Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Mbela ohamu dhiladhila kutya one owala tamu ka hupithwa?

Mbela ohamu dhiladhila kutya one owala tamu ka hupithwa?

Aawe. Aantu omamiliyona mboka ya li ko nale oomvula omathele dha ka pita mboka kaaya li Oonzapo dhaJehova otaya ka mona ompito yokuhupithwa. Ombiimbeli otayi yelitha kutya muuyuni uupe waKalunga mboka e tu uvanekela, “Kalunga ota ka yumudha aantu ayehe kuusi, naawanawa naawinayi.” (Iilonga 24:15) Ishewe, aantu mboka ye na omwenyo ngashingeyi otashi vulika ya tameke okulongela Kalunga, nayo wo otaya vulu oku ka hupithwa. Sho natango, kashi shi oshilonga shetu okutokola kutya oolye taya ka hupithwa nosho wo kutya oolye itaaya ka hupithwa. Oshinakugwanithwa shoka oshi li miikaha yaJesus.—Johannes 5:22, 27.