Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

 FAOSATÖ 25

Mene-Mene Sanandrösa ba Wamati, ba Mbua-bua, hegöi ba Wa’omasi

Mene-Mene Sanandrösa ba Wamati, ba Mbua-bua, hegöi ba Wa’omasi

Yakobo, Fetero, Yohane, ba Yuda lasura zura simöi famarou dödö dalifusö ba wamati

YAKOBO ba Yuda talifusö Yesu. Fetero ba Yohane nifaha’ö Yesu moroi ba gotalua ndra nifaha’önia si 12. Ya’ira si daöfa andre, lasura fitu ngawua zura ba Gamabu’ula Li Si Bohou. Labe’e döi zura molo’ö töi zanura. Mene-mene si no tesura ba zura andre ya’ia da’ö ba wanolo niha Keriso ena’ö lö faröi ira khö Yehowa ba Wamatörönia.

Falua wamati. Lö abönö na ha tawa’ö mamati ita. Famati si ndruhu oroma ba mbua-bua. Imane Yakobo, ”lö fa’auri na lö bua-bua.” (Yakobo 2:26) Na ifalua mbua-bua wamati ba ginötö göna ia fanandraigö, da’ö zanga’asogö khönia fanaha tödö. Ena’ö tola mofozu, moguna ta’andrö wa’atua-tua moroi khö Lowalangi si fao fa’afaduhu dödö wa ibe’e khöda. I’omasi’ö ita Lowalangi na so khöda wanaha tödö. (Yakobo 1:2-6, 12) Na mamati zi samösa niha ba lö faröi ia ba ginötö göna fanandraigö, i’ame’egö tödö ia Yehowa. Imane Yakobo, ”Mi’ondrasi Lowalangi, ba i’ondrasi ami.”​—Yakobo 4:8.

Si lö tola lö’ö abe’e ita ba wamati ena’ö tola tatimbagö ngawalö wanandraigö ba amuata si lö sökhi. Börö me niha si lö sökhi zi so ba zi tefasui ya’ia, andrö ifarou ndra talifusö ba wamati Yuda ena’ö ”mitimba zi fa’udu ba wamati andrö”.​—Yuda 3.

Böi böhöli wamalua amuata si sökhi. Itötöna Yehowa ba zamosumange ya’ia ena’ö la’amoni’ö ira, ya’ia da’ö böi ta’unö lala wa’aurira. Simane nisura Wetero, ”Mi’amoni’ö ami ba mbua-bua andrö fefu, me no so ba zura, Mi’amoni’ö ami me no ni’amoni’ö ndra’odo [Yehowa].’” (I Fetero 1:15, 16) So duma-duma sinangea la’o’ö niha Keriso. Imane Fetero, ”me no itaögö göi wamakao Keriso salahimi, ba me no iröi wamaedo khömi, ena’ö mitara lahenia.” (1 Fetero 2:21) He na tefakao niha Keriso börö wolo’ö khö Lowalangi, lö labato wamalua amuata si sökhi ena’ö ’lö itegu ira tödöra’. (1 Fetero 3:16, 17) Ifarou dödö niha Keriso Fetero, ena’ö laforege wanörö lala satulö, ba la’ata’ufi Lowalangi, gasa-gasa wombaloi fanguhuku Lowalangi awö gulidanö si bohou ”sahono fa’atulö dödö”.​—II Fetero 3:11-13.

”Mi’ondrasi Lowalangi ba i’ondrasi ami.”​—Yakobo 4:8

Falua wa’omasi. ”Me no fa’omasi Lowalangi,” da’ö nisura Yohane. Ifatunö Yohane wa no i’oroma’ö wa’omasinia Lowalangi khöda ya’ia me ifatenge nononia ’höli ba horöda’. Hadia zinangea lafalu niha Keriso? Itutunö Yohane, ”He ya’ami ni’omasi’ö! Na no imanö wangomasi’ö ya’ita Lowalangi, ba mo’ömö göi ita fangomasi’ö awöda.” (I Yohane 4:8-11) Sambua lala ba wangoroma’öda fa’omasi ya’ia da’ö na oböwö ita khö ndra talifusöda ba wamati.​—III Yohane 5-8.

Hadia dandra wa ta’omasi’ö Yehowa? Imane Yohane, ”Da’ö sa wa’omasida Lowalangi, ena’ö ta’o’ö goroisania, ba tenga safökhö wolo’ö oroisania.” (I Yohane 5:3; II Yohane 6) Niha solo’ö khö Lowalangi so khöra wa’afaduhu dödö wa lö tebulö i’omasi’ö ira Lowalangi ’ba latötöna wa’auri si lö aetu’.​—Yuda 21.

​—Te’odane-dane ba mbuku Yakobo; I ba II Fetero; I, II, ba III Yohane; Yuda.