1, 2. Haniha manö zi fahuwu khö Yehowa?

HAʼÖKHÖ omasiʼö fahuwu? Tatu manö ba niha niʼomasiʼöu. Ba niha si no ara fariawö khöu, ba si sökhi amuata.

2 So ösa niha nifili Yehowa Lowalangi si fahuwu khönia. Duma-dumania, simane Aberahamo, fahuwu ira Yehowa. (Yesaya 41:8; Yakobo 2:23) Iʼomasiʼö Dawido Yehowa. Imane khö Dawido ”niha somasi dödögu”. (Halöwö Zinenge 13:22) Danieli no ”omasiö” Yehowa.​—Danieli 9:23.

3. Hana wa tola tobali si fahuwu khö Yehowa Dawido, Aberahamo, ba Danieli?

3 Hewisa wa tola tobali si fahuwu khö Yehowa Gaberahamo, Dawido, ba Danieli? Imane Yehowa khö Gaberahamo, ”No öʼoʼö niwaʼögu.” (I Moze 22:18) Fahuwu Yehowa ba niha si so fangide-ngideʼö ba soloʼö niwaʼönia. Tola fahuwu khönia niha moroi ba ngawalö soi. Imane Yehowa ba ndraono Gizaraʼeli, ”Miʼoʼö goroisagu, ba Lowalangimi ndraʼodo ba banuagu ami.” (Yeremia 7:23) Oʼö niwaʼö Yehowa na omasiʼö fahuwu khönia.

ILUMÖʼÖ ZI FAHUWU KHÖNIA YEHOWA

4, 5. Hewisa wolumöʼö Yehowa si fahuwu khönia?

4 Imane Sura Niʼamoniʼö, iʼalui lala Yehowa  ”wanolo si no adölö tödö khönia”. (II Ngaʼötö 16:9) Ba Zinunö 32:8, ifabuʼu Yehowa khö zi fahuwu khönia, ”Ufahaʼö ndraʼugö, ufobawa lala khöu, nitöröu, ufolala dödöu, wangöhörögö yaʼugö.”

5 Isaisi ita ududa enaʼö böi fahuwu khö Lowalangi. Hizaʼi, omasi Yehowa wolumöʼö yaʼita. (Baso Zinunö 55:23.) Taʼodödögö wangai halöwö Yehowa me no si fahuwu khönia ita. Lö faröi ita khönia hewaʼae oya wanandraigö si göna khöda. Faduhu dödöda simane niwaʼö ba mbuku Zinunö sanandrösa khö Yehowa, ”Na so ia ba gambölögu, ba lö mangiwa ndraʼo.” (Zinunö 16:8; 63:9) Hewisa lala Zatana wanaisi yaʼita enaʼö böi fahuwu khö Lowalangi?

NIFALUʼIGÖ ZATANA BA NIHA GULIDANÖ

6. Hadia nifaluʼigö Zatana ba niha gulidanö?

6 No tafahaʼö ita ba Faza 11 wa no molawa Zatana khö Yehowa, ba ifaluʼigö wa yaʼia samatörö si lö atulö ba si falimo me lö ilulu khö Gadamo ba Khawa ba wotatugöi si sökhi ba si lö sökhi. Imane ba mbuku Yobi, ifaluʼigö niha samati Satana wa börö howu-howu Lowalangi wa lafosumange ia, tenga börö waʼomasira. Imane Satana, tola ifangoloi dödö niha fefu enaʼö lö lafosumange Lowalangi. Datafaigi hadia zi tobali famahaʼöda khö Yobi ba hewisa wolumöʼö Yehowa yaʼia.

7, 8. (a) Hewisa wamaigi Lowalangi Yobi? (b) Hadia niwaʼö Zatana sanandrösa khö Yobi?

7 Haniha Yobi andrö? Niha samati ba sadölö tödö si no irai auri 3.600 fakhe ba zilalö. Imane Yehowa wa lö simane yaʼia ba gulidanö me luo daʼö. Ifosumange  sibai Lowalangi ba fatuwu khönia zi lö sökhi. (Yobi 1:8) Yobi sindruhu-ndruhu si fahuwu khö Yehowa.

8 Ifaluʼigö Satana khö Yobi, wa ifosumange Lowalangi börö wangalui tana khönia. Imane Satana khö Yehowa, ”Tenga no öfobaʼa-baʼa ia ba omonia, fabaya fefu zi so khönia, fasui? Halöwö dangania, ba no öfahowuʼö, ba itugu oya manö gurifönia ba danö. Ba tema oroʼö dangau ba babaya zi so khönia fefu, ba lö zi lö ikaoni ba mbawau, wa iʼerogö ndraʼugö.”​—Yobi 1:9-11.

9. Hadia nilulu Yehowa khö Zatana?

9 Ifaluʼigö Satana khö Yobi, wa ifosumange Yehowa börö howu-howu nitemania. Imane Satana tola isaisi Yobi enaʼö lö ifosumange Yehowa. Lö fao dödö Yehowa ba niwaʼö Zatana andrö, hizaʼi ilulu khö Zatana ba wanandraigö Yobi, enaʼö oroma hadia börö waʼomasinia Yehowa wa atulö dödönia ma tenga.

IFAKAO YOBI SATANA

10. Hewisa Zatana wamakao Yobi, ba hadia nifalua Yobi?

10 Si oföna, ihori Satana fefu gurifö Yobi ba ifatagöʼö. Aefa daʼö ibunu fefu zawuyunia. Ahori fefu gokhötania. Afuriata, ha samuza wamununia ono Yobi si dafulu ba nangi sabölö-bölö. Hewaʼae simanö, lö faröi Yobi khö Yehowa. ”Ba daʼö fefu, ba lö lalö Yobi, ba lö iwaʼö si lö göna nilau Lowalangi.”​—Yobi 1:12-19, 22.

Tefahowuʼö Yobi börö me lö iröi wahuwusania khö Yehowa

11. (a) Hadia nasa nifalua Zatana khö Yobi? (b) Hadia nifalua Yobi?

11 Lö nasa ibato Satana. Imane khö Lowalangi, ”Babaya nösinia, ba lö zi lö ikaoni ba mbawau, wa iʼerogö ndraʼugö!” Andrö ibözi Yobi Satana faoma  fökhö sebua. (Yobi 2:5, 7) Ba lö zui faröi Yobi khö Yehowa. Imane, ”Irege aetu nosogu, ba lö uböhöli wa lö horögu.”​—Yobi 27:5.

12. Hewisa wangoromaʼö Yobi wa si falimo Zatana?

12 Lö iʼila Yobi hadia niböbögö Zatana khönia mazui hana wa tefakao ia. Iwalingagö moroi khö Yehowa. (Yobi 6:4; 16:11-14) Hewaʼae simanö lö faröi ia khö Yehowa. Sindruhu wa lö iʼalui dana khönia Yobi, börö waʼomasinia wa fahuwu ia khö Yehowa. Faya niwaʼö Zatana!

13. Hadia lua-lua me lö faröi Yobi?

13 Hewaʼae lö iʼila Yobi hadia zalua ba zorugo, lö faröi ia khö Lowalangi ba iforomaʼö wa si lö sökhi Zatana. Tefahowuʼö Yobi börö me lö faröi ia khö Yehowa.​—Yobi 42:12-17.

LALA ZATANA WAMOBAHULU YAʼUGÖ

14, 15. Hewisa wamaluʼigö Zatana fefu niha gulidanö?

14 Tola öfahaʼö ndraʼugö ba zalua khö Yobi. Ifobahulu ita Satana ba ginötö andre, börö me no ifahowuʼö ita Yehowa, andrö wa möi ita enoninia. Ba Yobi 2:4, imane Satana, ”Fefu hadia ia, okhöta niha, ba ilulu, asala auri ia!” Tenga ha Yobi nifobahulu Zatana, tobali fefu niha wa sangalui tana khöra ira. Ngaotu fakhe aefa mate Yobi lö ibato Satana wanandrawaisi Yehowa ba ifobahulu fefu zoloʼö khönia. Duma-dumania, ba Gamaedola 27:11, imane, ”Yaʼatua-tua ndraʼugö, yaʼugö onogu; omusoiʼö dödögu, enaʼö uʼila ubuʼa, na so zanandrawaisi yaʼodo.”

15 Tola tobali ndraʼugö si fahuwu khö Yehowa ba öʼoʼö linia, öforomaʼö wa sofaya Zatana. Hewaʼae  oya zinangea öröi ba wahuwusa khö Lowalangi ba no angetula si sökhi daʼö! Moguna öhalö gangetula andrö. Ifobahulu ndraʼugö Satana wa öröi Lowalangi na göna ndraʼugö fangabu dödö. Idönisi ita enaʼö taröi Lowalangi. Hewisa lalania?

16. (a) Hadia lala niʼogunaʼö Zatana ba wanaisi yaʼita ba wangai halöwö Yehowa? (b) Hadia lala niʼogunaʼö Gafökha ba wanaisi yaʼugö wangai halöwö Yehowa?

16 Oya lala Zatana ba wanaisi yaʼita enaʼö taröi wahuwusada khö Lowalangi. Igohi ita ”hulö zingo si ndröndrö-ndröndrö, iʼalu-alui, haniha niʼania”. (I Fetero 5:8) Böi tokea ndraʼugö na so nawöu, ösi nomou, mazui niha böʼö zanaha yaʼugö ba wamamaha ba Zura Niʼamoniʼö ba ba wamalua satulö. Te ömane dödöu fanandraigö wamatigu daʼa. * (Yohane 15:19, 20) Satana ibaliʼö ia ”malaʼika haga”. Ifaelungu ita enaʼö böi taʼoʼö niwaʼö Yehowa. (II Korindro 11:14) Lala tanö böʼö niʼogunaʼö Zatana yaʼia daʼö na tumbu ba wangera-ngerada wa tenga sinangea ita wangai halöwö Lowalangi.​—Gamaedola 24:10.

OʼÖ GOROISA YEHOWA

17. Hana wa moguna taʼoʼö niwaʼö Yehowa?

17 Na taʼoʼö niwaʼö Yehowa no taʼoromaʼö wa sofaya Zatana. Hadia zanolo yaʼita ba woloʼö niwaʼönia? Imane Sura Niʼamoniʼö, ”Öʼomasiʼö Yehowa andrö, Lowalangiu, moroi siʼaikö ba dödöu ba moroi siʼaikö  ba gera-erau fefu, öʼoigö waʼabölöu.” (V Moze 6:5) Taʼoʼö niwaʼö Yehowa börö waʼomasida ia ba tafalua fefu niwaʼönia. Imane sinenge sotöi Yohane, ”Daʼö sa waʼomasida Lowalangi, enaʼö taʼoʼö goroisania, ba tenga safökhö woloʼö oroisania.”​—I Yohane 5:3.

18, 19. (a) Hadia gamuata niʼogorofi Yehowa? (b) Hana wa taʼila wa lö iʼandrö khöda Yehowa zi tebai tafalua?

18 Hadia gamuata sogoro Yehowa si no iʼombakhaʼö khöda? So ba kotak ” Ogorofi Niʼogorofi Yehowa”. Me awena öʼila zogoro Yehowa andrö, ömane dödöu lö fasala sibai. Hizaʼi, me no öhaogö wombaso ayati Zura Niʼamoniʼö ba öhaogö öʼera-era, awena aboto ba dödöu wa moguna öʼoʼö goroisa Yehowa. Aboto göi ba dödöu wa oya gamuata sinangea öröi. Hewaʼae abua ba wamobörö, na no öfalua ia  hasambalö ohahau dödöu börö me öʼila wa no tobali ndraʼugö si fahuwu khö Lowalangi. (Yesaya 48:17, 18) Hana wa taʼila wa tola tafalalini gera-erada?

19 Lö iʼandrö khöda Yehowa zi tebai tafalua. (V Moze 30:11-14) Abölö iʼila haniha ita sindruhunia, iʼila hadia zi tola ba si tebai tafalua, börö me si Fahuwu khönia ita. (Zinunö 103:14) Irara dödöda Faulo imane, ”Ba lö faröi Lowalangi, lö ibeʼe tetandraigö ami, si tebai mitaha, awö wanandraigö ifaigi göi waʼawai, enaʼö tola mitaha.” (I Korindro 10:13) Faduhu dödöda wa itolo ita Yehowa ba wamalua sindruhu. ’Ihöna khöu waʼabölö’ enaʼö tola ötaögö wangabu dödö salua khöu. (II Korindro 4:7) Me no iʼila Faulo hewisa wanolo Yehowa yaʼia, imane wangumaʼö, ’Ulawa manö fefu, börö zangabölöʼö yaʼo andrö.’​—Filifi 4:13.

 OMASIʼÖ HADIA NIʼOMASIʼÖ LOWALANGI

20. Hadia gamuata somasiʼö öʼoʼö, ba hadia mbörö?

20 Na omasi ita tobali si fahuwu khö Yehowa, tabato wamalua sogoro ia. Ba tafalua zomasi ia. (Roma 12:9) Laʼomasiʼö niʼomasiʼö Lowalangi si fahuwu khönia. Lafoʼamaedola ira ba zura Zinunö 15:1-5. (Baso.) Laʼoʼö gamuata Yehowa si fahuwu khönia simane ’faʼomasi, ba faʼomuso dödö, ba faʼohahau dödö, ba faʼebolo dödö, ba faʼasökhi dödö, ba faʼebua dödö, ba fa lö faröi, ba fa lö mofönu, ba famoni’.​—Galatia 5:22, 23.

21. Hewisa wamaluau amuata somasi Lowalangi?

21 Hewisa wamalua amuata si sökhi andrö? Böi mamalö fahaʼö ndraʼugö ba Zura Niʼamoniʼö enaʼö öʼila hadia zomasi Yehowa. (Yesaya 30:20, 21) Na öfalua daʼö, itugu tedou waʼomasiu khö Yehowa, ba omasi ndraʼugö wamalua amuatania.

22. Hadia lua-luania na öʼoʼö niwaʼö Yehowa?

22 Na öröi gamuata niʼogorofi Yehowa, hulö zamagatini nukha ndraʼugö, öheta nukha satua ba öʼonukha nukha si bohou. Imane Sura Niʼamoniʼö, ”Miheta niha si tohöna andrö” ba ”miʼonukha zi bohou andrö”. (Kolose 3:9, 10) Hewaʼae lö aoha wamalua daʼö, no ifabuʼu wa ibeʼe ”luo sebua” na no taröi gamuata si lö sökhi ba taʼoʼö niwaʼö Yehowa. (Zinunö 19:12) Halö gangetula ba woloʼö li Yehowa ba foromaʼö wa sofaya Zatana. Halö halöwö Yehowa tenga börö mbualania khöu ba zi so föna, tobali börö waʼomasiu ia. Ba tobali sindruhu zi fahuwu khö Lowalangi ndraʼugö!

^ par. 16 Iʼodela niha gulidanö Satana ba wanaha yaʼita faböi tefahaʼö ita ba Zura Niʼamoniʼö. Börö me yaʼia ”lowalangi zi sagötö tanö andre” ba ”ba danga Gafökha so nösi gulidanö, maʼafefu”. Andrö böi tokeaʼö na so zanaisi yaʼugö ba wangai halöwö Yehowa.​—II Korindro 4:4; I Yohane 5:19.