No ifabuʼu Yehowa khö Yakobo wa hasambalö ilumöʼö ia, simane folumöʼönia Aberahamo hegöi Izaʼaki. Toröi Yakobo ba Harana. Ba daʼö mangowalu ia ba tedou waʼato nösi nomonia ba tobali ia niha si kayo.

Aefa daʼö imane Yehowa khö Yakobo, ’Angawuli ba mbanuamö.’ Andrö wa mangawuli Yakobo ba mbanuania hegöi ösi nomonia. Ba wofanö-fanöra, so mato hadauga zohalöwö khönia sangombakha lamane, ’Möi ba daʼa gaʼamö Ezau ba so 400 niha zi fao khönia!’ Abu dödö Yakobo, alai na ifakao ia gaʼania hegöi ösi nomonia. Mangandrö ia khö Yehowa, ’Efaʼö ndraʼo moroi ba danga gaʼagu.’ Mahemolunia, oya ifaoheʼö mbualania Yakobo khö Gezau, yaʼia daʼö biri-biri, nambi, sawi, gondra, ba kalide.

Bongi daʼö, me ha samösa Yakobo, iʼila wa so malaʼika! Aefa daʼö, fatako ira malaʼika andrö. Fatako ira irugi moluo. Hewaʼae marase Yakobo, lö mangarö ia. Imane khönia malaʼika andrö, ’Efasi ndraʼo.’ Imane Yakobo, ’Fahowuʼö ndraʼodo ua, awena uʼefasi ndraʼugö.’

Ba gafuriata, ifahowuʼö Yakobo malaʼika andrö. Aboto ba dödö Yakobo iadaʼa wa lö ilulu ia Yehowa ba danga Gezau.

Sihulö wongi daʼö, oroma khö Yakobo moroi ba zaröu Gezau hegöi si 400 niha si fao khönia. Idari-dari Yakobo wofanö ihulö nösi nomonia, aefa daʼö ituhi danö föna gaʼania fitu kali.  Fagohi Gezau ba wamalukhaisi Yakobo, aefa daʼö italagui. Faoma meʼe zi darua si fatalifusö andrö ba mangatulö ira. Moloʼö yaʼugö, hewisa dödö Yehowa me iʼila nifalua Yakobo?

Aefa daʼö mangawuli Gezau ba nomo, ba itohugö wofanönia Yakobo. So 12 nono matua khö Yakobo. Töira yaʼia daʼö Rubeno, Simeoni, Lewi, Yehuda, Dano, Nafetali, Gado, Aseri, Isasari, Sebuloni, Yosefo ba Beniyami. Samösa moroi ba gotaluara niʼogunaʼö Yehowa ba wangefaʼö ono mbanuania. Öʼila hewisa wamaluania? Dataʼalui.

”Böi tebulö miʼomasiʼö zi faʼudu khömi, ba miʼohe ba wangandrö niha samakao yaʼami, enaʼö tobali ami ono Namami andrö ba zorugo.”​—Mataiʼo 5:44, 45