TOLA OHAHAU DÖDÖMI YOMO BA NOMO

Fanofu: Hewisa wangasiwaisi gabula dödö yomo ba nomo?

Ayati: Gamd 15:4

Fame’e Buku: Ba brosur da’a, so wanuturu lala si tefaudu sanandrösa ba lala si tola mufalua ba wangasiwaisi gabula dödö.

FAHA’Ö ZINDRUHU

Fanofu: Hana wa so ita ba gulidanö?

Ayati: Zin 37:29

Sindruhu: Iwöwöi niha gulidanö Lowalangi ena’ö la’okhögö wa’auri si lö aetu ba gulidanö.

TURIA SOMUSO DÖDÖ MOROI KHÖ LOWALANGI!

Fanofu: Molo’ö ya’ugö, hezoso tola tasöndra duria somuso dödö? [Foroma’ö video Hadia Omasi’ö Ö’ila Duria Somuso Dödö?]

Ayati: Yes 52:7a

Fame’e Buku: Nitutunö ba brosur da’a ya’ia da’ö ”Turia somuso dödö”, börö me ösinia moroi ba Zura Ni’amoni’ö.

FAMADUMAISIMÖ SAMÖSA

Oguna’ö duma-duma si no muhenaigö ba wamazökhi famadumaisimö samösa.