Ifazökhi sambua kabu Yehowa ba ifotöi nahia daʼö Edena. Ba kabu daʼö oya mbunga, eu, hegöi urifö. Aefa daʼö, ifazökhi niha siföföna Yehowa moroi ba gawu-gawu sotöi Adamo ba iwuwusi hanu-hanu ba nikhunia. Hadia öʼila zalua aefa daʼö? Tobali sauri niha andrö! Ibeʼe halöwönia Yehowa ba wangehaogö kabu andrö hegöi ba wameʼe töi gurifö.

Ibeʼe Yehowa sambua gamakhoita sabölö moguna khö Gadamo. Imane khö Gadamo, ’Fefu mbua geu si so ba daʼa tola öʼa, hizaʼi so sambua geu si tebai öʼa bua. Na öʼa, ba mate ndraʼugö.’

Aefa daʼö imane Yehowa, ’Daʼufazökhi samösa zanolo khö Gadamo.’ Ifeförö Gadamo Lowalangi femörö sabölö-bölö, aefa daʼö ihalö sara döla nosu Gadamo ba ifazökhi samösa woʼomo ira alawe khönia. Töinia Khawa. Adamo ba Khawa,  tobali ira ngambatö siföföna. Hewisa dödö Gadamo me no isöndra woʼomonia? Omuso dödönia ba imane, ’Yaʼe nifazökhi Yehowa moroi ba döla nosugu! Simane yaʼodo!’

Iwaʼö Yehowa khö Gadamo hegöi Khawa enaʼö moʼono ira ba lafönui gulidanö. Omasi Lowalangi na falulu fohalöwö ira ba wangehao si sagörö ulidanö tobali faradaiso, mazui kabu si sökhi simane Kabu Edena. Hizaʼi, tenga simane daʼö zalua. Hana? Taʼila dania ba faza aefa daʼa.

”Lowalangi zamazökhi niha, he ira matua hegöi ira alawe iʼotarai mböröta.”​—Mataiʼo 19:4