Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Mbela Oonzapo dhaJehova ohadhi indike aantu oomuvi dhontumba, omambo nenge omaimbilo?

Mbela Oonzapo dhaJehova ohadhi indike aantu oomuvi dhontumba, omambo nenge omaimbilo?

Aawe. Ehangano lyetu ihali tokolele iilyo yalyo kutya oomuvi dhini, omambo nenge omaimbilo geni yi na okutala. Omolwashike mbela?

Ombiimbeli otayi ladhipike kehe gumwe a kale i “igilila okuyoolola shoka shu uka nenge sha puka.” — Aahebeli 5:14.

MOmbiimbeli omu na omakotampango ga simana ngoka Omukriste ta vulu okudhiladhila kugo uuna ta hogolola omainyanyudho. * Elalakano lyetu monkalamwenyo olyo ‘okukambadhala okwiilonga okutseya shoka sho opalela Omuwa.’ — Aaefeso 5:10.

Ombiimbeli otayi longo kutya omitse dhomagumbo odhi na okukala dhi na oonkondopangelo dhi li pandjele, onkee ano otadhi vulu okutokola kutya omainyanyudho geni aanegumbo ye na okukutha ombinga mugo. (1 Aakorinto 11:3; Aaefeso 6:1-4) Ihe mboka kaaye shi aanegumbo lyoye, kapu na ngoka e na uuthemba oku yi indika oofilima dhontumba, omaimbilo nenge uunkulungu wontumba wokutota omaimbilo nenge okwiindika iilyo yegongalo. — Aagalati 6:5.

^ okat. 4 Pashiholelwa, Ombiimbeli otayi pangula kehe shimwe shoka tashi humitha komeho elongitho lyoonkondo, uumpulile nenge oluhondelo. — Deuteronomium 18:10-13; Aaefeso 5:3; Aakolossa 3:8.