”Ba akha aboto ba dödöra, wa no ha ya’ugö zotöi Yehowa, wa ha ya’ugö Wondrege Zalawa ba gulidanö ma’asagörö.”

Zinunö 83:19

”Ya aboto ba dödömi, wa no Lowalangi Yehowa! Ya’ia zamazökhi ya’ita ba no khönia ita.”

Zinunö 100:3

”Ya’o Yehowa—da’ö döigu; lö ube’e ba mbö’ö zumangegu ba lö ube’e ba nadu wa’ebua döigu andrö.”

Yesaya 42:8

”Dozi sa, haniha zi angaröfili töi Zo’aya, ba ni’orifi.”

Roma 10:13

”Fefu nomo sa, ba so zotomo, ba samazökhi fefu, hadia ia, ba ya’ia Lowalangi.”

Heberai’o 3:4

 ”Mifaöga hörömi ba mifaigi: Haniha zomböi da’ö? Ya’ia, solohe baero ngawawa andrö, hawa’oya ira, sanötöi töira fefu; ba wa’afahöna wa’abölönia andrö ba ba wa’abölö wa’abe’enia andrö, ba sambua lö ambö.”