Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Omolwashike Oonzapo dhaJehova ihaadhi longitha omushigakano melongelokalunga lyadho?

Omolwashike Oonzapo dhaJehova ihaadhi longitha omushigakano melongelokalunga lyadho?

Aantu oyendji oyi itaala kutya omushigakano ogu li endhindhiliko lyUukwakriste. Nonando Oonzapo dhaJehova nadho Aakriste, ihadhi longitha omushigakano. Omolwashike?

Etompelo limwe oondino kutya Ombiimbeli otayi ulike kutya Jesus ina sila komushigakano, ihe okoshiti showala. Oshikwawo, Ombiimbeli otayi londodha Aakriste kaaya ‘simaneke iikalunga,’ shoka sha kwatela mo okulongitha omushigakano melongelokalunga. — 1 Aakorinto 10:14; 1 Johannes 5:21.

Oshikonekwedhi sho Jesus a ti: “Ngele omu holathane, nena aantu ayehe otaa ka dhimbulula kutya one aalongwa yandje.” (Johannes 13:34, 35) Noohapu ndhoka, Jesus okwa li u ulike kutya ohole oyo tayi ka dhimbululitha mo aalanduli ye, ihe hamushigakano nenge endhindhiliko lilwe.