SADARLAH!

Fanofu: Hana wa itugu lö sökhi zalua ba gulidanö iadaʼa?

Ayati: Yer 10:23

Nibeʼe: Itutunö majalah daʼa, hana wa so zuta niha si faduhu tödö wa so waʼauri si sökhi ba zi so miföna.

SADARLAH!

Fanofu: Hadia so döi Lowalangi?

Ayati: Zin 83:19

Nibeʼe: Itutunö artikel daʼa hadia geluaha döi Lowalangi ba hana wa moguna taʼogunaʼö döi daʼö. [Bokai artikel ”Pandangan Alkitab—Nama Allah”.]

FAHAʼÖ ZINDRUHU

Fanofu: Hadia sagötö faʼara so waʼamate?

Ayati: 1Kor 15:26

Sindruhu: Ihori dania waʼamate Yehowa sagötö faʼara.

FAMADUMAISIMÖ SAMÖSA

Ogunaʼö duma-duma si no muhenaigö ba wamazökhi famadumaisimö samösa.