Eeno. Omuntu ota vulu okuulika kutya ke shi we oshilyo shehangano lyetu momikalo mbali:

  • Ota vulu oku shi popya ye mwene. Omuntu ota vulu okuulika kutya ina hala we okukala Onzapo yaJehova, te shi popi pakana nenge e shi nyole.

  • Ota vulu oku shi ulika miilonga. Omuntu ota vulu okukatuka onkatu ndjoka tayi ulike kutya ke shi we oshilyo shetu. (1 Petrus 5:9) Pashiholelwa, otashi vulika a ninge oshilyo shelongelokalunga lilwe, nokuulika sha yela kutya ke shi we gumwe gwomutse. — 1 Johannes 2:19.

Ongiini ngele omuntu okwa kala ihu uvitha we nenge ihaa gongala we nane? Mbela otamu ke mu tala ko kutya ina hala we okukala Onzapo yaJehova?

Aawe, hasho nando. Uuna omuntu ta tokola kaa kale we Onzapo yaJehova nenge i itete ko, osha yooloka ko nokukala e na eitaalo enkundi. Olundji aantu mboka ihaayu uvitha we naanaa nokugongala pamwe natse nenge ye etha po iinima mbyoka, itashi ti kutya shoka yi itaala inaye shi hala we, ihe oya teka owala omukumo. Pehala lyokukala kokule naantu mbono, ohatu kambadhala oku ya hekeleka noku ya ambidhidha. (1 Aatessalonika 5:14; Judas 22) Ngele omuntu okwa hala okukwathelwa, aakuluntugongalo otaya vulu oku mu kwathela pambepo. — Aagalati 6:1; 1 Petrus 5:1-3.

Nonando ongawo, aakuluntugongalo kaye na uuthemba wokuthiminika omuntu a kale Onzapo yaJehova. Kehe omuntu oha tokola ye mwene kutya ota kala melongelokalunga lini. (Josua 24:15) Otwi itaala kutya mboka taya longele Kalunga oye na oku shi ninga nehalo ewanawa, tashi zi komutima. — Episalomi 110:3; Mateus 22:37.