Na iraono zamokai mbawa ndruhö, moguna ta’ofönai’ö fahuhuo khö zatuania. Da’ö zangoroma’ö wa tafosumange ira tobali zatua ba da’ö. (Gamd 6:20) Na iwa’ö khöda ono da’ö we’amöi bakha ba nomo, sökhi na tatimbagö. Na lö hadöi zatuania ba nomo, tola tafuli ita ba ginötö tanö bö’ö.

Na si bohou ebua nono da’ö, i’otarai 15 irugi 19 fakhe, moguna ta’ofönai’ö fahuhuo khö zatuania. Na lö hadöi ira ba nomo, moguna tasofu khönia hadia itehe zatuania ia ba wofili samösa mbuku zinangea ibaso. Na iwa’ö tola, tabe’e khönia mbuku ba tafatunö sanandrösa ba jw.org.

Ba ginötö tafuli tafalukhaisi iraono si bohou ebua sadöni tödö, moguna tafalukhaisi zatuania. Na tafalua da’ö, tola tatutunö gohitö dödö wa’atohareda ba taforoma’ö wa so mene-mene zi sökhi ba Zura Ni’amoni’ö si tola lafaduhusi tödö ba nösi nomo. (Zin 119:86, 138) Na taforoma’ö wa ta’ame’egö tödö ba tafosumange zatuara, tola tobali famaha’ö si sökhi da’ö khöra. Ba ginötö bö’ö, tola tafa’ema duria somuso dödö ba nösi nomo da’ö.—IFet 2:12.