Xuiya kampa tlen onka ijtik

TLAMACHTILTIN IKA VIDEO

Itech tlen tlajtouaj amoxtin tlen kipiya Biblia

Yejuin videos tlen xuejkauij techijliaj seki tlen opanok yeuejkaui niman itech tlen tlajtouaj amoxtin tlen kipiya Biblia. Xkintekitilti niman ijkon tikpiyas okseki tlen mitspaleuis xkasikamati tlen tikpoua niman tlen timomachtia itech Biblia.

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Jeremías

Jeremías okichiuj ken okinauatijkej maski okixnamik tlen ouijtika. Xkita kenon ineskayo melak kinpaleuiya akin aman kichiuaj ken Cristo.

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Lamentaciones

Okijkuilo teotlajtoketl Jeremías, amoxtli Lamentaciones kijtoua itech tekokojkayotl tlen okimachilijkej ijkuak Jerusalén okipopolojkej niman kiteititia kenon akin noyolkuepa kiselia teiknelilistli.

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Ezequiel

Ezequiel ika yolyemanilistli niman yolchikaualistli okichiuj tekitl tlen yokimakaka toTajtsin maski melak ouijtika katka. Ineskayo techyolchikaua ipan yejuin tonajli.

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Daniel

Daniel iuan akin nouikaya oyolmelaujkanenkej itech Jehová nochipa ipan innemilis. Inneskayo iuan kenon onochiuj teotlajtojli uelis techpaleuis aman, ipan sa itlamiyan tonaltin.

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Oseas

Teotlajtojli itech Oseas techmachtia ipan yejuin tonajli kenon Jehová kimititia iknelilistli akin noyolkuepaj niman kenon kineki matikueyichiuakan.

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Joel

Joel okijto itech kenon iyejkotika totoka “itonal Jehová” niman kijtoua kenon timakisaskej. Teotlajtojli tlen okijto melak ueyi kijtosneki ipan yejuin tonajli.

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Amós

Jehová okitekitilti yejuin tlakatl yolyemanki niman ijkon makichiua se ueyi tekitl. ¿Tlenon techmachtia ineskayo Amós?

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Abdías

Amoxtli Abdías melak pitentsin imintech okseki amoxtin itech Tlajkuiloltin ika hebreo. Yejuin teotlajtojli kitemaka tlamachialistli niman kimelajkaijtoua ika toTajtsin kichipauas iueyitlayekanalis.

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Jonás

Teotlajtoketl Jonás okiseli makiyektlalikan, okichiuj tekitl tlen okimakakej niman onomachti tlen melak noneki itech itlasojtlalis toTajtsin niman iteiknelilis. Tlen ipan onochiuj ajsi ipan toyojlo.

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Miqueas

Yejuin teotlajtojli tlen ualeua itech toTajtsin kichikaua totlaneltokil itech Jehová ika techtlajtlanilia san tlen uelis tikchiuaskej niman tlen tepaleui.

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Nahúm

Teotlajtojli kichiua ika matikneltokakan ika Jehová nochipa kichiua tlen kijtoua niman kinyolchikaua nochimej akin kitejtemouaj yolseuilistli niman makixtilistli itech Tekiuajyotl.

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Habacuc

Tejuamej uelis tikneltokaskej ika Jehová kuajli kimati kemanon niman kenon kimakixtis ikalpan.

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Sofonías

¿Tleka xnoneki tiknemiliskej ika xyejkos tonajli ijkuak techyolkuitis Jehová?

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Ageo

Ipan teotlajtoltin noteneua ika melak noneki kachtopa matikueyichiuakan Jehová xijkon ken tikchiuaskej tlen tejuamej tiknekij.

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Zacarías

Melak miyekej tlatlachalistin niman teotlajtoltin tlen okichiujkej tlaltikpakchanejkej akin yeuejkaui onenkej matlaneltokakan itech toTajtsin. Yejuin teotlajtoltin ok kichiuaj ika matikneltokakan toTajtsin ipan yejuin tonajli.

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Malaquías

Se teotlajtojli tlen temachtia ika itlanauatiluan Jehová xkeman nopatlaj niman ika sa no yejua tlasojtlalistli niman teiknelilistli. Yejuin teotlajtojli techmachtia miyek tlemach tlen uelis techpaleuis matikxikokan tlen panotok ipan totonaluan.

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Marcos

Itech naui Evangelios, amoxtli Marcos, xijkon ueyi ken oksekimej, niman techititia tlenon Jesús kichiuas ken Tekiuaj itech iTekiuajyo toTajtsin.

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Lucas

¿Tlenon seki tlen san ipan iEvangelio Lucas noteneua?

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Juan

Juan techititia itlasojtlalis tlen Jesús kimachilia ipampa tlaltikpakchanejkej, iyolyemanilis niman tekitl tlen kichiuas kentla Mesías: Tekiuaj itech iTekiuajyo toTajtsin.

Xmati itech tlen tlajtoua amoxtli Hechos de Apóstoles

Akin kichiuayaj ken Cristo ipan kachtopa siglo melak onokojtilijkej kinpaleuiskej akin oksekan ualeuaj manochiuakan nomachtijkej. Tla tikpoua amoxtli Hechos, mitspaleuis titenojnotsas ika pakilistli.

Xmati itech tlen tlajtoua Romanos

Tlajtoua itech kenon toTajtsin Jehová xtechikoita niman kenon melak noneki matitlaneltokakan itech Jesucristo.

Xmati itech tlen tlajtoua 1 Corintios

Yejuin amatlajkuilojli kiteititia ika noneki san sekan matinemikan, matichipaujkanemikan, matotlasojtlakan niman matikneltokakan ika yoliuiskej akin yomijkej.

Xmati itech tlen tlajtoua 2 Corintios

Jehová, kinyolseuiya, kinmaka kojtilistli niman kinpaleuiya akin kitekichiuiliaj.

Xmati itech tlen tlajtoua Gálatas

Tlen okijkuilo Pablo ipan Gálatas noijki uelis melak techpaleuis. Yejuin uelis techpaleuis matiyolmelajkanemikan.

Xmati itech tlen tlajtoua Efesios

Yejuin amatlajkuilojli tlen toTajtsin okichiuj manoijkuilo, kuajli kiteititia ika Jehová kineki matinemikan ika yolseuilistli niman maka matoxelokan.

Xmati itech tlen tlajtoua Filipenses

Ijkuak titlaxikouaj maski techtlaueltokaj, tikchiuaj ika oksekimej noijki mayolmelaujkanemikan.

Xmati itech tlen tlajtoua 1 Tesalonicenses

Tejuamej noneki matitlatlachixtokan, matikchiuakan tlen noneki, nochipa matikchiuakan teoyotl niman matoyolchikauakan.

Xmati itech tlen tlajtoua 2 Tesalonicenses

Pablo kinyektlalia tokniuan pampa xkuajli kasikamatiyaj ken yejkoskia itonal Jehová, niman noijki kimijlia ika kuajli tlen kichiujtokej pampa yolmelajkanemij.

Xmati itech tlen tlajtoua 1 Timoteo

Pablo okijkuilo 1 Timoteo pampa kinekiya ika Timoteo makiyektlali tlen xkuajli nochiujtoya ipan tlanechikojli niman makiteijli ika maka manosentlalikan imiuan akin temachtiaj tlen xmelauak niman kitlasojtlaj tomin.

Xmati itech tlen tlajtoua 2 Timoteo

Pablo kijlia Timoteo ika kuajli makichiua itekiyo.

Xmati itech tlen tlajtoua Tito

Yejuin iamatlajkuilol Pablo kiteititia tlen tlaueltin onkatkaj ipan tlanechikojli tlen onkatka Creta niman kijtoua tlenon noneki se kichiuas tla kineki tlayekanketl yes.

Xmati itech tlen tlajtoua Filemón

Yejuin pitentsin amatlajkuilojli techmachtia itech yolyemanilistli, teiknelilistli niman ika noneki titetlapopoluiskej.

Xmati itech tlen tlajtoua Hebreos

Akin kichiuaj ken Cristo uelis kuajli kineltokaskej ika yemelak nochiuas tlen kichiaj ipampa Cristo, pampa ken yejua onouentlali más ueyi kijtosneki xijkon ken ijkuak kinuentlaliayaj yolkamej niman tlen nochiuaya ipan teopan.

Xmati itech tlen tlajtoua Santiago

Santiago okinkuik temojkatlachialtijkej neskayomej niman ijkon kiteititis kenon noneki yeskej akin kichiuaj ken Cristo.

Xmati itech tlen tlajtoua 1 Pedro

Yejuin kachtopa iamatlajkuilol Pedro techyolchikaua kuajli matoyektlalikan niman ijkon kuajli tiktekichiuiliskej toTajtsin niman noijki ika matikijlikan toTajtsin nochi tlen techajmana.

Xmati itech tlen tlajtoua 2 Pedro

Yejuin amatlajkuilojli techijlia ika matikchiatokan ika tlaneltokijli on yenkuik iluikak niman tlaltikpaktli.

Xmati itech tlen tlajtoua 1 Juan

Yejuin amatlajkuilojli techijlia ika matotlajpiyakan itech akin kixnamikij Cristo niman techtomilia tlenon kichiuaj niman tlenon xkichiuaj akin tetlasojtlaj.

Xmati itech tlen tlajtoua 2 Juan

Yejuin ika ome iamatlajkuilol Juan techilnamiktia ika noneki nochipa tinemiskej ipan tlen melauak niman totlajpiyaskej itech akin tekajkayauaj.

Xmati itech tlen tlajtoua 3 Juan

Ika ome iamatlajkuilol Juan kualtsin techmachtia kenon noneki titeseliskej.

Xmati itech tlen tlajtoua Judas

Yejua okiteititi tlenon kichiuaj akin kiyejyekouaj temachtiskej tlen xmelauak.

Okseki xkita

AMOXTIN NIMAN AMATLAJKUILOLTIN

Biblia ¿tlenon techijlia?

¿Katlejua tlamachtiltin kipiya Biblia?