Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

Onotemakakej ika inyojlo tlapaleuiskej ipan Myanmar

Onotemakakej ika inyojlo tlapaleuiskej ipan Myanmar

“ON PIXKILISTLI sanoyej ueyi, pero xmiyekej nemij on pixkakej para pixkaskej. Yejua ika, tej, xtlajtlanilikan iTeko on pixkilistli para ma kinuajtitlani más tekitkej para ma pixkakij” (Luc. 10:2). Ikipiya 2,000 xiujtin ika Jesús okijto yejuin tlajtoltin, niman ijkon panotika aman ipan Myanmar. ¿Tleka? Pampa ipan Myanmar nemij san 4,200 akin tenojnotsaj itech kuajli tlajtoltin niman kinnojnotsaj 55 millones tlaltikpakchanejkej.

San ika, Jehová akin “iTeko on pixkilistli”, yokinyolmapeuj miyekej tokniuan akin chantij ipan okseki kalpamej ika mauiyan ipan yejuin país tlen onka Asia, niman ompa matepaleuikan ipan yejon “pixkilistli”. ¿Tlenon okinyolmapeuj makikauakan país kampa chantiyaj? ¿Kenon ouel okichiujkej? ¿Tlen tlateochiualistin kiselijtokej? Matikitakan.

“XUAJLAKAN, NONEKIJ OKSEKIMEJ PRECURSORES”

Ikipiya seki xiujtin, Kazuhiro, se precursor akin ualeua Japón, okipix se ataque epiléptico, okipolo itlamachilis niman otlamito hospital. Tepajtiketl okijli ika ipan ome xiuitl maka kuikatinemis icarro. Kazuhiro xueliya kineltokaya, niman okinemili: “¿Tlenon nikchiuas? Melak nikuelita nitekitis ken precursor niman xnikneki nikajkauas”. Ika nochi ikojtilis, okitlajtlanili Jehová makititi tlenon ueliskia kichiuas niman ijkon ok tekitis ken precursor.

Kazuhiro niman Mari

Kazuhiro kijtoua: “Opanok se metstli, niman se akin iuan ninouika akin tlapaleuijtoya Myanmar okimat tlen nopan nochiujtoya. Onechuajnots niman onechijli: ‘Nikan ipan Myanmar melak tikistinemis ipan autobús. Tla tiuajlauj ok uelis titekitis ken precursor niman xnonekis tijkuis mocarro’. Oniktlajtolti tepajtiketl tla ueliskia nonchantis Myanmar maski nikpiaya yejon kokolistli. Onechmojkatlachialti ika onechijli: ‘Se tepajtiketl itech epilepsia akin chanti Myanmar, otetlajpaloko nikan Japón. Nimitsititis akinon niman ijkon tla oksejpa mitsmaka se ataque, yejua uelis mitsitas niman mitspaleuis’. Nejua onikitak ika Jehová yejua akin nechnankilijtoya”.

Kazuhiro nimantsin okontitlanili sucursal de Myanmar se correo electrónico kampa kimijliaya ika yejua niman isiuauj kinekiyaj ompa ontlapaleuiskej ken precursores. San opanok makuijli tonajli, sucursal okinnankili: “Xuajlakan, nonekij oksekimej precursores”. Kazuhiro niman isiuauj, Mari, okinemakakej incarros tlen kipiayaj, okikixtijkej invisa niman okikoujkej inboletos de avión. Aman, ika pakilistli tlapaleuijtokej ipan se grupo ika señas de Mandalay. Kazuhiro kijtoua: “Nochi tlen topan yopanok  yokichiuj melak matikneltokakan tlen kijtoua Salmo 37:5, ompa kijtoua: ‘Xtlali moojui itech Jehová, niman xtlaneltoka itech, niman yejua kichiuas itlaj mopampa’”.

JEHOVÁ KITLAPOUA OJTLI

Ipan 2014, iteixpantijkauan Jehová akin chantij Myanmar okiselijkej se kualtsin tlateochiualistli, yejuamej kinseliskiaj akin yaskiaj ipan se Ueyi Tlanechikojli. Miyekej akin ualeuayaj okseki países oyajkej ipan yejon ueyi tlanechikojli. Ompa nemiya Monique, se tokniuj akin ualeua Estados Unidos niman kipiya 34 xiuitl. Yejua kijtoua: “Ijkuak oninokuep itech yejon ueyi tlanechikojli, onikchiuili teoyotl Jehová itech tlenon nonekiya nikchiuas ika nonemilis. Noijki onitlajto iuan notajuan itech kenon niknekiya niktekichiuilis Jehová. Notajuan niman nejua otikitakej ika kuajli yes tla nontlapaleuiskia Myanmar. San ika, achto ika nikijtoskia tla nias, miyekpa onikchiuj teoyotl niman oniknemili seki tonaltin”. Monique techijlia tleka.

Monique niman Li

Yejua kijtoua: “Jesús okinyolchikauj inomachtijkauan ika kuajli makixtlalokan intomin tla kajxilis tlen kinekij kichiuaskej. Kuakon, oninotlajtolti: ‘¿Nikpiya tomintsin tlen ika nikchiuas tlen yoniknemili? ¿Uelis ninotekipanos ompa maski xmiyek nitekitis?’”. Monique kijtoua: “Nimantsin onikitak ika notomin xnechajxiliskia niman xueliskia nonchantis ipan okse país tlen uejka nokaua”. Kuakon, ¿tlenon okichiuj niman ijkon ouel oyaj? (Luc. 14:28).

Monique noijki techijlia: “Se tonajli, akin itech nitekitiya onechijli iuan manitlajtoti. Melak oninomojti, niknemiliaya ika nechtotokaskia. San ika, xopanok yejon, yejua onechtlasojkamachili ika kuajli ken nitekititoya niman ika ipampa yejon nechmakaskia seki tomin. Yejon tomin tlen nechpolouaya niman ijkon niktlaxtlauas tlen nikteuikiliaya”.

Monique opeuj chanti Myanmar ipan diciembre, xiuitl 2014. ¿Kenon nomachilia ika tlapaleuiya kampa melak nonekij tenojnotskej? Yejua technankilia: “Melak nipaki ika nikan ninemi. Nikinmachtijtok itech Biblia yeyimej tlaltikpakchanejkej. Nikmachtia se siuatl akin kipiya 67 xiuitl, yejua nochipa nechnapaloua niman nechuetskilia ijkuak nechselia. Ijkuak ouel ika toTajtsin itoka Jehová, opeuj choka. Niman onechijli: ‘Kemach aman nijkaki itoka toTajtsin. Nejua iniueyi niman tejua melak tiichpochtli, san ika, yotinechmachti itlaj tlen melak ueyi kijtosneki’. Ijkuak ijkon onechijli nejua noijki onichokak. Yejuin tlen nopan onochiuj niman okseki, kichiua melak manechyolpakti nitlapaleuis kampa melak nonekij tenojnotskej”. Xiuejkaui, Monique oyaj ipan Tlamachtijli tlen kiseliaj Akin Tenojnotsaj itech iTekiuajyo toTajtsin.

Tlen onoijto ipan Anuario de los testigos de Jehová 2013 itech Myanmar noijki otepaleui ika oksekimej mauiyan ipan yejon país. Li, se tokniuj siuatl akin kipiya kanaj 30 xiuitl niman chantiya Asia, tekitiya nochi tonajli, san ika, tlen okipouj ipan Anuario okiyolchikauj makinemili tla uelis ontlapaleuis Myanmar. Yejua kijtoua: “Ipan 2014, ijkuak oniaj Yangón ipan se Ueyi Tlanechikojli, onikixmat se tokniuj iuan isiuauj akin tlapaleuijtoyaj Myanmar ipan tlajtojli chino. Pampa nitlajtoua chino, onikijto nonchantis Myanmar niman ijkon nitlapaleuis ipan grupo ika tlajtojli chino. Monique niman nejua otiknemilijkej san sekan titlapaleuiskej ipan kalpan Mandalay. Jehová otechteochiuj niman otiknextijkej se tekitl kampa titekitiskiaj san tlajko tonajli niman titemachtiskiaj ipan se kaltlamachtijli. Noijki, nisiuj otiknextijkej se kajli kampa tichantiskiaj. Maski tona niman onka okseki tlen tikixnamikij, melak nechyolpaktia nitlapaleuis nikan. Akin chantij nikan Myanmar nemij san ika tlen noneki, kipiyaj kuajli inyojlo, niman kinekij kikakiskej tlen kijtoua Biblia. Melak teyolpakti tikitas kenon Jehová kiteochiua tenojnotsalistli. Kuajli nikmatstika ika Jehová kineki manitlapaleuijto nikan Mandalay”.

 JEHOVÁ KINKAKI TEOYOMEJ

Miyekej tokniuan akin tlapaleuiyaj kampa nonekij tenojnotskej yokitakej kenon teoyotl melak tepaleuiya. Se neskayotl, Jumpei niman isiuauj, Nao, akin kipiyaj ipantsin 30 xiuitl, tlapaleuiayaj ipan se tlanechikojli ika tlajtojli señas ipan Japón. ¿Tleka otlapaleuitoj Myanmar? Jumpei techijlia: “Nosiuauj niman nejua nochipa otiknejkej tontlapaleuiskej ipan okse país. Se tokniuj akin nemiya ipan totlanechikol ika tlajtojli señas oyajka ochantito Myanmar. Niman tejuamej noijki ijkon otikchiujkej ipan mayo, xiuitl 2010, maski xtiksentlaliayaj miyek tomin. Tokniuan akin chantiyaj Myanmar otechselijkej ika miyek tlasojtlalistli”. ¿Tlenon kinemilia Jumpei itech tenojnotsalistli ipan Myanmar? Yejua kijtoua: “Tlaltikpakchanejkej melak kinekij kikakiskej iTlajtol toTajtsin. Ijkuak kitaj videos ika señas, akin xtlakakij melak mojkatlachiaj. Melak tipakij ika otiknejkej tiuajlaskej nikan”.

Nao niman Jumpei

¿Tlenon yokichiujkej Jumpei niman Nao niman ijkon notekipanoskej? Yejua techtomilia: “Ijkuak itikpiayaj yeyi xiuitl ika nikan tinemiyaj, yotikpopolojkaj nochi totomin tlen tikuajkuiyaj niman xok tikpiayaj tlen ika tiktlaxtlauaskiaj okse xiuitl yejon kajli kampa tichantiyaj. Melak otikchiuilijkej teoyotl Jehová. Niman, otechmojkatlachialti ika sucursal otechijli matitekitikan ken precursores especiales temporales. Otitlaneltokakej itech Jehová niman yejua xkeman otechkauj. Nochipa yotechtlajpix”. Jumpei niman Nao kemach oyajkaj ipan Tlamachtijli tlen kiseliaj Akin Tenojnotsaj itech iTekiuajyo toTajtsin.

JEHOVÁ MIYEKEJ KINYOLMAPEUA

Simone, se tokniuj akin ualeua Italia niman kipiya 43 xiuitl, iuan isiuauj, Anna, akin ualeua Nueva Zelanda niman kipiya 37 xiuitl, ochantitoj Myanmar. ¿Tlenon okinyolmapeuj makichiuakan? Anna technankilia: “Anuario 2013 tlen otlajto itech Myanmar”. Simone noijki kijtoua: “Se tlateochiualistli tinemis Myanmar. Tinemij san ika tlen noneki, niman niueli chikauak niktekichiuilia Jehová. Melak teyolpakti tikitas kenon Jehová techtlajpiya ijkuak tiktekichiuiliaj kampa nonekij tenojnotskej” (Sal. 121:5). Anna noijki kijtoua: “Xkeman ijkon melak niyolpakiya. Ninemi san ika tlen noneki niman uejkaujtipan ninemi iuan noueuentsin. Noijki, tikinpiyaj akin melak kuajli imiuan touikaj. Akin nikan chantij kuajli kimitaj akin iteixpantijkauan Jehová, niman melak temojkatlachialti kenon kinektokej kikakiskej tlen melauak itech Biblia”. ¿Tleka ijkon kijtoua?

Simone niman Anna

Anna kijtoua: “Se tonajli, kampa mercado oniknojnots se ichpochtli akin nomachtia ipan universidad niman onikijli ika oksejpa nikontaskia. Ijkuak onikitato, yejua okuajuikak se akin iuan nouika. Niman ijkuak oksejpa oniajka, okinuajuikak oksekimej. Niman, sakin, oksejpa okinuajuikak oksekimej. Aman, ninomachtijtok imiuan makuiltin”. Simone techijlia: “Akin tikinnojnotsaj kipiyaj melak kuajli inyojlo niman miyek tetlajtoltiaj. Melak kinekij kikakiskej iTlajtol toTajtsin. Yemelak, xtajxiliaj tikinmachtiskej nochimej”.

Sachio niman Mizuho

¿Tlenon okichiujkej sekimej niman ijkon onchantiskej Myanmar? Mizuho, akin ualeua Japón, kijtoua:  “Noueuentsin, Sachio, niman nejua nochipa otiknejkej tiaskej okse país kampa nonekij tenojnotskej, san ika ¿kanon tiaskiaj? Tlen kijtouaya Anuario 2013 itech Myanmar oajsik ipan toyojlo. Kuakon, opeuj tiknemiliaj ompa tontlapaleuiskej”. Sachio noijki kijtoua: “Otiknemilijkej tiaskej se semana Yangón, se ueyi kalpan tlen melak ueyi ipan nochi Myanmar. Uelis tikijtoskej ika kentla otiichtakatlachiatoj. Maski xotiuejkaujkej, yejon otechpaleui matikmatikan ika nonekiya ompa tonchantiskej”.

¿UELIS NOIJKI TONTLAPALEUIS?

Jane, Danica, Rodney, niman Jordan

Rodney niman isiuauj, Jane, ualeuaj Australia niman kipiyaj kanaj 50 xiuitl. Yejuamej iuan ikoneuan, Jordan niman Danica, opeuj tlapaleuiyaj Myanmar ipan 2010. Rodney techijlia: “Melak otechmojkatlachialti kenon miyekej kinekij kimatiskej itech toTajtsin. Nikimijlia nochimej familias makiyejyekokan ontlapaleuiskej ipan se país ken Myanmar”. ¿Tleka ijkon kijtoua? Sa no yejua technankilia: “Tlateochiualistin tlen yotikselijkej pampa otiuajlakej nikan, xuelis notemachiuas. Miyekej telpokamej najmanaj ipampa tekitl, teléfonos, carros, niman okseki tlemach. Tokoneuan san kinajmana ueliskej yenkuikej tlajtoltin niman ijkon ontenojnotsaskej. Kinekij kimatiskej kenon kintlanemililtiskej akin xkixmatij Biblia, niman kinekij tlanankiliskej ipan tlanechikoltin. Kichiuaj nochi yejuin niman okseki tlemach tlen melak teyolpakti ipan itekiyo toTajtsin”.

Oliver niman Anna

Oliver se tokniuj akin kipiya 37 xiuitl niman ualeua Estados Unidos. Yejua techijlia tleka kinyoleua oksekimej machantitij niman matlapaleuitij ipan okse país: “Melak yonechpaleui niktekichiuilis Jehová xsan kampa nikuelita. Nichantis oksekan yokichikauj notlaneltokil niman yokichiuj manitlaneltoka itech Jehová, maski san tlenon mapano. Nitlapaleuis imiuan oksekimej akin xnikimixmatiya, san ika, noijki kineltokaj tlen nejua nikneltoka, yonechpaleui manikita ika xonka okse tlen ueyi kijtosneki ijkon ken iTekiuajyo toTajtsin”. Amanin, Oliver niman isiuauj, Anna, ok kinnojnotsaj ika pakilistli akin tlajtouaj chino.

Trazel

Trazel, se tokniuj siuatl akin kipiya 52 xiuitl niman ualeua Australia opeuj tlapaleuiya Myanmar ipan 2004. Yejua kijtoua: “Nochimej akin ueliskej, nikinyoleua matlapaleuitij kampa nonekij oksekimej tenojnotskej. Yonikitak ika tla yakaj kineki kitekichiuilis Jehová, yejua kiteochiuilia nochi tlen kichiua. Xkeman oniknemili nichantis ken aman nichanti. Melak nikuelita nonemilis, nikmachilia hasta kentla san niktemiktika”.

Tiknekij ika tlen yokijtokej tokniuan mamitsyolchikaua xnemili tla tejua noijki uelis tikominpaleuis akin melak kinekij kikakiskej itech Jehová, niman chantij kampa xinotenojnotsa. Kentla tokniuan akin ompa tlapaleuijtokej, mitsijlitoskiaj: “¡Xuajla Myanmar niman xtechpaleui!”.