Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö  |  No. 3 2017

 O’Ö WAMATIRA | SARA

”No Ira Alawe si Sökhi Bawa Ndra’ugö”

”No Ira Alawe si Sökhi Bawa Ndra’ugö”

MUZIZIO Sara bakha ba nomo ba ifaigi zi fasui. Khalaigö samösa ndra alawe moroi ba Timur Tengah si so ono hörö saitö si baga-baga. Hadia oroma wa’abu dödö ba hörönia? Na oroma, aboto ba dödöda hana wa tola simanö. Oya zalua ba nomo andrö si tola mutörö tödö. Ba nomo da’a, oya ginötö si no ilalöi safönu fa’owua-wua dödö ba wefao khö wo’omo ni’omasi’önia, Aberahamo. * Labali’ö nomo andrö nahia omasiö.

Toröi ira ba Uri, sambua kota si kayo. Oya seniman, niha si so nekhe-nekhe danga, hegöi ndra sogale ba da’ö. Tobali, tatu manö oya gama-gamara. Hiza’i ba khö Sara, omonia tenga ha nahia wangirö’ö okhötania. Ba zi hauga fakhe, ba da’a lalalöi darua ira fo’omonia wa’omuso dödö hegöi fa’abu dödö. Ba nomo da’a göi, asese mangandrö ira khö Lowalangi ni’omasi’öra ya’ia da’ö Yehowa. Oya zi tobali börö wa i’omasi’ö sibai nahia andre Sara.

Hiza’i, itehegö Sara ba wondröi fefu zi no asese i’ila. Hewa’ae te 60 fakhe ndröfinia ba ginötö da’ö, möi ia ba nahia si lö irai i’ila ba oya itaögö de’ala hegöi fa’abasaki. Tebai mangawuli göi ia. Hadia mbörö wa alua wa’atebulö sebua ba wa’aurinia? Ba, hadia wamaha’önia khöda ba ginötö iada’a moroi ba wamatinia?

”HETA’Ö BA DANÖMI”

Te ba kota Uri ebua-bua Sara. Iada’a, kota da’ö lö niha-niha. Hiza’i ba götö Sara, asese so göfa wogale sanöröi nasi ba sangosisi Nidanö Oiferati ba wolohe gama-gama sebua böli ba kota da’a moroi ba nahia saröu. Afönu niha ba Uri, ba lala sise-ise ba si fakiwö-kiwö, fasösö-sösö göfa ba dermagania, ba oya ngawalö gama-gama ba fasania. Khalaigö, ebua-bua Sara ba kota sato niha andrö ba ato göi nawönia. Tehöngö göi ia börö me ira alawe si sökhi bawa ia. Ba da’ö toröi fefu ndra talifusönia.

Mu’ila Sara ba Zura Ni’amoni’ö börö me ebua wamatinia. Hiza’i, lö mamati ia ba lowalangi mbaŵa nisömba niha Uri, ba kota andrö so malige ba wangalulu khö lowalangi andrö. Hewa’ae simanö, mangalulu Sara ha khö Lowalangi sindruhu, Yehowa. Lö nitutunö Zura Ni’amoni’ö hewisa mbörötania wa tola mamati ia. Mangalulu namania ba nadu ba zi sambua inötö. Aefa da’ö, mangowalu Sara khö Gaberahamo, samösa ira matua sabölö atua moroi khönia fulu fakhe. * (I Moze 17:17) Ba gafuriatania, mufotöi Gaberahamo tobali ”tua zamati”. (Roma 4:11) Lafakhai wangowalu si sökhi ba saro. Faoma lafosumange nawöra, faoma sökhi lagu wehedera, ba faoma falulu fohalöwö ira ba wo’asiwai gabula dödö sabua. Ba sabölö moguna ya’ia da’ö, fa’omasira khö Lowalangira zabölö la’ofönai’ö.

I’omasi’ö sibai Sara wo’omonia ira matua ba toröi ya’ira si darua khö dalifusöra ba Uri. Hiza’i,  lö ara aefa da’ö, so wa’afatö dödöra. Ifatunö khöda Sura Ni’amoni’ö wa ”si lö mo’ono” Sara. (I Moze 11:30) Molo’ö si to’ölö ba götö da’ö, salua khö Sara andrö no sambua abula dödö. Hewa’ae simanö lö faröi ia khö Lowalanginia sindruhu hegöi khö wo’omonia ira matua. Loti, ono dalifusöra, labali’ö ia simane onora matua börö me lö hadöi amania. Lalalöi ginötö, irege fabö’ö zalua ba zi samuza inötö.

Lö itaha dödönia Aberahamo ba wamatunö khö Sara hadia zalua. Arakhagö ambö faduhu dödönia ba zalua. Fahuhuo khönia Lowalangi nifosumangera, ba i’oroma’ö ia khönia i’odela mala’ika! Khalaigö hewisa wanöngö Sara fo’omonia ira matua faoma hörönia si baga-baga. Si fao fa’adöni dödö isofu, ”Hadia niwa’önia? Aliokö fatunö khögu!” Te ilau modadao ua sakali Aberahamo ba wanörö tödö salua; aefa da’ö ifatunö khö Sara hadia niwa’ö Yehowa, ”Heta’ö ba danömi ba ba dalifusöu ba ae ba danö ni’oroma’ögu khöu dania.” (Halöwö Zinenge 7:2, 3) Me no ahono dödöra ma’ifu börö wa’omuso dödöra, la’angeraigö halöwö nibe’e Yehowa khöra. Laröi wa’aurira si sökhi, sohahau tödö ba tobali si findra-findra! Hewisa wotema’ö Sara? Tatu manö ihaogö Aberahamo ba wanöngö ya’ia. Hadia fao ia ba wotuhini fo’omonia ira matua ba wa’atebulö sebua ba wa’aurira andrö?

Tola manö abua khöda wokhalaigö nifili Sara. Tola manö tamane tödöda, ’Lö irai i’andrö Lowalangi khögu mazui khö wo’omogu ba wamalua simane da’ö!’ Hewa’ae simanö, hadia lö tatörö zimane da’ö ba ginötö tebe’e khöda ginötö ba wotatugöi hezo nifilida? So ita ba gulidanö sangomasi’ö kefe, zamarou tödöda ba wangofönai’ö ba wa’aurida somasi-masi ita, okhötada, mazui fa’ahonö dödöda. Hiza’i, ifarou ita Sura Ni’amoni’ö ba wamili tanö bö’ö, ya’ia da’ö wangofönai’ö ngawalö zo’amakhaita ba wamati, ena’ö abölö mu’omusoi’ö dödö Lowalangi moroi ba wangomusoi’öda tödöda. (Matai’o 6:33) Ba wo’angerönusida hadia nifalua Sara, tola tasofu ba khöda samösa, ’Hadia nifiligu ba wa’aurigu?’

’BA LAHETA IRA BA DANÖ ANDRÖ’

Me iföfögö Sara gama-gamania, abua khönia ba wotatugöi hadia zinangea mu’ohe ba niröi. Gama-gama sebua tatu manö tebai i’ohe galide mazui ondra, so göi zi lö faudu ba wa’auri si findra-findra. Tatu manö oya zi lö tola lö’ö mufamawa mazui mube’e ba niha bö’ö. Laröi kota sohahau tödö, simane fasa mazui nahia wogale si to’ölö i’ondrasi ba wowöli gandru, nagole gurifö, bua geu, nukha, hegöi soguna tanö bö’ö ba fondrara dödö.

Börö me mamati Sara, itehegö ba wondröi fa’ahono dödö ba nomonia

Te sabölö abua khö Sara ya’ia da’ö ba wondröi omonia. Na omonia simane nomo-nomo ba Uri ba nisöndra ndra arkeolog, tatu manö wa iröi sa’e Sara wa’auri sohahau tödö. So ösa nomo-nomo si so  bate’e si töra fulu, so göi gumbu nidanö si sökhi, ba so göi pipa nidanö si manekaoro. Ba nomo si to’ölö manö mosagö saro, towa, hegöi bawa ndruhö si tola mufobuarate. Hadia tola tobali folumö’ö nose andrö moroi ba zanagö? Mazui moroi ba zingo, macan tutul, berua, ba asu gatua soya tesöndra ba soi-soi nisura ba Zura Ni’amoni’ö ba götö da’ö?

Ba hewisa göi dalifusönia? Haniha niröi Sara? Iwa’ö khönia Lowalangi ”heta’ö ba danömi ba ba dalifusöu”, te abua sibai khönia da’a. Ya’ia no ira alawe sebua fa’omasi ba no ihaogö-haogö na muhede irege da’ö mbörö wa fahuwu sibai ia khö ndra ga’ania mazui akhinia, khö nono dalifusönia, inania lawe ba sibayania. Ba te sa’e lö irai tola falukha ia khöra. Hiza’i, ero ma’ökhö, lö fa’ata’u khö Sara ba wohenaigö fofanönia.

Hewa’ae oya daha-taha, hiza’i no ihenaigö ia Sara wofanö ba ginötö si no mutatugöi. Tara, si tobali högö yomo ba nomo, te dua ngaotu fakhe ndröfinia, fao khö ndra Aberahamo ba Sara. (I Moze 11:31) Tatu manö göi oya ginötö Sara ba wondrorogö satuania si no numalö döfi andre. Fao göi khöra Loti börö me la’o’ö niwa’ö Yehowa ba ’laheta ira ba danö Galedaia’.Halöwö Zinenge 7:4.

Si oföna sibai mofanö ngawawa andre numalö ba Harana, te 960 kilometer ba tanö yöu gaekhula, la’osisi wofanö Nidanö Oiferati. Manaro’o ira gasa-gasa ba Harana. Te ba da’a mofökhö-fökhö Tara, tebai itohugö wofanö. Toröi ira ba da’ö ofeta mate ia me 205 fakhe ndröfinia. Fatua lö latohugö wo-fanö, ifuli ifatunö Yehowa khö Gaberahamo sakalitö ena’ö laheta ira ba mbanua andrö ba möi ira ba mbanua nituturu Yehowa khönia. Hiza’i, ifuli zui ibe’e khöra mbu’usa li sebua da’a, ”Ba ubali’ö soi sebua ndra’ugö.” (I Moze 12:2-4) Hiza’i me mo-fanö ira moroi ba Harana, no sa’e 75 fakhe Gaberahamo ba 65 fakhe Sara, ba lö nasa si so khöra ndraono. Hewisa wa tola tohare soi sebua moroi khö Gaberahamo? Hadia moguna ifuli ilau mangowalu? Ba götö da’ö, ato niha samalua poligami (töra samösa wo’omo ira alawe). Tobali, te i’angeraigö da’ö Sara.

Aefa da’ö, laröi Harana ba latohugö wofanö. Hiza’i, faigi haniha zi fao khöra. Ifatunö khöda molo’ö si tesura wa la’ohe gokhöta ira soroi yomo Gaberahamo nisöndrara ya’ia da’ö ”niha andrö (sangai halöwö) nisöndrara ba Harana”. (I Moze 12:5) Tatu manö wa lafatunö-tunö wamatira ira Aberahamo hegöi Sara ba niha somasi mamondrongo. So ösa niha Yahudi meföna zanguma’ö wa niha-niha nitutunö ba ayati da’a ya’ia da’ö ira proselit, ya’ia da’ö niha si fao khö ndra Aberahamo ba Sara ba wamosumange Yehowa. Na simanö, tatu si fao fa’aduhu dödö fahuhuo Sara ba niha bö’ö sanandrösa khö Lowalanginia hegöi tötönafönia. Moguna göi ta’angerönusi da’a, börö me ato niha ba götöda si lö mangokhögö famati hegöi tötönafö. Ba ginötö öfaha’ö ndra’ugö sambua zi baga ba Zura Ni’amoni’ö, hadia omasi öfatunö ba niha bö’ö?

”BA MÖI MISITOU BA DANÖ MISERAI”

Me no aefa la’ötö Nidanö Oiferati, te 14 Nisana 1943 SM, möi ira tanö raya ba danö nifabu’u Yehowa khöra. (II Moze 12:40, 41) Khalaigö Sara ba wamaigi si fasuinia si fao fa’ahöli-höli dödö ba wa’asökhi, fa’afabö’ö-bö’ö, hegöi iklim si baga ba mbanua andrö. Ifuli zui i’oroma’ö ia Yehowa khö Gaberahamo ba zahatö ba geu-geu sebua More, sahatö ba Zikhema, imane ”Ba ma’uwumö ube’e danö andre.” Ngawua wehede ”ma’uwu”, mo’eluaha sibai ba dödö Gaberahamo! Tatu itörö tödönia kabu Edena, ba ginötö ifatunö Yehowa wa so dania ma’uwu zomama Satana. No ifatunö Yehowa khö Gaberahamo wa moroi khönia tohare soi, wa tola latema howu-howu niha ba zi sagörö ulidanö.I Moze 3:15; 12:2, 3, 6, 7.

Hewa’ae simanö lö aefa ira moroi ba nifotöi gabula dödö ba gulidanö andre. So lofo ba Gana’ana, ba ihalö gangetula Aberahamo ba wolohe soroi yomonia miraya numalö ba Miserai. Hiza’i, molo’ö ya’ia, so zi tobali de’ala ba nahia andrö. Tobali, imane khö Sara, ”Hiza, u’ila, wa no ira alawe si sökhi bawa ndra’ugö. Ba na la’ila’ö dania dawa Miserai, ba lamane dania: Fo’omonia! Ba labunu ndra’o, ba la’orifi ndra’ugö. U’andrö khöu, öwa’ö dania, akhigu ndra’ugö, ena’ö ohahau dödögu, börö ndra’ugö, fa’aurido, börö ndra’ugö.” (I Moze 12:10-13) Hadia mbörö wa ibe’e Aberahamo gangandröwa si lö to’ölö?

 Tenga si falimo mazui sata’u ba niha Gaberahamo, simane niwa’ö ndra kritikus ösa. Sindruhu sa wa akhinia tiri Sara. Ba fangelama Gaberahamo so geluahania. Faduhu dödö Gaberahamo hegöi Sara wa sabölö moguna ya’ia da’ö ohitö dödö Lowalangi ba wame’e ma’uwu si tohude hegöi soi moroi khö Gaberahamo, andrö moguna auri Gaberahamo. Aefa da’ö, so göi dandra arkeologis zangoroma’ö wa itaria ira samatörö ba Miserai latagö wo’omo niha ba labunu wo’omonia ira matua. Tobali, atua-tua Gaberahamo, ba so göi wangide-ngide’ö khö Sara ba wolo’ö niwa’önia.

Hadia zalua aefa da’ö zangoroma’ö wa modane-dane hadia nibusi tödö Gaberahamo. So ösa ndra kumandru sebua khö Wara’o sangila Sara si sökhi bawa. Sahöli-höli dödö da’a hewa’ae na no numalö ndröfinia. Lafatunö khö Wara’o, ba ifatenge niha ba wanga’i Sara! Khalaigö, tatu abu sibai dödö Gaberahamo mazui ata’u sibai Sara si fao fa’a-bu dödö. Hiza’i, hulö si sökhi nifolau khönia mane dome nifosumange, tenga hulö niha ni’oloi’ö. Te no i’era-era Fara’o ba wangai tödönia hegöi ba wame’e fa’ahöli-höli dödö khö Sara börö wa’akayonia. Ba aefa da’ö ilau fahuhuo khö dalifusönia ”ira matua” wa edöna ibali’ö fo’omonia Sara.I Moze 12:14-16.

Khalaigö Sara me ifaigi zi fasui Miserai moroi ba zandrela istana mazui ba kaki lima. Hewisa dödö Sara na tola toröi ia ba nahia si so towa ba mosagö, faoma me i’ila gö sami fönania? Hadia tedönisi dödönia ba da’ö fefu, te aröu tohude moroi ba zi no irai i’okhögö me so ia ba Uri? Khalaigö, tatu omuso dödö Zatana na ihalö gangetula Sara ba wondröi Aberahamo ba tobali ia fo’omo Wara’o! Hiza’i, lö ifalua zimane da’ö. Lö faröi ia khö wo’omonia ira matua, fongambatönia, hegöi khö Lowalanginia. Ba gulidanö iada’a si lö mangila wetahögö, moguna göi mena’ö lö faröi dozi si no mangowalu! Hadia tola ö’o’ö walöfaröi Sara ba ginötö wefao ba niha ni’omasi’ö hegöi khö nawö-awöu?

Hewa’ae oya wondrönisi dödö ba istana Wara’o, lö faröi Sara khö wo’omonia ira matua

Ifahowu’ö ndra alawe andre Yehowa ba ibe’e wamakao sebua khö Wara’o ba ba zoroi yomonia. Me i’ila Fara’o wa Sara fo’omo Gaberahamo, ba ifangawuli Sara khö wo’omonia ira matua ba i’andrö ba ngawawa andrö ena’ö laröi Miserai. (I Moze 12:17-20) Tatu omuso sibai dödö Gaberahamo me ifuli mangawuli khönia wo’omo ni’omasi’önia! Törö tödöu zi no irai iwa’ö khö Sara, ”U’ila wa no ira alawe si sökhi bawa ndra’ugö.” Hiza’i, so danö bö’ö ni’ame’egönia tödö khö Sara baero wa’asökhi mbawania, sabölö tohude moroi ba ni’ila hörö andrö khönia. So khö Sara wa’asökhi niha bakha andrö si no sebua böli föna Yehowa. (I Fetero 3:1-5) Ya’ita fefu, tola göi taforoma’ö wa’asökhi simane da’ö. Ta’o’ö wamati Sara na ta’ofönai’ö ngawalö zo’amakhaita ba wamati moroi ba wangalui kefe, ta’odödögö ba wamatunö fa’aboto ba dödöda khö Lowalangi ba niha, ba lö faröi ba wolo’ö goi-goi Lowalangi ba gamuata ba ginötö so wanandraigö.

^ par. 3 Ba wamobörö, töira ya’ia da’ö Aberamo ba Sara’i. Hiza’i abölö la’ila haniha ira moroi ba döi nibe’e Yehowa khöra.I Moze 17:5, 15.

^ par. 8 Sara ya’ia da’ö akhi tiri Gaberahamo. Fagölö namara ya’ia da’ö Tara. Hiza’i fabö’ö ninara. (I Moze 20:12) Iada’a, lö tefaudu wangowalu simane da’ö. Moguna mutörö tödö wa faehu sibai zalua me götö da’ö. Ahatö nasa niha ba wo’ahonoa ni’okhögö Gadamo ba Khawa hiza’i lö hadöi da’ö sa’e. Abölö ba lö fökhö-fökhö niha. Da’ö mbörö wa lö tekiko nga’ötöra ba genetika hewa’ae na mangowalu zi fagölö do. Hiza’i, mato 400 fakhe aefa da’ö, arakhagö fagölö wa’alawa ndröfi niha simane ya’ita. Ba götö da’ö, lö itehegö Huku Moze wamalua fa’orudu ba zi so khai-khai wa’afatalifusö.—III Moze 18:6.