No mufa’ele’ö wa so zi tobali nudu Yehowa faoma Yesu

2:1-3

  • No mufa’ele’ö wa so soi si lö fa’awö ba wamatörö Yesu, lafaso ena’ö ya’ira zamatörö

  • No alua wama’ele’ö andre me so Yesu ba gulidanö irugi mane ma’ökhö

  • Iwa’ö sanura buku zinunö wa la’alu-alui soi zi lö boto. Eluahania wa fefu gohitö dödöra oi zaya-zaya gölö ba lö a’ozu

Ha samosumange Razo nibayoini Yehowa da’ö ni’orifi

2:8-12

  • Tehori fefu zolawa Razo Mesia

  • Na tafosumange Nononia Yesu, tola tasöndra wangorifi ba fa’ohahau dödö