Yawoona ya Esekiyeli yaakhalano waakhwanela woopacerya va onyaanyiwa wa Yerusalemu. Yawoona ela enaakhwanela hai mmahiku ahu yaala?

9:1, 2

  • Mulopwana orino murupa wa mulipa oorepa onamweemelela Yesu Kristu.

  • Alopwana athanu nammoha arino mithipo sawiiphano anaweemelela anakhoco a wirimu anahaala ohooleliwa ni Kristu.

9:3-7

  • Achu anahaala waakhela eneneeryo vaavaa anahaalaaya othorihiwa ntoko ipucepuche variyari va yoohooxa etokotoko.

Ti heeni kinaphwanelaaka weera wi kaakhele eneneeryo ya ovuluxiwa?