Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Olye omutoti gwehangano lyeni?

Olye omutoti gwehangano lyeni?

Ehangano lyOonzapo dhaJehova pethimbo lyetu olya totelwe konima yoomvula 200 lwaampo dha ka pita. Pethimbo ndyoka, okangundu okashona kaakonakoni yOmbiimbeli mboka ya li popepi naPittsburgh, moPennsylvania shaAmerika, oka li ka tameke okukala haka konakona Ombiimbeli pandjigilile. Oya li ya yelekanitha omalongo ngoka haga longwa moongeleka naashoka Ombiimbeli tayi longo shili. Shoka yi ilongo oya li ya tameke oku shi nyanyangidha momambo, miifokundaneki nosho wo moshifo shoka hashi ithanwa ngashingeyi Oshungolangelo—tayi tseyitha Uukwaniilwa waJehova.

Mokangundu hoka kaakonakoni yOmbiimbeli ye na omitima dhu uka omwa li omulumentu gwedhina Charles Taze Russell. Nonando Russell okwa li a kwatele komeho miilonga yOmbiimbeli pethimbo ndyoka noye a li omunyoli gwOshungolangelo gwotango, haye a toto po elongelokalunga epe. Elalakano lyaRussell nosho wo Aakonakoni yOmbiimbeli ooyakwawo, ngaashi ya li hayi ithanwa pethimbo ndyoka, olya li okuhumitha komeho omalongo gaJesus Kristus nokulandula shoka sha li sha ningwa kAakriste yomethelemumvo lyotango. Molwaashoka Jesus oye Omutoti gwUukriste, otwe mu tala ko kutya oye omutoti gwehangano lyetu.—Aakolossa 1:18-20.