Mɔ le kɔ ma

Mɔ le kɔ be menu

Otɛmɔɛ̃nɔ 'da Yehova

Ngbaka

Fo nwa mbɛti kɛ mɔ aka we nɛ gɛ bina.

Lɛ gɔ ’da mɔ na mɔ si ’do dɛ ngɔ nwa mbɛti kɛ ma tɔ̃ na ’banda, to mɔ ndɔlɔ dɛ tɛ ti nɛ gɛ.

O’bukunɔ

Mɔ zɔ ombé mɛnɔ kɛ ma hɔa kɔ o’bukunɔ ’da lɛ.

About Jehovah’s Witnesses

Learn more about us. Find out where we meet, how to contact us, and how you can request a free Bible study.