Ira Talifusöma Ni’omasi’ö,

Ba edisi umum Menara Pengawal si oföna lafazökhi me 1 mbaŵa si Sara 2008, so seri artikel sadöni dödöda ni’ombakha’ö, tuhonia ”Mi’ohia’ö Wamatira”. Omuso sibai dödöda börö me i’otarai da’ö, tasöndra artikel si bohou moroi ba seri andrö sakali ba zi tölu waŵa!

Hewisa dödö zombaso seri da’ö? Samösa ndra alawe sanura me no aefa ibaso artikel sanandrösa khö Marata imane, ”Ma’ikido me ubaso waö-waönia börö me fagölö zalua khöma—omasido tobali sokhö omo si sökhi ba soya halöwö, hiza’i itaria olifudo wa moguna molombase sabata ba fariawö khö ndra awö-awögu.” Samösa nono alawe si bohou ebua sangai rahu-rahu ba waö-waö Gesitera imane, ”Sindruhusa tola manö adöni dödöda ba nukha hegöi ba mode si bohou. Moguna tafaigi wonukhada; hiza’i böi ha da’ö manö ni’era-erada.” Imane nasa, ”Nifaigi Yehowa ya’ia da’ö tödöda.” Samösa dalifusöda ira alawe niha Keriso sadöni tödö sanandrösa khö Wetero, imane, ”Sindruhu-ndruhu wa sauri waö-waönia ba adöni sibai dödögu! U’oguna’ö fefu wangera-ngeragu ba worasoi hadia zi lö mututunö ba waö-waönia.”

Ya’ira sombaso andre, ba ato nasa danö bö’önia sanura sura ba wangandrö saohagölö ba seri da’a—lafaduhu’ö nisura Waulo, ”Hadia ia sa nisura föna, ba ba wamahaö ya’ita tesura ia.” (Rom. 15:4) Ibe’e Yehowa ngawalö waö-waö andre ba Zura Ni’amoni’ö si tobali famomaha khöda. Ya’ita fefu, he si no ara mangila sindruhu, tola tafaha’ö ita ba waö-waö andrö.

Mafarou dödömi ba wombaso buku da’a. Oguna’ö mbuku da’a ba Wamaha’ö zi Sambua Omo—tatu omasi sibai ndraonomi! Böi talu’i we’amöi ba gangowuloa ba ginötö la’oguna’ö mbuku da’a ba Wamaha’ö Zura Ni’amoni’ö ba Gangowuloa! Haogö wombaso; böi alio-lio. Haogö wokhalaigö; osambua’ö wangera-ngeramö. Töfaigö ba dödöu hadia nirasoi niha si no mututunö ba Zura Ni’amoni’ö, ba faigi hadia zi no la’ila. Fatimbaisi nifaluara hegöi nifaluamö na so zalua.

Omasiga sibai mabe’e khömi mbuku da’a. Yatobali howu-howu khömi mbuku da’a hegöi ba nösi nomomi. Yafaduhu dödömi wa ma’omasi’ö ami ba omasiga ena’ö mitema zabölö sökhi,

Boto Solohe Samaduhu’ö Yehowa