Eeno, Oonzapo dhaJehova olundji ohadhi kwathele uuna pwa holoka oshiponga. Ohatu gandja omakwatho kOonzapo nokwaamboka kaaye shi Oonzapo tatu vulika kelombwelo lyOmbiimbeli li li mAagalati 6:10, ndyoka tali ti: “Onkee ano manga tu na ethimbo, natu ningileni kehe gumwe uuwanawa, ihe unene tuu mboka tu li nayo meitaalo limwe.” Mboka ya gumwa koshiponga ohatu ya pe ekwatho ndyoka ya pumbwa, moku ya hekeleka noku ya kwathela pambepo. — 2 Aakorinto 1:3, 4.

Okuunganeka

Uuna pwa holoka oshiponga, aakuluntugongalo moshitopolwa shoka ohaya kambadhala okukwatathana naantu ayehe mboka haya endathana negongalo yu uve kutya oshiponga oshe ya guma ngiini noku ya pa ekwatho ndyoka ya pumbwa. Ngele aakuluntugongalo ya shilipaleke onkalo yaantu megongalo, ohaya tumu olapota ndjoka tayi popi kutya oya pumbwa ekwatho li thike peni koshitayimbelewa shOonzapo dhaJehova.

Ngele omagongalo gomoshitopolwa moka itaga vulu okugandja omakwatho, Olutuwiliki lwOonzapo dhaJehova ohalu longekidha shoka sha pumbiwa. Aakriste yopetameko nayo osho ya li haya kwathelathana ngaaka pethimbo lyondjala. (1 Aakorinto 16:1-4) Oshitayimbelewa shomoshitopolwa ohashi langeke po Okomitiye yOkuunganeka Omakwatho, opo yi unganeke nokugandja ewiliko ndyoka lya pumbiwa. Oonzapo dhokiitopolwa yilwe ohadhi longitha ethimbo lyadho niiniwe yadho dhi kwathele mboka ye li mompumbwe. — Omayeletumbulo 17:17.

Oshimaliwa

Yimwe yomiimaliwa mbyoka hayi tumwa kiitayimbelewa yOonzapo dhaJehova ohayi longithwa okukwathela mboka ya gumwa kiiponga. (Iilonga 11:27-30; 2 Aakorinto 8:13-15) Molwaashoka mboka haya longo miilonga mbika aaiyambi owala noihaya futwa, iimaliwa mbika ohayi longithwa owala okukwathela mboka ya gumwa koshiponga, pehala lyokufuta aaunganeki. Ohatu kwata nawa oshimaliwa kehe tashi gandjwa. — 2 Aakorinto 8:20.