Fatua lö mufalua Gowasa Fasa me döfi 32 M, mangawuli ndra sinenge me no aefa lafasui mbanua ba wanuriaigö turia somuso dödö. Marase ira, börö daʼö iwaʼö khöra Yesu enaʼö molombase ira ba Mbetisaida. Me arakhagö ofeta dundrahara ba ngöfi, iʼila Yesu niha si no so ba daʼö ribu waʼato. Hewaʼae na inötö daʼö menaʼö molombase Yesu hegöi ira sinengenia, lö mofönu ia khö ndra niha daʼö. Ifadöhö niha sofökhö ba ifahaʼö ira. Maʼö-maʼökhö ia ba wamahaʼö niha sanandrösa ba Wamatörö Lowalangi. Me no arakhagö bongi, lamane khönia ira sinengenia, ’Ogolofo ndra niha daʼa. Fofanö ira enaʼö möi ira laʼöli göra.’

Imane Yesu, ’Lö moguna mofanö ira. Mibeʼe göra ba daʼa.’ Manofu khönia ndra sinenge, ’Hadia moguna maʼöli roti?’ Imane Filifo, ’Hewaʼae ebua gefeda, tatu lö obönö na taʼöli roti ba niha simane daʼa faʼato.’

Manofu Yesu, ’Hawaʼoya göda si so?’ Imane Andrea, ’So lima ngawua roti ba dua rozi giʼa side-ide. Hewisa wa obönö daʼö.’ Imane Yesu, ’Ohe ba daʼa roti faoma iʼa daʼö.’ Aefa daʼö iwaʼö Yesu ba niha sato enaʼö mudadao ira ba ndruʼu sambu-sambua nahia. So zi 50 niha ba so göi zi 100. Ihalö roti awö giʼa daʼö Yesu, ifaöga ia ba wangandrö. Aefa daʼö ibeʼe khö ndra nifahaʼönia gö daʼö ba labagi-bagi ba niha sato. Abuso fefu ndra matua si 5.000 niha fao ndra alawe hegöi iraono. Aefa daʼö, laʼowuloi ira sinenge zi  töra faböi latiboʼö. Tesöndra 12 raga-raga safönu! Sindruhu wa tandra sahöli-höli dödö daʼa.

Toröi-röi ba dödö niha sato irege omasi ira na Yesu zi tobali razo. Hizaʼi, aboto ba dödö Yesu wa lö irugi inötö nasa khö Yehowa ba wombaliʼö yaʼia razo. Börö daʼö, iʼandrö ba niha sato enaʼö mofanö ira fefu ba mofanö göi ndra sinengenia yefo Nasi Galilaia. Latörö dundraha. Ba möi ba hili Yesu wangandrö khö Namania. Ibeʼe ginötönia Yesu ba wangandrö hewaʼae na oya halöwönia.

”Böi miʼohalöwö ba wangalui ö si tola owoyu. Miʼohalöwö ba wangalui ö si lö irai owoyu ba solohe ba waʼauri si lö aetu, nibeʼe Nono niha andrö khömi.”​—Yohane 6:27