Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

 FAMAHAʼÖ 60

Famatörö si Lö Tebulö Sagötö Faʼara

Famatörö si Lö Tebulö Sagötö Faʼara

Samuza inötö me ba zi bongi, mangifi Razo Nebukanesa fangifi si tokea ia. Abu sibai dödönia irege lö iʼila mörö saʼae. Ikaoni fefu zogonekhe ba gelemu imane, ’Mitutunö geluaha wangifigu andre.’ Lamane, ’He Tuagu Razo, fatunö khöma hadia wangifimö andrö.’ Imane khöra Nebukanesa, ’Löʼö! Hasambalö yaʼami zamatunö hadia wangifigu. Na löʼö, ubunu ami.’ Lamane zui, ’Fatunö khöma Tua hadia wangifimö, ba maʼombakhaʼö khöu geluahania.’ Hizaʼi imane khöra, ’Mitandraigö wolimo yaʼo. Aliokö, mifatunö hadia wangifigu!’ Lamane, ’Lö hadöi si tola mamalua daʼö. Niʼandrömö Tua, si tebai mufalua.’

Mofönu sibai Nebukanesa irege ifawaʼögö enaʼö labunu fefu niha sagatua-tua ba si fakelemu ba soi daʼö. Eluahania, labunu göi dania Danieli, Saderakhi, Mezakhi, ba Abedo-Nego. Börö daʼö, iʼandrö Danieli enaʼö lö iʼanemaiʼö ibunu ira razo. Aefa daʼö, mangandrö Danieli khö Yehowa hegöi awönia si datölu. Hadia nifalua Yehowa?

Ba zi sambua angilata, iforomaʼö wangifi Nebukanesa khö Danieli Yehowa ba ifatunö geluahania. Mahemolunia, möi Danieli wamalukhaisi sangai halöwö khö razo ba imane, ’Böi bunu niha sagatua-tua hegöi sonekhe ba gelemu. Uʼila ufatunö wangifi razo.’ Iʼohe sohalöwö andrö Danieli khö Nebukanesa. Aefa daʼö imane Danieli khö razo, ’No ifatunö khöu Lowalangi Tua sanandrösa ba zi so miföna. Daʼa wangifimö: No öʼila nadu sebua. Högönia moroi ba ganaʼa, tötöʼa ba alisinia moroi ba wirö, talu faoma fahania moroi ba tembaga, ahenia moroi ba ziʼöli, ba tuturu kahenia moroi ba ziʼöli si faruka tambu laʼuri. Aefa daʼö, so gara nitaba moroi ba hili ba tohawia gara andrö ba gamaudu gahenia tou. Afufu fefu nadu daʼö tobali gawu-gawu, aefa daʼö itörini angi. Tobali hili sebua gara daʼö ba inönöi gulidanö.’

 Aefa daʼö, imane Danieli, ’Daʼa geluaha wangifimö Tua: Högö nifazökhi moroi ba ganaʼa yaʼia daʼö famatöröu. Firö yaʼia daʼö famatörö na no aefa ndraʼugö. Aefa daʼö, so wamatörö si hulö tembaga samatörö ulidanö. Famatörö aefa daʼö, abölö ia simane siʼöli. Ba gafuriata, so wamatörö si no tebagi. So zabeʼe hulö ziʼöli ba so zombuyu hulö dambu laʼuri. Kara si tobali hili yaʼia daʼö Famatörö Lowalangi. Daʼö zangohori famatörö fefu ba lö tebulö ia sagötö faʼara.’

Ituhi danö Nebukanesa föna Danieli imane, ’Lowalangimö zangombakha khöu sanandrösa ba wangifi daʼa. Lö hadöi Lowalangi simane yaʼia.’ Börö daʼö, lö aʼozu ibunu Danieli, hizaʼi ibaliʼö kafalo niha satua-tua ba samatörö ba provinsi Mbabilona. Sindruhu-ndruhu wa ifondrondrongo Yehowa wangandrö Danieli.

”Laʼowuloi razo-razo andrö ba nahia nifotöi ba li Heberaiʼo yaʼia daʼö Hamagedo.”​—Famaʼeleʼö 16:16