Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Fehede Fangasiwai

Fehede Fangasiwai

”Ena’ö mibe’e famaedo khömi zanema amabu’ula li andrö, ba wamati, ba ba wa’ebolo dödö.”​—HEBERAI’O 6:12.

1, 2. Hadia mbörö wa moguna tadou’ö wamatida iada’a? Be’e duma-duma.

FAMATI. Ngawua wehede si sökhi da’ö, amuata sadöni dödöda. Hiza’i, na tarongo ngawua wehede da’ö, moguna ta’angeraigö ngawua wehede bö’ö, ya’ia da’ö, ”Gösö!” Na lö famatida, moguna gösö ta’alui. Ba na no so wamatida, moguna gösö tarorogö ba tadou’ö. Hadia mbörö?

2 Khalaigö atö na ötörö danö si mate sebolo. Moguna sibai khöu nidanö. Me ösöndra ia, ötötöwui ena’ö lö göna haga zino. Aefa da’ö, öfuli öfo’ösi naha gömö idanö ena’ö lö ahori ofeta ba nahia nirugiu. Ba ginötö andre, ba danö si mate ba wamati so ita. Abua sibai wanöndra famati sindruhu ba gulidanö andre, hulö simane idanö, alio ogo’ö na lö ötötöwui ba öfo’ösi mangawuli. Mangaösö sibai zoguna khöda; lö tola auri ita na lö idanö. Simanö göi na lö famati, lö anau gölöda ba wangai halöwö khö Yehowa.​—Rom. 1:17.

3. Hadia zi no ihenaigö Yehowa ena’ö tadou’ö wamatida, ba hadia zi dombua ngawalö zi tebai ta’olifugö?

3 I’ila Yehowa wa moguna khöda wamati ba hawa’abua wondrou’ö hegöi folumö’ö wamati ba ginötö andre. Da’ö mbörö wa ihenaigö khöda duma-duma si tola ta’o’ö. Ibe’e gehehania Yehowa khö Waulo ba wanura, ”Enaʼö mibe’e famaedo khömi zanema amabu’ula li andrö, ba wamati, ba ba wa’ebolo dödö.” (Heb. 6:12) Da’ö mbörö wa ifangaösö ita organisasi Yehowa ena’ö taforege wolo’ö duma-duma ndra matua hegöi ira alawe samati, simane si no tatutunö ba mbuku da’a. Tobali, hadia zinangea tafalua iada’a? So dua ngawalö zi tebai ta’olifugö: (1) Böi tabato wanga’aro’ö famatida; (2) böi tabato wondrorogö famatida ena’ö to’ele föna höröda dötönafö.

4. Hadia dandra wa no tobali udu wamati Zatana, ba hana wa lö ata’u ita?

4 Böi bato wanga’aro’ö famatiu. So nudu wamati ya’ia da’ö Satana. Samatörö ulidanö andre no ifabö’öni lala ena’ö hulö danö si mate si möi famakiko wamati. Abölö ia moroi khöda. Hadia ata’u ita ba tamane tödöda wa tebai tadou’ö ba ta’aro’ö wamatida? Böi! Fahuwu Yehowa ba niha somasi mondrou’ö famati sindruhu. Ifaduhu’ö ba dödöda wa so ia ba ngaida ba tola talawa Gafökha irege iröi ita! (Yak. 4:7) Talawa ia na tabe’e ginötöda ero ma’ökhö ba wondrou’ö hegöi ba wanga’aro’ö famatida. Hewisa lalania?

5. Hewisa wa tola mamati ndra matua hegöi ira alawe si lö faröi ba Zura Ni’amoni’ö? Tutunö.

 5 Simane ni’ilada, lö i’anemai so wamati ndra matua hegöi ira alawe si lö faröi ba Zura Ni’amoni’ö i’otarai me tumbu ira. Ya’ira zi tobali tandra wa famati andrö bua geheha Yehowa. (Gal. 5:22, 23) La’andrö wanolo moroi khö Yehowa, ba i’aro’ö wamatira. Datafalua göi zimane da’ö, böi olifu ita wa ibe’e gehehania Yehowa ba niha sahatö khönia ba samalua si tefaudu ba wangandröra. (Luk. 11:13) Hadia so danö bö’ö si tola tafalua?

6. Hewisa ena’ö tola tasöndra wamaha’ö moroi ba waö-waö Zura Ni’amoni’ö?

6 Ba mbuku da’a, no tatutunö ösa duma-duma wamati sahöli-höli dödöda. Oya nasa danö bö’ö! (Baso Heberai’o 11:32.) Duma-dumara oi fabö’ö-bö’ö, moguna tafaha’ö ita khöra. Na ha asala tabaso ba wa’alio waö-waöra ba Zura Ni’amoni’ö, lö möi fangaro wamatida. Börö da’ö, ena’ö tasöndra wamaha’ö ba wombaso ya’ia, tabe’e ginötöda ba wangalui ösi hegöi dane-dane wa tola alua waö-waö da’ö ba Zura Ni’amoni’ö. Na lö olifu ita wa ’simane amuatada gamuata’ ndra matua hegöi ira alawe si lö mo’ahonoa andrö, tola to’ele khöda duma-dumara. (Yak. 5:17) Na tafaedogö khöda zalua khöra, tola takhalaigö hewisa dödöra me alua khöra wanandraigö hegöi abula dödö simane salua khöda.

7-9. (a) Hewisa dödö ndra matua hegöi ira alawe si lö faröi ba götö Zura Ni’amoni’ö na lafosumange Yehowa simane nifaluada iada’a? (b) Hana wa moguna ta’aro’ö wamatida ba nifaluada?

7 Tarorogö wamatida moroi ba nifaluada, börö ”wamati andrö, lö fa’auri, na lö bua-bua”. (Yak. 2:26) Khalaigö hawa’omuso dödö ndra matua hegöi ira alawe si no tatutunö andrö na lafatenge ira wamalua halöwö si fagölö simane ni’andrö Yehowa khöda iada’a!

8 Duma-dumania, hewisa na mufatunö khö Gaberahamo wa tola ifosumange Yehowa tenga ba nahia wame’e sumange nifazökhi moroi ba gara ba danö si mate, hiza’i ba gorahua niha samosumange Yehowa ba Balai Mbanua Lowalangi hegöi ba kebaktian segebua, börö me latutunö ba da’ö mbu’usa li si no i’ila me föna ”moroi ba zaröu”? (Baso Heberai’o 11:13.) Hewisa na mufatunö khö Gelia wa tenga halöwönia wanguhuku sama’ele’ö khö Mba’ali ba wangai halöwö Yehowa barö wamatörö razo selungu safaito, hiza’i ba wama’ema turia somuso dödö ba niha si fao fa’atulö ba fanötöna? Ira matua hegöi ira alawe si lö faröi ba Zura Ni’amoni’ö, hadia lö i’anemai lafalua halöwö ba wamosumange Yehowa simane nifaluada ba ginötö andre?

9 Börö da’ö, böi tabato wanga’aro’ö famatida ya’ia da’ö ba nifaluada. Ba wamalua da’ö, no ta’o’ö duma-duma nibe’e ndra  alawe hegöi ira matua samati ba Daromali Lowalangi si no te’ehehaini. Simane nitötöi ba Wehede Famasao, tarasoi wa abölö ahatö ita khöra hulö zi fahuwu. Ba zi lö aratö, sindruhu-ndruhu wa tola fahuwu ita khöra.

10. Hadia wa’omuso dödö nirasoida ba Waradaiso?

10 Böi taya ba gera-eramö dötönafö. Ira matua hegöi ira alawe si lö faröi, lasöndra wa’abölö ba wanötöna nibe’e Lowalangi. Hewisa göi ndra’ugö? Duma-dumania, khalaigö wa’omuso dödöu na falukha ndra’ugö ba nono mbanua Lowalangi si lö faröi, na tesusugi ira ba ’wemaoso niha satulö’. (Baso Halöwö Zinenge 24:15.) Hadia zomasi’ö ösofu khöra?

11, 12. Ba gulidanö si bohou, hadia manö zomasi’ö ösofu khö (a) Habeli? (b) Noakhi? (c) Aberahamo? (d) Ruti? (e) Abigaila? (f) Esitera?

11 Na falukha’ö khö Habeli, hadia ösofu khönia hewisa zikhala zatuania? Mazui, ösofu, ”Hadia no irai fahuhuo ndra’ugö khö ndra kerubi sanarogö mbawandruhö Gedena? Hadia latema limö?” Na falukha’ö khö Noakhi, te manofu’ö khönia, ”Hadia no irai ata’u’ö khö Nadaoya? Hewisa wondrorogömö urifö me so ami ba nowo?” Na falukha’ö khö Gaberahamo, te manofu’ö, ”Hadia no irai falukha’ö khö Zemi? Haniha zamaha’ö ya’ugö sanandrösa khö Yehowa? Hadia abua khöu wondröi banua Guri?”

12 Angeraigö wanofu andre somasi’ö ösofu khö ndra alawe si lö faröi si no tesusugi. ”He Ruti, hana wa tobali’ö samosumange Yehowa?” ”He Abigaila, hadia lö ata’u ndra’ugö me öfatunö khö Nabalo wa no ötolo Dawido?” ”He Esitera, hadia zalua khöu hegöi Morodokhai me no awai tesura waö-waömi ba Zura Ni’amoni’ö?”

13. (a) Hadia manö zi tola lasofu khöu dania ira talifusöda nisusugi? (b) Hewisa dödöu me no ö’ila wa tola falukha ndra’ugö khö ndra matua hegöi ira alawe ba götö föna?

13 Tatu manö, oya göi nisofura khöu. Omuso dödöu wamatunö khöra sanandrösa ba ngaluo safuria hegöi me ifahowu’ö nono mbanuania Yehowa sagötö baŵa wa’atosasa! Tatu adöni dödöra me no la’ila wa no ifalua fefu zi no ifabu’u Yehowa. Ba ginötö si so miföna andrö, lö abua khöda wokhalaigö ono mbanua Lowalangi si lö faröi ba Zura Ni’amoni’ö. Fao ira khöda dania ba Waradaiso! Börö da’ö, böi bato wamalua si tola öfalua iada’a ena’ö to’ele khöu ira. Böi böhöli wangohia’ö famatira. Yafaoma fahuwu ami sagötö fa’ara ba omuso dödömi ba wamosumange Yehowa!