Ocuphela mwaha

Ocuphela menu anaawiili

Ocuphela sampuwa

Anamoona a Yehova

Elomwe

Tiheeni Piipiliya Onanihusiheiye?

 MWAHA 4

Yesu Kiristu Taani?

Yesu Kiristu Taani?

1, 2. (a) Wakhala wi moosuwela nsina na muchu oovuwa, eyo enataphulela wi moomusuwela phaama? Mutharihe. (b) Achu analoca wi Yesu aari taani?

AAKHALAVO achu ancipale oovuwa mweelaponi. Akhweya moomusuwela muchu oovuwa. Nyenya osuwela nsina na muchu oovuwa henataphulela wi moomusuwela phaama. Eyo henataphulela tho wi moosuwela okumi ni mukhalelo awe.

2 Nyuwaano mohiiwa vooloca sa Yesu Kiristu, yoowo aakhanle veelaponi ya vathi mu iyaakha 2.000 ivirale. Nyenya achu ancipale hanamusuwela Yesu. Akina analoca wi owo aari muchu aphaama, akina analoca wi aari mulipa a miririmu, nave akina tho aneemererya wi owo ti Muluku. Hanka nyuwaano?—Moone Yooleeliherya 12.

3. Ntakhara heeni ti woochuneya osuwela eparipari vooloca sa Yesu?

3 Ti woochuneya wi musuwela eparipari vooloca sa Yesu. Ntakhara heeni? Piipiliya onnanleela: “Ekumi yohimala ti ela: wi yawo yosuwele weyano Muluku mmoharu ni a eparipari, ni emusuwele yole omurummawe, Yesu Kristu.” (Yohani 17:3) Aai, mwasuwela eparipari vooloca sa Muluku ni Yesu, munahaala okhala mparataiso veelaponi yavathi okhala wookhala. (Yohani 14:6) Nave tho, ohuserya vooloca sa Yesu enahaala wookhaviheryaani woona wi owo oovaha yootakiherya yaphaama ya okumi ni mukhalelo wa waakhaliha akina. (Yohani 13:34, 35) Mmwaha 1, noohuserya eparipari vooloca sa Muluku. Vano nnahaala ohuserya yeeyo Piipiliya onahusiheiye vooloca sa Yesu.

 NOOMPHWANYA MESIYA!

4. Masu awi “Mesiya” ni “Kiristu” anataphulela eheeni?

4 Iyaakha sincipale Yesu ahaakumve oyariwa, Yehova aaloca wi aahaala omurumiha Mesiya, naari Kiristu. Masu awi “Mesiya” anarweela mu elocelo ya Eheepri, nave “Kiristu” anarweela mu Ekiriki. Masu ala anataphulela yoole othanliwe ti Muluku ni ovahiwe muteko woophwanelela. Mesiya onahaala weeriha wi yookhwela ya Yehova yaakhwanele. Munahaala ohuserya vooloca sa yeela mu miyaha mikina. Munahaala tho ohuserya mukhalelo Yesu onookhavihereiyeeni hiihaano. Nyenya Yesu ahaakumve oyariwa, achu ancipale yaaniikoha: ‘Taani onahaala okhala Mesiya?’

5. Apwanne oohuserya a Yesu yaaneemererya wi owo aari Mesiya?

5 Oohuserya oopacerya a Yesu hiyaarino minikwa wi owo aari Mesiya aalaiheryiwe. (Yohani 1:41) Ntoko yootakiherya, Simoni Petro aaloca wa Yesu: “Weyano wa Kristu.” (Mateu 16:16) Nnii nroromele hai wi Yesu Mesiya?

6. Tiheeni Yehova eenreiye wi aakhaviherye achu omusuwela Mesiya?

6 Ahaakumve Yesu oyariwa, alipa a miririmo a Muluku yaarepa ichu sincipale seiho saahaala waakhaviherya achu omusuwela Mesiya. Mwawiihai? Nkaanyiheryani wi moovekiwa wi mmuthikirerye muchu muhimusuwenlaanyu onipuro onaweliwawo ikaaro. Wakhala wi mooleeliwa makhalelo a muchu owo, eyo enahaala wookhaviheryaani omusuwela. Moolikana, Yehova aahaapharihela alipa a miririmu wi avahe sooleeliherya vooloca sa yeeyo Mesiya aahaaleiye weera ni yeeyo yahaala weereya ni yoowo. Waakhwaniheryeya wa sooloherya seiha soothene sahaala waakhaviherya achu osuwela wi Yesu chiryene Mesiya.

7. Sooloherya taani piili sinooniherya wi Yesu Mesiya?

7 Noone sooloherya piili sa seiho. Yoopacerya,  iyaakha 700 Yesu ahaakumve oyariwa, mulipa a miririmu Mikeya aaloherya wi Mesiya aahaala oyariwa o muceche mukhaani wa o Petelehemu. (Mikeya 5:2) Ti weiwo Yesu aayariweiyewo! (Mateu 2:1, 3-9) Yanaawiili, Taniyeli aaloherya wi Yesu aahaala okhala Mesiya mu eyaakha ya 29 E.K. (Daniyeli 9:25) Iha sooloherya piili sa sooloherya sincipale sinooniherya wi Yesu Mesiya.—Moone Yooleeliherya 13.

Vaavaa aapatisiweiye, Yesu aakhala Mesiya, naari Kiristu

8, 9. Tiheeni yeeren’ye va opatiso wa Yesu yeeyo enooniherya wi owo Mesiya?

8 Yehova aahooneiha phaama wi Yesu Mesiya. Muluku aaloherya wi aahaala omvaha eneneeryo Yohani Mpatisi wi amusuwele Mesiya. Vaavaa Yesu aakeleiye wa Yohani wi ampatise Mmuhice Yoortano mu eyaakha ya 29 E.K., Yohani ahoona eneneeryo yeeyo. Piipiliya onnanleela yeeyo yeeren’ye: “Yesu apatisiweiye, àkhumamo mmahini vohilekela. Va elukuluku ene yele wirimu wàhuleyawo ni àhona munepa wa Muluku ntoko ekakaiya, omukhuruwelaka Yesu. Navetho nàhiweya nsu nosulu nriki: ‘Ola ti mwanaka, òkhweleyasa, kinaphwanyakamo nihakalaliho naka.’” (Mateu 3:16, 17) Vaavaa Yohani ooneiye ni wiiwa eneneeryo eyo, owò aasuwela wi Yesu aari Mesiya. (Yohani 1:32-34) Mu nihiku nenle, vaavaa Yehova aaruminheiye munepa waweela ntakhara Yesu, owo aakhala Mesiya. Aakhala yoowo othanliwe ti Muluku wi akhale Muhooleli ni Mwene.Isaiya 55:4.

9 Sooloherya sa Piipiliya, masu a mwaneene Yehova,  ni eneneeryo Owo aavanheiye va opatiso wa Yesu sinnooniherya wi Yesu Mesiya. Nyenya Yesu aarwiile woowi, nave aari muchu a mukhalelo taani? Hankooni noone yeeyo Piipiliya onahusiheiye.

YESU AARWIILE WOOWI?

10. Tiheeni Piipiliya onahusiheiye vooloca sa okumi wa Yesu ahaakumve orwa veelaponi yavathi?

10 Piipiliya onahusiha wi Yesu aakhala wirimu  ahaakumve orwa veelaponi yavathi. Mikeya aaloca wi “mapatxeryelo awe t’akhalaisa.” (Mikeya 5:1) Ikwaha sincipale Yesu aaloca wi owo aakhala wirimu ahaakumve oyariwa ntoko muchu. (Mwaalakhanye Yohani 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5.) Ahaakumve orwa veelaponi ya vathi, Yesu aakhalano onthamwene woolipa ni Yehova.

11. Ntakhara heeni Yesu toochuneya wa Yehova?

11 Yesu toochuneya wa Yehova. Ntakhara heeni? Ntakhara wi Muluku ompatunxe ahaakumve opatuxa echu ekina. Ti nthowa nene Yesu oniichaniweiye ntoko “òpatxerya mwa itxhu sopatusiwa sothene.” * (Kolosi 1:15) Yesu tho toochuneya wa Yehova nthowa nawi ti yooworu opatuxiwe ni mwaneene Yehova. Ti nthowa nene oniichaniweiye “Mwana awe mmoharu.” (Yohani 3:16) Yesu tho ti yooworu ophariheliwe muteko ni Yehova wi apatuxe ichu ikina. (Kolosi 1:16) Pahiru Yesu onniichaniwa “Nsu,” woona wi Yehova aampharihela muteko okhala namichaka wa ankeelo ni achu.Yohani 1:14.

12. Nnasuwela hai wi Yesu ni Muluku achu oohiyana?

12 Achu akina aneemererya wi Yesu ni Muluku muchu mmoharu. Nyenya Piipiliya hanahusiha yeeyo. Piipiliya onaloca wi Yesu orimpatuxiwa, ela enataphulela wi Yesu ookhalano mapacereryo. Nyenya Yehova, yoowo opatunxe ichu soothene, haano mapacereryo. (Salumu 90:2) Mwana a Muluku, Yesu, hantonko ochuna okhala ntoko Muluku. Piipiliya onnahusiha wi Tiithi mutokweene ompwaha Mwana. (Mwaalakhanye Yohani 14:28; 1 Korinto 11:3.) Pahiru Yehova tori “Muluku òwerya  sothene.” (Maphatxuwelo 17:1) Owo mutokweenexa nave ta ikuru soothene opwaha echu eri yoothene.—Moone Yooleeliherya 14.

13. Ntakhara heeni Piipiliya onnamwiichana Yesu ntoko “eruku ya Muluku òhoniwa”?

13 Yehova ni Mwana awe, Yesu, aalapa vamoha mu iyaakha sincipale ehaakumve opakiwa erimu ni elapo yavathi. Awo yaanasivelana vancipale mukina ni mukhwaawe! (Yohani 3:35; 14:31) Yesu aanatakiherya mikhalelo sa atiithi awe, ti nthowa nene Piipiliya onamwiichaneiye ntoko “eruku ya Muluku òhoniwa.”Kolosi 1:15.

14. Ti mwawiihai mwaana oochuneya a Yehova aayariweiye ntoko muchu?

14 Mwaana ookhweleya a Yehova, aaheemererya ohiya nipuro nawe wirimu wi ayariwe ntoko muchu veelaponi yavathi. Eyo yeeren’ye hai? Mootikhiniha Yehova aakuxa okumi wa Mwanawe wirimu nave akeriha mmirimani mwa namwali awiichaniwa Mariya. Mmukhalelo yoola, hiwaari woochuneya okhalano tiithi oomwiilini. Mwawiihiiha Mariya aamuyara mwaana oophaameya, nave amuchuwa ni nsina nawi Yesu.Luka 1:30-35.

YESU AARI MUCHU A MUKHALELO TAANI?

15. Munii muwerye hai omusuwela Yehova?

15 Nyuwaano munanwerya ohuserya sincipale vooloca sa Yesu, okumi awe, ni makhalelo awe moorweela wa owaalakhanya aliivuru a Mpiipiliyani ntoko Mateu, Marko, Luka, ni Yohani. Ala aniichaniwa aliivuru a Michaka. Woona wi Yesu ari ntoko Atiithinya, yeeyo nnaalakhanyaahu vooloca sa Yesu enahaala onikhaviherya omusuwela phaama Yehova. Ti nthowa nene Yesu aalonceiye: “Mutxhu onakòna miyo, owona Atithi.”Yohani 14:9.

16. Tiheeni Yesu aahusiheiye? Ohusiha wa Yesu waarweela woowi?

 16 Achu ancipale anamwiichana Yesu ntoko “Muhusiha.” (Yohani 1:38; 13:13) Echu yoochuneya owo aahusiheiye waari “mutxhaka waphama wa Omwene.” Omwene owo tiheeni? Olamulelo wa Muluku yoowo onahaala olamulela elapo yoothene orweela wirimu nave onahaala oruuha mareeliho wa achu anamwiiwelela Muluku. (Mateu 4:23) Echu eri yoothene Yesu aahusiheiye yaarweela wa Yehova. Yesu aaloca: “Mahusiho aka tahi aka, nto ti a yoole okirumme.” (Yohani 7:16) Yesu aanasuwela wi Yehova onachuna wi achu yiiwe michaka yaphaama ya Omwene wa Muluku yoowo onahaala olamulela elapo yoothene.

17. Yesu ahusiha woowi? Ntakhara heeni Yesu aanalapa moowetha?

17 Yesu aahusiha woowi? Mmapuroni oothene yaaphwanyeyamo achu. Owo aanahusiha mu ipooma, mmicecheni, mmakhwaalani, mmisikani, mmapuro a malapelo, ni mmavaate. Haaweherya wi achu eye wa yoowo. Owo aanaya weiwo yaakhalawo achu. (Marko 6:56; Luka 19:5, 6) Yesu aanalapa moowetha ni aanavaha elukuluku ni ikuru sawe wi aahusihe achu. Ntakhara heeni? Ntakhara wi owo aanasuwela wi ti yeeyo Muluku aachuneiye wi eere nave tho ntakhara wi ilukuluku soothene aanawiiwelela Atiithi awe. (Yohani 8:28, 29) Yesu tho aanalaleerya ntakhara wi aanamoriwa ikharari. (Mwaalakhanye Mateu 9:35, 36.) Owo aanasuwela wi ahusiha a ikerexa hiyahusiha eparipari vooloca sa Muluku ni Omwene awe. Owo tho aanachuna waakhaviherya ancipale wi yiiwe michaka yaphaama.

18. Mikhalelo taani sa Yesu sinoosivelani?

18 Yesu aanaasivela ni waathokororya achu. Owo aari eepewe ni awaacameleya. Anamwane yaanasiveliwa  okhala vamoha ni yoowo. (Marko 10:13-16) Yesu aanniiwanana ni achu. Owo aaniica makhwankwa ni ohookololowa. (Mateu 21:12, 13) Elukuluku yeeyo athiyana yahaacicimihiwaaya naari othokororyiwa, Yesu aanaakhaliha phaama ni waacicimiha. (Yohani 4:9, 27) Yesu tho aari awiiyeviha. Ntoko yootakiherya, ohiyu omoha owo aarapiha manaani a oohuserya awe, echu yeeyo yeeriwano ni yoole iichaniwa kapuro.Yohani 13:2-5, 12-17.

Yesu aanalaleerya mapuro oothene aaphwanyeiyemo achu

19. Sootakiherya taani inooniherya wi Yesu aanasuwela phaama soothowa sa achu nave aanachuna waakhaviherya?

19 Yesu aanasuwela yeeyo yaathowa achu, nave owo aanachuna waakhaviherya. Eyo yaahooneya vaavaa aapharihenleiye ikuru sa Muluku wi aapenuxe achu mootikhiniha. (Mateu 14:14) Ntoko yootakiherya, mulopwana mmoha aari mulipa a mareca aarwa wa Yesu nave aaloca: “Weyano wakhwela, wòkhalano ikuru sokipenusano.” Yesu aamuthananela mulopwana ole. Owo aamoriwa ikharari nave aanachuna omukhaviherya. Yesu aahookola nwono awe, ampharaka aaloca: “Kinnakhwela, penuwà!” Nave mulopwana aapenuwa! (Marko 1:40-42) Munnawerya waanyiherya mukhalelo mulopwana ole aahakalanleiye?

OOROROMELEYA ILUKULUKU SOOTHENE WA ATIITHI AWE

20, 21. Ti mwawiihai Yesu oreiye yootakiherya yaphaama ya omwiiwelela Muluku?

20 Yesu oovaha yootakiherya yaphaama ya omwiiwelela Muluku. Moohipwacha yeeyo yaahaala weereya naari yeeyo amwiicani yaahaalaaya omweerela, owo aari oororomeleya wa Atiithi awe. Yesu haachenke vaava Satana aamwenheiye. (Mateu 4:1-11) Akina a emusi ya Yesu hiyeemererya wi owo aari Mesiya nave yaanaloca  wi owo “òrimusavuwa,” nyenya Yesu aahaakhwaniherya muteko wa Muluku. (Marko 3:21) Vaavaa amwiicani awe yamuhooxaaya, Yesu aakhala oororomeleya wa Muluku nave heerenrye waakookiherya yoonanara.1 Pedro 2:21-23.

21 Naamwi Yesu onne ekoi ophiyerya okhwa, owo aakhala oororomeleya wa Yehova. (Mwaalakhanye Filipi 2:8.) Nkaanyiheryani ohooxeya ooneiye nihiku na okhwa wawe. Owo aaphariwa, ootheryiwa opaka soopwaalu ni anamoona a wootha, aathorihiwa ni athoriha oonanara, muloko wa achu waamuroha, nave anakhoco yaamuhooxa nave emukuxa wi emukhomela va mwiri. Nyenya Yesu aakhala oororomeleya. Mwawiihiiha, ahaalaka okhwa, owo aakhuwela: “Sothesene sòhereya!”  (Yohani 19:30) Evinre mahiku mararu Yesu akhwile, Yehova aamviiha mookhwani ni amvaha mwiili woomunepani. (1 Pedro 3:18) Isumana vakhaani, Yesu aakookela wirimu, ‘akirathi . . . omononi wolopwana wa Muluku,’ aweheryaka wi Muluku amvahe Omwene.Ahebri 10:12, 13.

22. Ekari taani nryaahuno nthowa na Yesu okhala oororomeleya wa Atiithi awe?

22 Nthowa na Yesu okhala oororomeleya wa Atiithi awe, hiyaano nookhalano ekari ya okhala veelaponi ya vathi okhala wookhala, hiihaa ntoko Yehova aakhweleiye. Mmwaha onacharela, nnahaala ohuserya ti mwawiihai okhwa wa Yesu onanivahaaya ekari ya okhalano ekumi yoohimala.

^ par. 11 Yehova onniichaniwa Tiithi ntakhara wi Mpatuxa. (Isaiya 64:8) Yesu onniichaniwa Mwana a Muluku ntakhara wi Yehova tompatunxe. Ankeelo, vamoha ni achu ntoko Aatamu, anniichaniwa tho anamwane a Muluku.Yobi 1:6; Luka 3:38.