Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Mbela ne Aakriste?

Mbela ne Aakriste?

Eeno. Omatompelo ngaka taga landula otaga ulike kutya tse Aakriste:

  • Ohatu kambadhala okulandula lelalela omalongo nosho wo eihumbato lyaJesus Kristus.—1 Petrus 2:21.
  • Otwi itaala kutya Jesus oye te tu etele ehupitho, ‘nokaku na edhina lilwe kohi yegulu, lya hololelwa aantu, moka tu na okuhupithilwa.’—Iilonga 4:12, OB-1954.
  • Uuna omuntu a ninga Onzapo yaJehova, oha ninginithwa medhina lyaJesus.—Mateus 28:18, 19.
  • Ohatu galikana okupitila medhina lyaJesus.—Johannes 15:16.
  • Otwi itaala kutya Jesus oye Omutse, nenge tu tye a langekwa po a kale e na oonkondopangelo okupangela aantu ayehe.—1 Aakorinto 11:3.

Ihe nonando ongaaka, otwa yooloka ko momikalo odhindji koongundu dhomalongelokalunga galwe ndhoka hadhi ithanwa Aakriste. Pashiholelwa, otwi itaala kutya Ombiimbeli otayi yelitha kutya Jesus Omwana gwaKalunga, ihe ke shi oshitopolwa shUukwatatu. (Markus 12:29) Inatu itaala kutya omwenyo ihagu si, nenge kutya opu na omanyolo taga popi kutya Kalunga oha hepeke aantu moheli sigo aluhe, nenge kutya mboka taya kwatele komeho melongelokalunga oye na okwiithanwa omadhinasimaneko ngoka tage ya ningitha ya kale ya fa ye vule yalwe.—Omuuvithi 9:5; Hesekiel 18:4; Mateus 23:8-10.