”Ena’ö mibe’e famaedo khömi zanema amabu’ula li andrö, ba wamati, ba ba wa’ebolo dödö.”​—HEBERAI’O 6:12.

1, 2. Hewisa zatua samasui ba wamaiginia niha si no tesura ba Zura Ni’amoni’ö, ba hana wa omuso dödöu na fahuwu ndra’ugö khöra?

IMANE talifusöda ira alawe niha Keriso me no irongo huhuo zatua samasui si no atua, ”Fahuhuo ia sanandrösa ba niha si no tesura ba Zura Ni’amoni’ö hulö zi no ara fahuwu ira.” Lö ahöli dödöda da’ö börö me no ngafulu fakhe ifomaha ia ba Daromali Lowalangi ba ifaha’ö niha—irege ira matua hegöi ira alawe si no tesura ba Zura Ni’amoni’ö hulö no amaedola zi fahuwu khönia i’otarai me ide-ide.

2 Hadia lö omuso dödöu na fahuwu’ö ba niha si no tesura ba Zura Ni’amoni’ö? Hadia to’ele ira khöu? Khalaigö hewisa rasonia na fahuhuo’ö ba fao ami wofanö, itugu ahatö ndra’ugö khöra simane Noakhi, Aberahamo, Ruti, Elia, ba Esitera. Angeraigö lua-luania ba wa’auriu—khalaigö lagu wehedera safönu fa’atua-tua ba famarou dödö si tola labe’e!​—Baso Gamaedola 13:20.

3. (a) Hewisa ena’ö tasöndra gunania na tafaha’ö ita sanandrösa ba niha samati si no tesura ba Zura Ni’amoni’ö? (b) Hadia manö wanofu sinangea tafatunö?

3 Tatu manö, ba ginötö ”wemaoso zi mate, he satulö, ba he si lö atulö”, sindruhu-ndruhu tola ta’okhögö wahuwusa sebua böli andrö. (Hal. 24:15) Iada’a, so gunania na tafaha’ö ita ba niha si no tesura ba Zura Ni’amoni’ö. Lalania? Ibe’e wanema li si tefaudu sinenge Faulo, ”Ena’ö mibe’e famaedo khömi zanema amabu’ula li andrö, ba wamati, ba ba wa’ebolo dödö.” (Heb. 6:12) Ba wamörögö famaha’ö sanandrösa ba ndra matua hegöi ira alawe si so famati andrö, datafaigi ngawalö wanofu-nofu si no te’asogö ba wehede Waulo: Hadia nifotöi famati ba hana wa moguna ia? Hewisa wolo’öda niha samati ba Zura Ni’amoni’ö?

Famati—Hadia Da’ö ba Hana Wa Moguna?

4. Hewisa wangera-ngera niha sanandrösa ba wamati, ba hana wa fasala wangera-ngera simane da’ö?

4 Famati no sambua amuata sadöni dödö, ni’omasi’ö ndra matua hegöi ira alawe nifaha’öda ya’ita ba mbuku da’a. Iada’a, ato niha si lö fa’aboto ba dödö nifotöi famati, lawalinga ha fa’afaduhu dödö hewa’ae lö tandra soroma. Hiza’i sala ira. Famati fabö’ö ia moroi ba walömangila; famati tenga ha ba dödö; famati tenga ha fa’afaduhu dödö. Na simane da’ö tola möi te’ala. Tola tebulö  wangera-ngerada, ba lö ibönö na ha fahuhuo ita sanandrösa khö Lowalangi, börö ”faduhu göi dödö mbekhu ba da’ö, ba humokha mbura”.​—Yak. 2:19.

5, 6. (a) Hadia manö zi dombua ngawalö nitöngönida si lö oroma? (b) Hawa’aro dane-dane wamatida? Be’e duma-duma.

5 Famati sindruhu töra moroi ba da’ö. Törö tödöu hewisa Zura Ni’amoni’ö wamo’eluaha ya’ia. (Baso Heberai’o 11:1.) Imane Faulo wa famati manandrösa ba zi dombua ngawalö si lö ta’ila höröda. Si oföna, itöngöni hadia ”zi lö oroma”. Lö ta’ila faoma höröda hadia zindruhunia zi so ba zorugo—duma-dumania Lowalangi Yehowa, Ononia, mazui Famatörönia ba zorugo iada’a. Si dua, itöngöni ”nidöna-döna” andrö—ngawalö zi lö alua nasa. Sindruhu, lö ta’ila iada’a gulidanö si bohou si lö aratö i’asogö Banua Lowalangi. Hewa’ae simanö, hadia da’ö geluahania lö dane-dane wamatida ba zi no alua si lö ta’ila höröda ba nidöna-dönada andrö?

6 Tenga simane da’ö! Itutunö Faulo wa abe’e dane-dane wamati sindruhu. Ba ginötö iwa’ö wa famati andrö ”no fa’aro dödö”, i’oguna’ö ngawua wehede si tola lafo’eluaha tobali ”aktö wangokhögö”. Khalaigö na so niha zame’e omo khöu. Te ibe’e khöu zura-sura nomo andrö wa okhötau, aefa da’ö imane, ”Ya’e nomomö si bohou.” Tatu manö, tenga da’ö geluahania toröi ndra’ugö ba dete garate andrö; hiza’i eluahania sura-sura andrö zi möi fangaro ba huku irege tola lawa’ö sura-sura da’ö omonia samösa.

7. Hadia zi tefarahu ba wamati sindruhu?

7 Famati sindruhu andrö fa’afaduhu dödö si te’odane-dane ba zindruhu ba si lö tebulö khö Lowalangi Yehowa. Famati zanolo ya’ita ba wangila Lowalangi si tobali Ama sebua fa’omasi ba faduhu dödöda wa hasambalö alua nifabu’unia. Tobali, tenga ha da’ö wamati sindruhu. Simane omböila danga Yehowa, moguna göi tabe’e gö wamatida ena’ö lö mate. Moroi ba mbua-bua oroma wamati, na lö’ö, tola manö mate.​—Yak. 2:26.

8. Hana wa moguna sibai wamati?

8 Hana wa moguna sibai wamati? Ibe’e Faulo wanema li. (Baso Heberai’o 11:6.) Na lö famati, tebai ahatö ita khö Yehowa mazui ta’omusoi’ö dödönia. Tobali, moguna sibai wamati na omasi ita tafolakhömi Namada si so ba zorugo, sotöi Yehowa ba ahatö ita khönia. Da’ö fefu gohitö dödö zauri satua-tua.

9. Hewisa Yehowa wangoroma’ö wa i’ila moguna khöda wamati?

9 I’ila Yehowa wa moguna khöda wamati. Andrö ihenaigö duma-duma ba wamaha’ö ya’ita ena’ö tedou wamatida.  Ifahowu’ö mbanua niha Keriso, ibe’e duma-duma ndra matua samati ba wamalua halöwö fondrönia’ö. Imane Taromalinia, ”Mi’ohia’ö wamatira andrö.” (Heb. 13:7) Tenga ha da’ö nibe’enia. Isura Faulo sanandrösa ba ndra matua hegöi ira alawe me föna, ”lawuo samaduhu’ö” same’e duma-duma si sökhi ba wamati. (Heb. 12:1) Nisura Waulo sanandrösa ba niha samati so ba Heberai’o faza 11, hiza’i lö sahori tesura. Afönu nga’örö Zura Ni’amoni’ö waö-waö wa’aurira he iraono he satua si fabö’ö-bö’ö lala wa’auri. No laforoma’ö wamati ba oya wamaha’ö si tola tahalö ba gotalua niha gulidanö si lö famati andre.

Lala Wolo’ö Famati Niha Bö’ö

10. Hewisa wamaha’ö samösa möi fanoloda ba wolo’ö famati ndra matua hegöi ira alawe si no tesura ba Zura Ni’amoni’ö?

10 Tebai ö’o’ö zi samösa niha na lö fahuwu ndra’ugö khönia. Ba ginötö öbaso mbuku da’a, ö’ila wa oya riset nifalua ba wanolo ya’ugö ena’ö fahuwuʼö khö ndra matua hegöi ira alawe samati. Hewisa göi na ölului ö’alui? Ba wamahaʼö ya’ugö samösa, alui nösi Zura Ni’amoni’ö, oguna’ö ngawalö riset si no ö’okhögö. Na ö’angerönusi hadia zi no öfaha’ö ya’ugö, khalaigö nahia hegöi waö-waö wa tola alua da’ö. Tandraigö faigi gambarania, fondro-ndrongo linia, ago huania, hulö na so ndra’ugö ba da’ö. Sabölö moguna nasa, töfaigö ba dödöu zalua khöra. Na ö’ila hadia nirasoi ndra matua hegöi ira alawe samati andrö, tola to’ele ira khöu ba itugu ahatö—te so ba gotaluara zi hulö si fahuwu khöu me ide-ide.

11, 12. (a) Hewisa ena’ö ahatö ndra’ugö khö Gaberamo ba Sara’i? (b) Hewisa ena’ö tola ösöndra wamaha’ö moroi ba duma-duma Khana, Elia, mazui Samueli?

11 Na sindruhu-ndruhu aboto ba dödöu ira, terou dödöu ba wolo’ö ya’ira. Duma-dumania, khalaigö na öfatimbaisi sambua halöwö si bohou. Ba organisasi Yehowa lakaoni ndra’ugö ba wondrou’ö halöwö fanuriaigö. Tola manö la’andrö khöu findra ba mbanua si lö ato sanuriaigö, mazui lakaoni’ö wamalua halöwö fanuriaigö si lö irai öfalua mazui si lö omasi’ö. Ba ginötö ö’angeraigö halöwö da’ö ba ölau mangandrö, hadia lö tetolo ndra’ugö na ö’angerönusi duma-duma Gaberamo? Ya’ia hegöi Sara’i laröi danö Guri nahia sahono dödöra, ba lua-luania tefahowu’ö ira. Na ö’o’ö lalara, tola ö’ila ira zindruhunia.

12 Hewisa na so samösa zi fahuwu khöu, fatuwu ia ndra’ugö irege ide-ide dödöu mazui abua khöu we’amöi ba gangowuloa? Na ö’angerönusi duma-duma Khana hegöi lala wanaögönia fa’afatuwu Fenina, da’ö zanolo ya’ugö wangai angetula si tefaudu—ba da’ö  mbörö wa hulö zi fahuwu khöda Khana. Simanö göi, na ide-ide dödöu börö me lö la’ame’egö tödö ndra’ugö, tola ahatö ndra’ugö khö Gelia na öfaha’ö ndra’ugö ba zalua khönia ba hewisa Yehowa wondrara tödönia. Ya’ira si bohou ebua si lö aetu-aetu göna folohi moroi khö ndra awöra ba zekola si lö sökhi amuata, tola ahatö ira khö Zamueli me no lafaha’ö ira lala wotimbagö amuata si lö sökhi nifalua ndraono Eli ba nose Lowalangi.

13. Na ta’o’ö wamati niha si no tesura ba Zura Ni’amoni’ö, hadia ambö sökhi wamatida? Tutunö.

13 Na ö’o’ö duma-duma niha samati ba Zura Ni’amoni’ö, hadia ambö sökhi wamatimö ba wamaigi Lowalangi? Lö’ö! Törö tödöu, ifarou ita Taromali Lowalangi ena’ö ta’o’ö niha samati. (I Kor. 4:16; 11:1; II Tes. 3:7, 9) Mendrua manö, so nasa nifaha’öda ya’ita ba da’a, la’ohia’ö göi niha samati fönara. Duma-dumania, na tafaigi ba Faza 17 ba mbuku da’a, i’oguna’ö Maria ngawua wehede Khana. Da’ö zangoroma’ö wa tobali duma-duma si sökhi Khana ba wamaigi Maria. Hadia lö aro wamati Maria simane famati Khana? Tenga simane da’ö! Duma-duma Khana zanolo Maria ba wanga’azökhi famatinia irege omasi Lowalangi Yehowa.

14, 15. Hadia manö zi tohude ba publikasi da’a, ba hewisa ena’ö tasöndra gunania?

14 Tefazökhi mbuku da’a ena’ö aro wamatiu. Fefu faza andre angorudua artikel-artikel seri ”Mi’ohia’ö Wamatira” nifazökhi ba mbuku Menara Pengawal i’otarai 2008 irugi 2013. Hiza’i, so ösa duho si no munönö. Tehenaigö göi wanofu-nofu sanolo ya’ita ena’ö tola tatutunö ba tafalua ia ba wa’aurida. Oya gambara si no muzara-zara ba mola’a-la’a, no la’ebua’ö gambarania ba sökhi. So göi fitur-fitur bö’ö si no lafaogö simane garis waktu ba peta. Lafa’anö mbuku Mi’ohia’ö Wamatira andre ena’ö tobali famaha’öu samösa, ösi nomo, hegöi ba mbanua niha Keriso. Oya gunania ba zi sambu-sambua omo na labaso waö-waönia si fao fa’ebua li.

15 Yatobali fanolo khöu mbuku da’a ba wolo’ö famati nono mbanua Yehowa si lö faröi ba götö föna. Ba, yatobali fanolo ba wondrou’ö famatiu ena’ö itugu ahatö ndra’ugö khö Namada ba zorugö, sotöi Yehowa!