Soi tanö böʼö ba Ganaʼana no larongo sanandrösa ba Yerikho. Hasara dödö ndra razo ba wolawa iraono Gizaraʼeli. Hizaʼi so danö böʼö niʼera-era niha Gibeona. Lafake nukha si lö baga, ba lafalukhaisi Yosua lamane, ’Yaʼaga moroi ba danö saröu. No marongo sanandrösa khö Yehowa awö nifaluania khömi ba Miserai hegöi Moabi. Mifabuʼu khöma wa lö misuwö ndraʼaga, ba tobali ndraʼaga sangai halöwö khömi.’

Faduhu dödö Yosua khöra ba fazazi ia wa lö isuwö ira. Tölu hari aefa daʼö, awena iʼila wa tenga moroi ba danö saröu ira, hizaʼi moroi ba Ganaʼana. Isofu khöra Yosua, ’Hana wa falimo ami?’ Lamane, ’Ataʼu ndraʼaga! Maʼila wa Lowalangimi Yehowa zi fasuwö salahimi. Maʼandrö tolo böi bunu ndraʼaga.’ Ifatörö zi no iwaʼö Yosua ba lö ibunu ira.

Lö ara aefa daʼö, dalima razo Ganaʼana hegöi saradadunia, lafetaʼu niha Gibeona. Mofanö Yosua awö zaradadunia ba  wanolo niha Gibeona. Latörö tanö sara wongi waʼara. Sihulö wongi daʼö labörögö fasuwö. Oi zara moloi misa niha Ganaʼana. Hizaʼi, itorugö gara segebua ba högöra Yehowa. Aefa daʼö, iʼandrö Yosua khö Yehowa enaʼö lö aekhu luo. Hadia mbörö wa iʼandrö daʼö Yosua, hewaʼae lö irai alua? Börö me faduhu dödö Yosua khö Yehowa. Me luo daʼö, lö aekhu luo irege ahori lakalaisi razo-razo Ganaʼana iraono Gizaraʼeli hegöi saradadura.

”Na mohedeʼö, ’Yaʼia’ na yaʼia, ’Tenga’ na tenga. Si töra moroi ba daʼö tana khö Gafökha.”​—Mataiʼo 5:37