekolah Gilead, matema wamaha’ö si sökhi sanolo ya’aga ena’ö ”fefu hadia ia, ba niha fefu ba no ugo’ö-go’ö”. (I Korindro 9:22) Lafatenge Paul Bruun, Raymond Leach, hegöi ya’o ba Filipina. Hiza’i, hauga waŵa mabalo-baloi visa-ma. Aefa da’ö, möiga ba Rotterdam, Belanda, matörö göfa. Matörö Laut Tengah, Terusan Suez, hegöi Samudra Hindia we’amöi ba Malaysia, aefa da’ö ba Hong Kong. Me no 47 hari ndra’aga ba nasi, marugi Manila me 19 mbaŵa si Felezara 1954.

Raymond Leach ba ya’o, matörö göfa 47 hari me lafatenge ndra’aga ba Filipina tobali utusan injil

Moguna mafaudugö wa’aurima ba zi to’ölö lafalua, soi si bohou, hegöi li si bohou. Ba wamobörö, lafatengega ba mbanua niha Keriso ba Quezon City, li Inggris zabölö oya la’oguna’ö ba da’ö. Me no aefa önö waŵa, lö oya ngawua wehede ni’ilama ba li Tagalog. Ba me lafatengega zui ba mbanua bö’ö, lö tola lö’ö mafaha’öga ba li Tagalog.

Samuza inötö, me baŵa si Lima 1955, me mangawuliga ba nomo, daruaga talifusöda Leach, matema zura. Ösinia ya’ia da’ö lafatenge ndra’aga tobali satua samasui. Awena 22 fakhe ndrao me luo da’ö. Tobali, ba halöwö si bohou andre, ufaha’ö ndra’o ba ngawalö lala ena’ö ”fefu hadia ia, ba niha fefu ba no ugo’ö-go’ö”.

Ufa’ema huhuo sebua ba kebaktian wilayah ba li Bicol

Duma-dumania, ba kaki lima toko si so ba mbanua side-ide ufa’ema huhuo sebua si oföna me tobali ndra’o satua samasui. Me götö da’ö ba Filipina, fefu huhuo sebua lafa’ema ia ba nahia sato niha! Me u’ondrasi banua niha Keriso, ufa’ema huhuo ba nahia wa’owulo, ba fasa, föna balai kota, ba nahia famai basket, ba taman, hegöi ba zinga lala ba kota. Samuza ma’ökhö ba San Pablo City, tebai ufa’ema huhuo ba fasa börö me so deu toho. Ba uwa’ö khö ndra talifusöda sangai halöwö wa ba Balai Mbanua Lowalangi ufa’ema  huhuo sebua. Aefa da’ö, lasofu khögu ira talifusöda andrö hadia tola la’ombakha’ö da’a tobali angowuloa ba niha sato, börö me tenga ba nahia sato niha lafalua ia!

Ba nomo ndra talifusöda ulau mörö. Hewa’ae no ide-ide nomora, hiza’i ehao sibai, lö ta’unö. Sasesenia, no labe’e tou dufo ba zalo nifofafa, ba da’ö naha wemörögu. Baero ba nomo so mba’a nidanö, ba na ulau mondri, tola manö lafaigi-faigido niha. Börö da’ö, uhaogö-haogö sibai na mondrido. Utörö bus ba itaria göi utörö dundraha we’amöi ba hulo bö’ö. Sagötö manuriaigö ndra’o, lö irai so motogu.

Ufaha’ödo ba li Tagalog, hewa’ae na lö irai kursus ndra’o. Lalagu ba wamaha’ö ya’o ba li da’a ya’ia da’ö ufondro-ndrongo ndra talifusöda na inötö fahuhuo ira ba wanuriaigö hegöi ba gangowuloa. Omasi ira lafaha’ö ndra’o, ba u’andrö sibai saohagölö me lö atage ira ba wamaha’ö ya’o ba lafatunö khögu na fasala wanötöigu wehedenia.

Itugu numalö ginötö, ba moguna zui ufaudugö wa’aurigu ba halöwö si bohou. Me 1956, möi khöma dalifusöda Nathan Knorr me mafalua kebaktian nasional. Halöwö nibe’e khögu ba kebaktian andrö ya’ia da’ö si fahuhuo ba media berita. Lö irai ufalua halöwö da’a, hiza’i latolodo ira talifusö tanö bö’ö. Lö ikhamö döfi aefa da’ö, mafalua zui kebaktian nasional, ba latuyu ndra’o tobali satua kebaktian. Talifusöda Frederick Franz moroi ba gödo sebua zangondrasi ndra’aga ba oya wamaha’ö si tola uhalö moroi khönia. Me ifa’ema huhuo sebua, ifake barong Tagalog, ya’ia da’ö baru niha Filipina. Omuso dödö  ndra talifusö fefu, ba da’a zamaha’ö ya’o wa moguna ufaudugö wa’aurigu ba niha si so ba mbanua andre.

Moguna zui ufaudugö wa’aurigu me tobali ndra’o pengawas distrik. Ba ginötö da’ö, mafuta film The Happiness of the New World Society (Kebahagiaan dari Masyarakat Dunia Baru). Asese mafuta video andrö ba nahia sato niha, ba itaria owulo ba da’ö ndri. Adöni dödöra ba haga layar, andrö wa lahurufai proyektor andrö. Ba na no awai wamuta film, erege dödöma ba wolosi proyektor andrö! Abua wama’anö halöwö da’a, hiza’i omuso dödöma me so zangondrasi ba samaha’ö ya’ira ba organisasi Yehowa si so ba zi sagörö ulidanö.

Ira sondrönia’ö ba agama Katolik lafaso ndra samatörö ena’ö lö latehegö khöma wamalua kebaktian. Lafoli göi dorosi ba ginötö mafa’ema huhuo ahatö moroi ba gerejara ena’ö lö larongo-rongo niha hadia huhuo nifa’ema. Hewa’ae simanö, lö tebulö lafaha’ö ira niha ba zindruhu, ba ato ba gotaluara iada’a samosumange Yehowa.

HALÖWÖ SI BOHOU, ABÖLÖ UFAUDUGÖ ZUI WA’AURIGU

Me 1959, lakaonido ba gödo ndraha. Oya wamaha’ö nihalögu ba da’ö. Lö ara aefa da’ö, la’andrö khögu we’amöi ba soi bö’ö tobali satua zona. Samuza inötö, falukha ndra’o khö Janet Dumond, samösa utusan injil ba Thailand. Faoma mafa’ohe’ö zura khö nawöma irege ba gafuriatania mangowalu ndra’aga. No 51 fakhe fao-fao ndra’aga ba wangai halöwö khö Yehowa.

Faoga wo’omogu Janet ba zi sambua hulo si so ba Filipina

Omuso sibai dödögu börö me tola u’ondrasi nono mbanua Yehowa ba zi 33 soi. U’andrö sibai saohagölö ba halöwö si no irai labe’e khögu börö me da’a zamaha’ö ya’o hewisa lala ba wahuhuosa ba niha si fabö’ö-bö’ö banua hegöi si to’ölö mufalua! Da’a zanolo ya’o irege aboto ba dödögu wa  i’omasi’ö sibai fefu niha Yehowa.​—Halöwö Zinenge 10:34, 35.

Omuso sibai dödöma börö me monönö-nönö manö wa’ato Zamaduhu’ö Yehowa

LÖ SI TEBULÖ NASA MAFAUDUGÖ WA’AURIMA

Omuso dödögu hegöi Janet wefao khö ndra talifusö ba Filipina ba wangai halöwö khö Yehowa. Irugi mane ma’ökhö, ba gödo ndraha Quezon City nasa mohalöwöga. Iada’a, töra fulu winaeta wa’ato ndra talifusöda sanuriaigö moroi me awena toharedo mato 60 fakhe ba zilalö. Ba zi hauga fakhe fa’ara, lö manö si tebulö wa moguna ufaudugö nasa wa’aurigu ba ni’andrö Yehowa. Duma-dumania, so zui wamohouni si bohou nibe’e organisasi barö-barö da’a, ba moguna mafaudugö wa’aurima ba gangetula da’ö.

Maforege ena’ö lö maböhöli we’amöi manuriaigö

No maforege wolo’ö fefu wanuturu lala nibe’e Yehowa, ba da’a zanga’asogö fa’owua-wua dödö ba wa’aurima. Maforege ba wamaudugö fa’aurima ena’ö tola matolo ndra talifusöda. Sagötö i’oguna’ö ndra’aga Yehowa ba wamalua somasi ia, mahalö gangetula wa ”fefu hadia ia, ba niha fefu ba no ugo’ö-go’ö”.

Irugi mane ma’ökhö, ba gödo ndraha Quezon City nasa mohalöwöga