Yohani aanalaleerya ariki: ‘Onamurwa yoowo ori mutokweene okipwaha miyo.’ Yesu arino iyaakha 30, aavinya o Kalileya oya o Muhice Yortano mwemmo Yohani aapatiseiyemo achu. Yesu aamveka Yohani wi ampatise, nto Yohani aahi: ‘Miyaano kinaphwanela opatisiwa ti weyaano, vano weyo onarwa wa miyo?’ Yesu aamwaakhula: ‘Yehova onachuna wi weyaano okipatise.’ Mwawiihiiha, yaaya o Muhice Yortano nave Yohani aampatisa Yesu mmaahini.

Yesu aavinyaleiye mmaahini, aavekela nave erimu yaahuleya, munepa wa Muluku waamukhuruwela ntoko ekakaiya. Voocharela Yehova aaloca wirimu ariki: “We wa mwanaka òkhweleyasa, mwa weyano kinahakalalakamo.”

Yesu aakhala Kristu naari Mesiya mweelukuluku munepa wa Yehova waamukhuruwenlaaya. Vano aapacerya muteko Yehova aamurummeiye.

Aamanleiye opatisiwa, Yesu aaya mutakhwani amaliha mahiku 40. Aachinkeiye, aaya omuxekurya Yohani. Vaavaa Yohani aamonneiye, aahi: ‘Onani epucepuche ya Muluku enaxipiha yoocheka mweelaponi.’ Masu ala yaaweeriha achu osuwela wi Yesu ti Mesiya. Woosuwela yeeyo yeeren’ye ni Yesu ari mutakhwani? Hanko noone.

“Nsu nàhiweya wirimu nriki: We wa mwanaka òkhweleyasa, mwa weyano kinahakalalakamo.”​—Marko 1:11