HADIA TOLA SAMUZA INÖTÖ AHETA ITA BA GABULA DÖDÖ?

Fanofu: Iada’a, ato niha zabu tödö börö zalua ba gulidanö andre mazui börö gabula dödö nitaögöra. Hadia tola tebulö zalua andre?

Fame’e Buku: Ba risalah da’a, ibe’e khöda wanötöna sanandrösa ba wa’auri si lö abula dödö.

FAHA’Ö ZINDRUHU

Fanofu: Hadia zi tola manga’asogö fa’ohahau dödö ba wongambatö?

Ayati: Ef 5:33

Sindruhu: Tola aro wongambatö na tefasindro ia börö wa’omasi hegöi famosumange.

ASAL MULA KEHIDUPAN —LIMA PERTANYAAN YANG PATUT DIRENUNGKAN (lf-IN)

Fanofu: Na so wanofu-nofu si tohude sanandrösa ba mböröta wa’auri, hadia zi tola tobali dane-dane khöda ba wame’e fanema li?

Ayati: Heb 11:1

Fame’e Buku: Moguna tabe’e wanema li si te’odane-dane ba zi no ’tafaduhusi tödö’. Ba brosur da’a, tatutunö lima wanofu-nofu sanandrösa ba wa’auri hegöi fefu ngawalö dandra si tola tafaduhusi tödö.

FAMADUMAISIMÖ SAMÖSA

Oguna’ö duma-duma si no muhenaigö ba wamazökhi famadumaisimö samösa.