Lafazökhi brosur Fondro-ndrongo Li Lowalangi ba wamaha’ö sindruhu sanandrösa ba Zura Ni’amoni’ö si fao gambara ba niha si lö mangila mombaso. So dua nga’örö ero sambua famaha’ö. No tehenaigö wanuturu lala ba gambara, sangombakha’ö gambara ganetenia.

Gambara si so ba brosur Fondro-ndrongo Li Lowalangi Ena’ö Ösöndra Wa’auri Si lö Aetu fagölö simane si so ba brosur Fondro-ndrongo Li Lowalangi. Hiza’i, oya ngawua wehede ba brosur Fondro-ndrongo Li Lowalangi Ena’ö Ösöndra Wa’auri Si lö Aetu ba tola i’oguna’ö niha nifaha’öda sangila mombaso. Asese i’oguna’ö brosur da’a sanuriaigö na niha nifaha’önia i’oguna’ö brosur Fondro-ndrongo Li Lowalangi. So nga’örö si so kotak ösinia gonönöta wamaha’ö si tola latutunö na fao dödö niha nifaha’öda.

Tola öbe’e brosur da’a gofu hawa’ara manö, hewa’ae na tenga baŵa wame’e ya’ia. Na öfaha’ö niha ba Zura Ni’amoni’ö, tola ö’oguna’ö gambara ba wanutunö ösi Zura Ni’amoni’ö. Oguna’ö wanofu ena’ö tola i’ame’egö tödö wamaha’ö ba ö’ila hezoso ndrege zaboto ba dödönia. Baso ba tutunö ayati si so ba nga’örö tanö tou. Na no aefa ötutunö brosur da’a, oguna’ö mbuku Apa Yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan? mazui Hadia Nifaha’ö Zura Ni’amoni’ö Khöda? ena’ö tola tedou ia ba wamati irege tebayagö ia idanö.