Omauvoko ga puka ngoka ge li apehe

Euvoko lya puka: Oonzapo dhaJehova inadhi itaala mepango lyopaunamiti.

Euvoko lyomondjila: Tse ohatu kongo epango lyopaunamiti ndyoka tali tu opalele nosho wo yaandjetu. Ngele tatu ehama, ohatu yi koondohotola ndhoka dhi na ontseyo yopaunamiti nohadhi tanda itaadhi longitha ombinzi. Otwa pandula ehumokomeho ndyoka lya ningwa po kombinga yopaunamiti. Epango itaali longitha ombinzi ndyoka lya totwa po okukwathela aavu yOonzapo dhaJehova, ngashingeyi otali longithwa omolwuuwanawa waayehe moshigwana. Miilongo oyindji omuvu kehe ngashingeyi ota vulu okuhogolola epango itaali longitha ombinzi, opo a yande okutula omwenyo gwe moshiponga shomikithi ndhoka hadhi zi mombinzi, okunkundipala kwaakwiita yolutu nosho wo omapuko gaapangi noondohotola.

Euvoko lya puka: Oonzapo dhaJehova odhi itaala kutya eitaalo otali vulu okwaaludha omuntu kuuvu we.

Euvoko lyomondjila: Ihatu aludha aantu.

Euvoko lya puka: Okupangwa itoo tulwa ombinzi oku na ondilo.

Euvoko lyomondjila: Epango ndyoka ihaali longitha ombinzi kali na nando ondilo. *

Euvoko lya puka: Oonzapo odhindji, mwa kwatelwa uunona, ohadhi si omumvo kehe sho hadhi tindi okutulwa ombinzi.

uvoko lyomondjila: Kapu na nando uumbangi washa moshinima shoka. Aatandi ohaya ningi omatando ga kwata miiti ngaashi gomutima, gomasipa nosho wo gokutula omuntu oshitopolwa sholutu nopwaahe na okutula omuntu ombinzi. * Aavu, mwa kwatelwa nuunona, mboka ihaaya tulwa ombinzi ohaya aluka owala ya fa mboka ya tulwa ombinzi, nenge ya aluke nokuli nziya. * Nonando ongaaka, kapu na omuntu ta vulu oku shi popya nothaathaa kutya ngele omumvu okwa tindi ombinzi ota si nenge ngele okwa tulwa ombinzi ita si.

Omolwashike Oonzapo dhaJehova ihaadhi tulwa ombinzi?

Oshinima shika oshi na ko nasha nelongelokalunga lyadho, kashi na ko nasha nuunamiti. Omatestamendi agehe, ekulu nepe, otage tu ladhipike tu yande ombinzi. (Genesis 9:4; Levitikus 17:10; Deuteronomium 12:23; Iilonga 15:28, 29) Oshikwawo, kuKalunga, ombinzi oyi lile po omwenyo. (Levitikus 17:14) Onkee ano, ihatu tindi owala ombinzi, molwaashoka twa hala okuvulika kuKalunga, ihe omolwaashoka wo twe mu simaneka e li Omugandji gwomwenyo.

Aantu otaya ende taya lundulula omataloko gawo

Etando lya kitakana otali vulu okuningwa nopwaahe na okutulwa ombinzi

Nale aatseyinawa yuunamiti oya li ya tala ko omukalo gwokwaatulwa ombinzi gwa nika oshiponga oshinene, nenge tu tye nokuli eidhipago, ihe etaloko lya tya ngaaka olya lunduluka moomvula opo dha piti. Pashiholelwa, mo 2004, oshifo shimwe shopaunamiti osha popi kutya “iikwaniipangitho oyindji mbyoka hayi longithwa okupanga aavu yOonzapo dhaJehova otayi ka kala oyo hayi longithwa kukehe moomvula dhokomeho.” * Mo 2010 oshifo sho-Heart, Lung and Circulation osha popi kutya “‘etando tali ningwa nopwaahe na okutulwa ombinzi’ kali na owala okungambekelwa Oonzapo dhaJehova, ihe oli na okulongithwa metando kehe.”

Oondohotola omayovi muuyuni ohadhi longitha iikwaniipangitho yokukeelela omuvu kaa kanithe ombinzi oyindji nopwaahe na okutulwa ombinzi. Iikwaniipangitho mbika hayi longithwa pehala lyokutulwa ombinzi ohayi longithwa nomiilongo mbyoka opo tayi putuka, nokuli nokaantu mboka kaaye shi Oonzapo dhaJehova.

^ okat. 8 Lesha embo Transfusion and Apheresis Science, Volume 33, No. 3, ep. 349.

^ okat. 10 Lesha The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 134, No. 2, ep. 287-288; Texas Heart Institute Journal, Volume 38, No. 5, ep. 563; Basics of Blood Management, ep. 2 nosho wo Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, ep. 39.

^ okat. 10 Lesha The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 89, No. 6, ep. 918 nosho wo Heart, Lung and Circulation, Volume 19, ep. 658.

^ okat. 14 Oshifo shedhina Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, epandja 39.