Mɔ le kɔ ma

Mɔ le kɔ be menu

Otɛmɔɛ̃nɔ 'da Yehova

Ngbaka

We mɔ dungu nza kɔ kɔ̃tu nɔ kɛ ma tɛ gɛ sɛ nɛ nde?

We mɔ dungu nza kɔ kɔ̃tu nɔ kɛ ma tɛ gɛ sɛ nɛ nde?

Dungu nu nza kɔ nùi gɛ . . .

  • ’bana sɛ nɛ kɛ lɛ zɔ sɔɛ ge nde?

  • ’danga sɛ tɛ̃ɛ dɛ ’dati nde?

  • ma de sɛ dia nde?

 BIBLIA TƆ NA GE NDE?

“Gale . . . dili sɛ mili kɔ̃a li wa. Fo sɛ fio bina! Nɛ fo sɛ ’bɔ dungu gɛla, do hia kɔ̃a, do ngamɔ bina. We kɛ omɛnɔ zi dati ni ma la ia.”—Usu Mɛnɔ 21:3, 4, Biblia We nu Gale.

DIA DƐAMƆ KƐ MƆ WIALI KPA KƆ MA Ɛ GE NDE?

Dia to kɔ wi kɛ ma hã sɛ yangga.—Ezai 65:21-23.

Zɛlɛ do onggamɔ kpi do kpi sɛ bina.—Ezai 25:8; 33:24.

Dungu nu nza kɛ ndɔti nɛ sɛ bina ma dunu sɛ do yangga fala nɛ kpo do nu fɛlɛ kula ’da mɔ do oyeli ngba mɔ.—Zumanɔ 37:11, 29.

 LƐ WIA WE KƆ̃ GƐNƐ LƐNGGƐ NƆ KƐ MA KƆ BIBLIA NI NDE?

Ĩi, lɛ wia we kɔ̃ gɛnɛ nɛ, we gã gulu lingga we bwa:

  • Gale do ngawi dɛ̀ olo nu mbuli vɛ̃ kɛ a kpua ma ni. Kɔ Biblia, Yehova Gale zuã kpo ɛ nwa ngɔ “Yanga nza vɛ̃,” we kɛ ndoti ngawi ’da bina. (Usu Mɛnɔ 15:3) Gulu nɛ a do ngawi dɛ olo nu mbulu nɔ kɛ vɛ̃ a kpua zi, we kifi nùi ’da lɛ do nùi yangga. Ma kɛ Biblia tɔ́ã na: “Gale wia we dɛ mɛnɔ vɛ̃.”—Matie 19:26.

  • Gale do wɔ dɛ̀ olo nu mbuli vɛ̃ kɛ a kpua ma ni. Na mɛni, Yehova do wɔ gã wena we tunu ofionɔ.—Yɔbɔ 14:14, 15.

Biblia be’bɔ na Yesu, Be’da Gale, kpasa zi o wizɛlɛ. Gulu kɛ a kpasa zi wa ɛ ge nde? We kɛ a zi do wɔ gala winɔ. (Marko 1:40, 41) Yesu nɛa zi ’do dia deato tɛ Baa do bɔlɔ zu vɛ̃, nɛ a zi ’bo do wɔ gala owinɔ kɛ wa zi kɔ nggamɔ.—Yoanɛ 14:9.

Gulu nɛ ma wia na lɛ ɔ do kɔ̃a we na Yehova do Yesu wa do wɔ gã we na we gala lɛ, takɔ lɛ ɔ do dia dungu nza we kɔ̃ tu nɔ kɛ ma tɛ́ ’do gɛ!—Zumanɔ 72:12-14; 145:16; 2 Petro 3:9.

 MƆ LENGGE NA GE NDE?

Wala kɛ Gale kpolo sɛ nùi gɛ tako ma hɔ dia fala dungu ɛ ge nde?

Biblia gese nu aka we ni kɔ ’buku ’da MATIE 6:9, 10 do DANIƐLƐ 2:44.