Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Famadumaisi

Famadumaisi

MANURIAIGÖ

Fanofu: Hadia omasi Lowalangi na mate ita?

Ayati: Fam 21:4

Fame’e Buku: Ba majalah Manuriaigö andre, itutunö hadia niwa’ö Zura Ni’amoni’ö sanandrösa ba wa’auri hegöi fa’amate.

FAHA’Ö ZINDRUHU

Fanofu: Hana wa oya sibai gabula dödö iada’a?

Ayati: IYoh 5:19

Sindruhu: Afökha Satana zamatörö ulidanö da’a.

HEWISA HALÖWÖ FAMAHA’Ö BA ZURA NI’AMONI’Ö NIFALUAMA?

Fame’e Buku: Ira Samaduhu’ö Yehowa, labe’e wamaha’ö ba Zura Ni’amoni’ö si lö mu’andrö mböli, si tola mame’e fanema li moroi ba wanofu-nofu simane: Hana wa oya sibai gabula dödö iada’a? Hewisa ena’ö tola owua-wua dödö nösi nomogu? Video sadogo-dogo andre, itutunö hewisa lala wamaha’ö ba Zura Ni’amoni’ö nifaluama. [Futa video Hewisa Halöwö Famaha’ö ba Zura Ni’amoni’ö Nifaluama?] Tola ta’oguna’ö publikasi da’a ba wanutunö ya’ia. [Foroma’ö sambua publikasi ni’oguna’öda ba wamaha’ö niha, ba na tola, fadumaisi hewisa wamaha’ö ba Zura Ni’amoni’ö.]

FAMADUMAISIMÖ SAMÖSA

Oguna’ö duma-duma si no muhenaigö ba wamazökhi famadumaisimö samösa.