Mɔ le kɔ ma

Mɔ le kɔ be menu

Otɛmɔɛ̃nɔ 'da Yehova

Ngbaka

Nwa ngɔ nùi gɛ ɛ wio nde?

Nwa ngɔ nùi gɛ ɛ wio nde?

Mɔ lengge na wi a . . .

  • Gale nde?

  • owele nde?

  • gele wi nde?

 BIBLIA TƆ NA GE NDE?

“’Da wi kpo a ɛ nwa ngɔ nùi gɛ vɛ̃.”—1 Yoanɛ 5:19.

“Be ’da Gale tɛa we gbɛ dɛa to ’da Satana.”—1 Yoanɛ 3:8.

DIA DƐAMƆ KƐ MƆ WIALI KPA KƆ MA Ɛ GE NDE?

Mɔ ĩ sɛ ti gulu kɛ nùi ma dunu do nga mɔ.—Usu Mɛnɔ 12:12.

Gbãlã we, lɛ do kɔ̃a we na nùi gɛ ma ki fi sɛ tɛ̃ɛ do mbe dia nu.—1 Yoanɛ 2:17.

 LƐ WIA WE KƆ̃ GƐNƐ LƐNGGƐ NƆ KƐ MA KƆ BIBLIA NI NDE?

Ĩi, lɛ wia we kɔ̃ gɛnɛ nɛ, we gã gulu lingga we talɛ:

  • Ma bana bisi na to nwa ‘da Satana ngɔ nùi gɛ ma e. Yehova ’bili we na ɛ nɛ gbɛsɛ zu nwa toe ’da Satana ngɔ owinɔ. A kpo mbulu “nɛ ngɔ . . . Satana,” a fo sɛ nga mɛnɔ vɛ̃ kɛ ma yula kɔ Satana ni.—Ohebre 2:14.

  • Gale saka Yesu we ɔ nwa ngɔ nùi gɛ. Tɛlɛ tɛ Yesu dia nɛ a ngɔ nwa ngɔ nùi gɛ kɛ a ɛ wi mbana, wi sɛnɛ wi. Ngɔ nwa ’da Yesu, Gale kpua mbulu na: “A ĩ sɛ ’bako hã wi sãnɔ do wi ’bakonɔ . . . A fosɛ wa kɔ ngamɛ do zɛlɛ tɛ wa kpa ni.”—Zumanɔ 72:13, 14.

  • Gale we tɛ ’bili bɛlɛ gɔ. Biblia tɔ́ã na: ‘Gale we li ’bili bɛlɛ fala kpo gɔ.’ (Ohebre 6:18) Fala kɛ Yehova kpo mbulu we dɛ mɔ, nde ma ɔnɔ kɛ a dɛa ma ia ni! (Ezai 55:10, 11) Gale “da sɛ nwa ngɔ nùi gɛ nza.”—Yoanɛ 12:31.

 MƆ LENGGE NA GE NDE?

Nùi gɛ ma ɔ sɛnɛ nde ’do kɛ Gale da sɛ nwa ngɔ nɛ nza ni? Biblia gese nu aka we ni kɔ ’buku ’da ZUMANƆ 37:10, 11 do USU MƐNƆ 21:3, 4.