Eproxura Mmuwiriyane Muluku epakiwe wi yaakhaviherye yaale arino makacamiho a waalakhanya wi ehuserye iparipari soochuneya sa Mpiipiliyani. Mwaha ori woothene onakhalano ipaaxina piili nave onnakhalano iruku sooreera ni eneneeryo enathoonya eruku yoocharela.

Eproxura Mmuwiriyane Muluku nave Mukhale Okhala Wookhala, erino iruku soolikana ni sa eproxura Mmuwiriyane Muluku, nyenya yookhalano masu oorempwa nave enanwerya ovahiwa oohuserya yoole onawerya waalakhanya. Alaleeryi annapharihela eproxura ela wi yaakhaviherye othariha phaama vaavaa aneecihaaya yoohuserya ni yoole orino eproxura Mmuwiriyane Muluku. Ipaaxina sincipale sookhalano ekaaxa erino sooleeliherya sawaaceererya seiho tho sinaphwanela othokororyiwa mwawiiwanana ni mavyakelo a oohuserya.

Nyuwaano munanwerya ovaha iproxura seiha elukuluku vyakala, naamwi ehiri yoovaha ya mweeri. Vaavaa muneecihaanyu yoohuserya ya Piipiliya, mphariheleke iruku wi mutharihe yaweereya ya Piipiliya. Mpakeke nikoho wi oohuserya anyu aloce moonelo awe nave wi musuwele waakhanle wi ohiiwexexa. Mwaalakhanye nave muthokororye yoorepa enaphwanyeya wookuchulani wa epaaxina eri yoothene. Mwamaliha eproxura ela, mmukuxe liivuru Piipiliya Onahusiha Eheeni Chiryene? naari Tiheeni Piipiliya Onanihusiheiye? wi mmukhaviherye oohuserya anyu wi apatisiwe.