Oonzapo dhaJehova ihadhi yi kiita omolwomatompelo taga landula:

  1. Ohatu vulika kuKalunga. Ombiimbeli otayi ti kutya aapiya yaKalunga otaya ka “hambula omagongamwele gawo, ga ninge omatemo” noitaye ki ‘ilongekidhila we olugodhi.’ — Jesaja 2:4.

  2. Ohatu vulika kuJesus. Omuyapostoli Petrus okwa li a lombwelwa kuJesus ngeyi: “Shuna mo egongamwele lyoye molumpangwa, oshoka ayehe mboka taa longitha egongamwele, oyo otaa ka sa kegongamwele.” (Mateus 26:52) Kungeyi, Jesus okwa li a lombwele aalanduli ye kutya itaya ka longitha iilwitho.

    Aalongwa yaJesus ohaya vulika kelombwelo lye ‘kaaya kale yomuuyuni,’ mokukala kaaye na nando ombinga miinima yopapolotika. (Johannes 17:16) Ihatu ningi omakanka nenge tu keelele mboka ya hala okukutha ombinga muukwiita.

  3. Otu hole aantu ooyakwetu. Jesus okwa li a lombwele aalongwa ye ‘ya kale ye holathane.’ (Johannes 13:34, 35) Ano oya li ye na okukala aamwayinathana yomuuyuni awuhe, nokaye na okuya miita ya kondjithe ooitaali ooyakwawo. — 1 Johannes 3:10-12.

  4. Oshiholelwa shAakriste yopetameko. O-Encyclopedia of Religion and War oya ti: “Aalanduli yaJesus yopetameko kaya li haya yi kiita nenge ye yi ambidhidhe,” molwaashoka oya li ye wete kutya “itayi tsu kumwe nelongo lyaJesus lyohole nonelombwelo lye lyokuhola aatondi yawo.” Sha faathana, omuteolohi Omundowishi, Peter Meinhold, okwa popi shi na ko nasha naalongwa yaJesus yopetameko noniilonga yuukwiita a ti: “Okukala Omukriste nosho wo omukwiita osha li sha talika ko kutya itashi tsu kumwe.”

Nkene hatu kwathele oshigwana

Oonzapo dhaJehova aantu ye na oshilonga moshigwana noinaya nika oshiponga komapangelo giilongo moka ye li. Otwa simaneka omapangelo, metsokumwe nomakotampango gOmbiimbeli taga landula:

  • “Omuntu kehe na vulike kaapangeli mboka taye mu pangele.” — Aaroma 13:1.

  • “Ano shono shomupangeli, shi peni omupangeli, naashoka shaKalunga, shi peni Kalunga.” — Mateus 22:21.

Onkee ano, ohatu vulika koveta, ohatu futu oompale nohatu longele kumwe nepangelo okukwathela oshigwana.