Me no hauga fakhe idöniaʼö nono mbanua Yehowa, mate Yosua me 110 fakhe ndröfinia. Sagötö faʼaurinia, lö faröi ndraono Gizaraʼeli khö Yehowa. Hizaʼi, me no mate ia, ibörögö lasömba nadu simane niha Ganaʼana. Börö daʼö, itehegö Yehowa khö razo Ganaʼana sotöi Yabino ba wamakao yaʼira. Laʼandrö tolo iraono Gizaraʼeli khö Yehowa. Tobali, iʼamualagö khöra Yehowa zondröniaʼö si bohou yaʼia daʼö Baraki. Itolo ndraono Gizaraʼeli enaʼö mangawuli ira khö Yehowa.

Ira alawe samaʼeleʼö sotöi Debora, ifaʼoheʼö goroisa Yehowa khö Mbaraki, ’Ohe 10.000 ndra matua. Milawa zaradadu Yabino Nungo Nidanö Kizono. Ba daʼö dania mikalaisi Zisera, sondröniaʼö saradadu Yabino.’ Imane Baraki khö Debora, ’Ufalua daʼö asala fao ndraʼugö khögu.’ Imane Debora, ’Hasambalö fao ndraʼo. Hizaʼi, tenga yaʼugö zamunu Sisera. Yehowa zangumaʼö wa samösa ira alawe zamunu yaʼia.’

Mofanö Debora fao ia khö Mbaraki awö zaradadunia ba Hili Dabora möi fasuwö. Me irongo daʼö Sisera, iʼowuloi gureta wanuwö  awö zaradadunia ba gahe hili andrö. Imane Debora khö Mbaraki, ’Maʼökhö andre, Yehowa zamemöna yaʼugö.’ Möi mitou moroi ba hili andrö Mbaraki awö zaradadunia si 10.000 ba wolawa saradadu Zisera sagabölö.

Izumaigö momolö Nungo Nidanö Kizono ibeʼe Yehowa ba teʼuʼu zaradadu Zisera ba dambu. Moloi Zisera iröi guretania. Baraki hegöi saradadunia lakalaisi zaradadu Zisera, hizaʼi no moloi Zisera! Ibiniʼö ia ba tendra ndra alawe sotöi Yaʼela. Ibeʼe önia ira alawe daʼö susu, aefa daʼö ifoʼambala. Börö waʼamarase andrö mörö Zisera. Aefa daʼö, ihatöʼö ia Yaʼela ba itaruʼö gosö-osö tendra ba högö Zisera irege mate.

Tohare Mbaraki ba wangalui Sisera. Möi baero Yaʼela moroi ba tendra imane, ’Aine. Daʼufatunö khöu niha niʼaluimö.’ Möi bakha Mbaraki, iʼila wa no mate Zisera. Manunö Mbaraki faoma Debora, lasuno Yehowa börö me no ifemöna ndraono Gizaraʼeli. So waʼatulö ba Gizaraʼeli irugi 40 fakhe aefa daʼö.

”Ato sibai zangombakha turia si sökhi, ira alawe.”​—Zinunö 68:12