Ocuphela mwaha

Ocuphela sampuwa

Anamoona a Yehova

Othanla elocelo Elomwe

 YAWEEREYA YA OKUMI

Kihiyaka Ichu Muculi wi Kimuchare Pwiya

Kihiyaka Ichu Muculi wi Kimuchare Pwiya

Vaavaa kaaryaakano iyaakha 16 sa oyariwa, apapa yaahiloca: “Wayaru mmuteko woolaleerya, ohikooke. Wakookaru, kinahaala opwesa meco sa.” Mwawiihiiha kaahilakelela opwahavo vaate. Yaari ekwaha yoopacerya kaahin’yaaka ichu muculi wi kimuchare Yesu, Pwiya ahu.

NTAKHARA HEENI apapa yaanyeenyeya? Kinachuna wooleelaani. Kiyariwe mu 29 a Yulyu a 1929, nave kinnunwe mmuceche wa epooma yo Pulakano o Filipina. Hinaarino ikhorowa sincipale, nave mukhalelo ahu wa okumi waari wookhweya. Kaaryaaka mmiravo, anakhoco o Xapau yaahivolowa o Filipina nave ekhoco yaahipacerya. Nyenya muceche ahu waari woovitheya, mwawiihiiha ekhoco hiyaanivolowenle. Hinaarino raatiyu, televisau, naari iyornali, mwawiihiiha niiwa sa ekhoco ni achu akina.

Kaarino asinna athanu napiili ophitaanyerya arokora, nave vaavaa kaaryaakano iyaakha thanu nararu, ataata yaahikikusa wi kikhaleke ni yaawo. Naamwi naari Akatolika, ataata aka yaanakhala ootaphuwa oloca sa malapelo ni weemererya soolaleeryiwa asinthamwene aya yaavahaaya. Kinnuupuwela wi awo yaakooniha Piipiliya ni eproxura ya elocelo yo Takalok, * (moone masu a vathi) yeeyo yaavaanya mahusiheryo a malapelo atheru. Kaanasiveliwa omwaalakhanya Piipiliya, xaxaxa aliivuru asese a Michaka. Weerano yeeyo yaakeeriha ochuna ochara yootakiherya ya Yesu.—Yohani 10:27.

KIHUSERYAKA OMUCHARA PWIYA

Anakhoco o Xapau yaapwanhewo o Filipina mu 1945. Variyari va elukuluku yeele, makholo aka yaahikiveka okookela owaani. Ataata yaahikiceenyerya oyawo, nave kaahipwaha.

Mu Tesempuru a 1945, Anamoona a Yehova yaarweela o epooma yo Ankat yaahirwa olaleerya mmuceche ahu. Namoona awuuluvala aahirwa vaate vahu nave aahithariha yeeyo Piipiliya onaloceiye sa “mahiku òmaliherya.” (2 Timóteo 3:1-5) Owo aahiniwopa ophwanyeya va yoohuserya ya Piipiliya waacamela vamucecheni. Miyaano kaahiyawo, naamwi makholo aka yahikelewo. Yaahikhalawo achu 20, nave akina yaanapaka makoho vooloca sa Piipiliya.

Miyaano nkiiwexexa echu yaalocaaya, mwawiihiiha kaahilakelela opwahavo. Nyenya voocharela  yaahipacerya wiipa ncipo na Omwene. Chiri kaahisiveliwa ni ncipo nlo, mwawiihiiha kaahikhala. Nimanle ncipo ni nivekelo, oothene ahu naahiwompwa ophwanyeya va muthukumano o Ankat Namurunku oocharela.

Muthukumano owo weeren’ye veechokoni va Krus, nave akina a hiyo naaheeca mastatiya mathanu namararu wi niphiye weiwo. Naathukumannewo achu 50, nave kaari ootikhiniheya owoona anamwane yaakhulaka makoho vooloca sa miyaha soovila sa Piipiliya. Kimanle ophwanyeya mu mithukumano mincipale, Tamian Santos, munna aari piyoneero awuuluvala yoowo aathanliwe okhala mutokweene, aahikiwopa okhala owannyawe ohiyu woothene. Naamalinhe ohiyu woothene yoole nimuthokororyaka Piipiliya.

Mu elukuluku yeele, achu yaapatisiwa moohilekela emanle ohuserya mathipelo a mahusiheryo a Piipiliya. Kimanle ophwanyeya mu mithukumano vakhaani, anna yaahikikoha vamoha ni akina, “Munnachuna opatisiwa?” Kahaakhula, “Aai kinnachuna.” Kaahisuwela wi ‘ti Kristu Pwiya kinamulapaka.’ (Kolosi 3:24) Naahiya mmuhice wawaacamela, nave apiili a hiyo naahipatisiwa mu 15 a Fevereru a 1946.

Kaahisuwela wi Mukristu oopatisiwa onaphwanela olaleerya moohihiyererya hiiha ntoko Yesu eereiye. Apapa yuupuwela wi kaahitepa oyeva wi kilaleerye nave wi opatisiwa pahiru hiyaakeeriha okhala mulipa oolaleerya. Kaahaatharihela wi ti yookhwela ya Muluku wi nlaleerye michaka yaphaama ya Omwene. (Mateu 24:14) Kaahilocatho wi kaanachuna waakhwaniherya nlakano naka wa Muluku. Teelukuluku yeeyo apapa aka yaanyeenyen’yaaya ntoko kiloncaaka woopaceryani. Awo yaari oolakelela okihiiha olaleerya. Yaari ekwaha yoopacerya ohiya ichu muculi, naari wiilipiserya wi kimurumeele Yehova.

Echoko ya Krus yaahikiwopa okhala ni yaawo o Ankat. Awo yaakiceenyerya vamoha ni mwanaya mwaamuthiyana Nora, wi nipacerye muteko woopiyoneero. Oopiili ahu naapacenrye opiyoneero mu 1 a Novempuru a 1947. Nora aarumeela mu epooma ekina, nto miyaano kaahanle o Ankat.

EKARI EKINA YA OHIYA ICHU MUCULI

Kimanle okhala piyoneero mu iyaakha piili, Earl Stewart, munna mmoha aarweela o Peteli, aahiperekha mwaha wa vanlakani variyari va achu oopwaha 500 o epooma yo Ankat. Owo aalonce mu Enklesi, nave voocharela kaahitaphulela mwaha awe mu Etakalok. Ela yaari ekwaha yoopacerya wa miyaha mincipale kitaphulenlaaka moovira wa iyaakha. Kaawenrye hai otaphulela? Naamwi kaahusenrye osikola pahiru ikalase thanu napiili, ahusihaka wiiliwiili yaapharihela Enklesi. Navetho, kaahihuserya soolaleeryiwa sahu sincipale mu Enklesi nthowa nawi saarivo soolaleeryiwa sa Piipiliya vakhaani  mu Etakalok. Ichu seiya saakikhaviherya wiiwexexa phaama Enklesi ophiyerya otaphulela miyaha.

Munna Stewart aahaaleela anna a muloko wa vanipuroni wi mamisiyonariyu yaaya ophwanyeya va Assembléia do Aumento da Teocracia o Nova York, EUA mu 1950. Mwawiihiiha efiliyale yaanamuchuna piyoneero mmoha naari apiili wi yakhaviherye o Peteli. Miyaano kaari mmoha a anna yaawopiwe. Wanaawiili, kaahihiya ichu muculi kaakhovelenlaaka, vano wi karumeele o Peteli.

Kaaphin’ye o Peteli mu 19 a Yunyu a 1950. Epeteli yaari va nipuro nawunnuwa yaarivo empa yawuuluvala yaarukureryiwe ni miri mitokotoko. Anna khumi napiili yaalapa vaava. Woosiiselo kaakhaviherya waapeya soolya. Voocharela, ovinyerya iwora saakhwanaka thanu nasese, kaarehererya ikuwo. Kaapaka ichu imohamoha othana. Naamwi emanle mamisiyonaariyo okooka o muthukumano wa elapo yoothene, kaahititelela olapa o Peteli. Kaanapaka soothene anna yaakivekaaya wi kipake. Kaanahela irevista mu ikaaxa wi irumihiwe, muteko wa waasinaari nave kaarumeela ntoko mulipa oowaakhela aleco.

OKHUMA O FILIPINA KIYAAKA EXIKOLA YO KILIYATI

Mu 1952, anna athanu nammoha yaarweela o Filipina ni miyaano naahiwompwa wi navolowe mu nikhuuru na 20 na Exikola ya Kiliyati. Kaahitepa ochapa! Vaavaa naaryaahu o Estatu Unitu, naahoona nave naahihoolela ichu sincipale saari ivyaani. Okumi waari woohiyana ni yoole kaapharihelaaka mu muceche mukhaani weiwo kaarwiilaakawo.

Ni asinthamwene aka akina o Exikola yo Kiliyati

Ntoko yootakiherya, naanahuserya opharihela ikaruma ni ikhankoonya seiyo nahintonkwaahu opharihela. Ophiyeryatho mukhalelo wa elapo waari woohiyana! Woosiiselo omoha vaavaa kaavinnyaka, soothene vaate saari saweela. Yaari ekwaha yoopacerya konnaaka neeve. Yaari yooreera, nyenya moohilekela kaahoona wi waanatepa oriirya!

Kaahisiveliwa ni ovyakiha wootikhiniha kaakhenlaaka o Kiliyati ophiyerya wi matorokelo awo hiyaakiceecheihale. Ahusiha yaari aphaama nave yaahinooniherya mukhalelo wa ohuserya ni otholathola. Ovyakihiwa o Kiliyati wookikhaviherya moomalela olipiha onthamwene aka ni Yehova.

Kimalinhe exikola, kaahirumiwa olapa ntoko piyoneero avameekhaaya o Pronx epooma yo Nova York. Mwawiihiiha mu Yulyu a 1953, kaahiwerya ophwanyeya va Assembléia da Sociedade do Novo Mundo, yoowo eeriwe o Pronx. Omanle muthukumano, kaahirumihiwa okookela o Filipina.

OKHUMA MU EPOOMA YOOREELA

Anna o Peteli yaahikithanla opaka muteko wa ekulucu. Eyo yaahikivaha ikari sincipale sa omutakiherya Yesu, yoowo aaya mmiceche ni ipooma soorakamela wi aakhaviherye achu a Yehova. (1 Pedro 2:21) Ekulucu aka yaahithataana oophiyerya o Luson epooma etokotoko ya evilivili yo Filipina.  Yaanaphitaanyerya ipooma so Pulakan, Nueva Esija, Tarlak, ni Sampales. Wi kaxekurye ipooma seiye kaaviira mmalukuni ni mmiyaakoni so Sierra Matre. Hiyaaviramo akarera, mwawiihiiha kaanaaveka alipa aweeciha ikamiyau wakhala wi waanweryeya okiraathi vasulu va ichu awo yaateexaaya. Ikwaha sincipale yaanakeemererya owelavo, nyenya hiwaari mukhalelo waphaama wa opaka mukwaha.

Miloko mincipale saari mikhaani ni mivyaani. Mwawiihiiha anna yaanathamalela vaavaa kaakhaviheryaaka orehererya phaama mithukumano ni muteko woolaleerya.

Ohoolo waya, kaahithanleliwa ekulucu yoothene yo Pikol. Mmakupa yaale, yaahikhalawo makhuuru mancipale weiwo mapiyoneero avameekhaaya yaalaleeryaayawo mmapuro Anamoona a Yehova yahintonkwaaya olapawo. Veechoko emoha, etumpusi pahiru waari mwiithe waarino ikhukulu piili veeri vaya. Vaavaa keemenlaaka va ikhukulu, saahimorela mutumpusi, miyaano kaahimorelamotho. Kaahitepa olekela wi kiirehererye ni ophwanyeya va yoolya ya woosiiselo!

Vaavaa kaarumeelaaka mu ekulucu yeele, kaapacerya omuupuwela Nora, yoowo aapacenrye muteko woopiyoneero ni miyaano. Mu elukuluku yeele, owo aari piyoneera avameekheiye o epooma yo Tumakete, nave miyaano kaayawo omuxekurya. Ohoolo waya, naanarepelana ikaarata, nave mu 1956 naahipaka othela. Naamalinhe esumana yoopacerya ya othela wahu nixekuryaka muloko mu Evilivili yo Rapu Rapu. Weiwo naanawelela miyaako ni weeca mukwaha woorakama, nyenya naakhala oohakalala okhala vamoha ni waakhaviherya anna mmapuro oorakamela.

KAAHIWOMPWA WI KARUMEELE OPETELI WANAAWIILI

Nimanle opaka muteko wa ekulucu mu iyaakha sese, anna yaahiniwopa oya o filiyale. Naapacenrye olapa weiwo mu Yaneru a 1960. Mu iyaakha sincipale nimalinhaahu o Peteli, koohuserya sincipale mu olapa ni anna yaawo arino mirici mitokweene mmarehereryo a Yehova. Nave Nora onnasiveliwa ni miteko mincipale onavahiweiye o Peteli.

Kipakaka mwaha mmuthukumano wa muceche ni mulipa ootaphulela a Esepuwano

Anakhala mareeliho owoona achu ancipale emurumeelaka Yehova o Filipina. Vaavaa kaarwiilaka o Peteli kiri mmiravo, muciye, yaariwo alaleeryi 10.000 mu epooma yoothene. Vano aakhalawo alaleeryi opwaha 200.000 o Filipina, nave masana a anna ni arokora analapa o Peteli ekhaviheryaka muteko woolaleerya.

Vaavaa elukuluku yaaviraaya, naanachuna mapuro awaaca wi nipake muteko o Peteli. Voocharela Nikhuuru Noolamulela naahiniveka waavya mpuro neeraahu ntekevo efiliyale etokotoko. Ooweherya a maakina awiimpirimiri ni miyaano naaya empa ni empa sa amwaacamani a efiliyale, weiwo Maxinesi ancipale yaakhalaayawo. Naanaaveka achu waakhanle wi awo yaanachuna okuliha mapuro aya. Haavo enreno. Muchu mmoha aahiloca wa hiyo: “Axina hanakuliha. Hiyaano nnamukula.”

Kitaphulelaka mwaha wa Munna Albert Schroeder

Nyenya, nihiku nimoha ichu sootikhiniha saapacerya weererya. Mmoha a amwaacamani ahu aathaamela o Estatu Unitu, mwawiihiiha aahinikoha waakhanle wi naanachuna okula mpuro awe. Voocharela mwaacamani mukina aahilakelela okuliha mpuro awe, nave owo aahaaceenyerya akina weerano emohamoha. Naahiphiyerya okula mpuro wa mulopwana yoole aalonce wi “Axina hanakuliha.” Mu elukuluku vakhaani mpuro wa efiliyale waahunnuwa vancipale. Kinnaroromela wi Yehova aanachuna wi yeereye yeeyo.

Mu 1950, kaari mukhaanixa kilapaka o Peteli. Vano mwaaraka ni miyaano naasimakholo o Peteli. Nkaano ekeerelani omuchara Yesu moohipwacha weiwo onakihooleleiyewo. Naamwi makholo aka yaakikanre vaate vaya, Yehova ookivaha emusi etokotoko ya achu yaawo anamusivela. Chiri kinneemererya wi Yehova oonivaha soothene nnachunaahu, moohipwacha muteko nnalapaahu. Mwaaraka ni miyaano ninnamuthamalela vancipale Yehova mwa soovaha sawe soothene, nave ninnaaceenyerya akinatho omweererya Yehova.—Malakiya 3:10.

Ekwaha emoha Yesu aahinwopa mulipa a musokho iichaniwa Mateu Muleevi wi akhale oomuchara awe. Tiheeni Mateu eenreiye? “Avinyaka, owo àhiya sothene ni àmutxhara Yesu.” (Luka 5:27, 28) Miyaanotho kaahikhalano ekari ya ohiya muculi ichu wi kimuchare Yesu, nave kinnaaceenyerya akina opaka emohamoha ni okhalano mareeliho mancipale.

Koohakalala otitelela orumeela o Filipina

^ par. 6 Elaleeryiwe ni Anamoona a Yehova nyenya vano ehinimprimiiriwa.