Oonzapo dhaJehova odha longitha omatoloko ogendji gi ili nogi ili mokukonakona Ombiimbeli. Ohatu nyanyukilwa Ombiimbeli yo-New World Translation of the Holy Scriptures momalaka ngoka yi li molwaashoka oyi na edhina lyaKalunga, oyi li paushili, noya yela.

  • Okulongithwa kwedhina lyaKalunga. Aanyanyangidhi yamwe yOmbiimbeli oya ndopa okugandja esimano kwaangoka e na oku li pewa. Pashiholelwa, etoloko limwe lyOmbiimbeli olya popya omadhina gaantu ye vulithe po-70 mboka ya kutha ombinga moku yi nyanyangidha. Ihe Ombiimbeli oyo tuu ndjika oya kutha mo edhina lyOmunyoli gwayo, Jehova Kalunga.

    Mepingathano naashono, o-New World Translation oya shuna mo edhina lyaKalunga pomahala agehe omayuvi mpoka lya li nale momanyolo gopetameko, omanga okomitiye ndjoka ya longo yi ete po etoloko ndika omadhina gawo kaage shiwike.

  • Uunashili. Hamatoloko agehe ga popya paushili etumwalaka lyOmbiimbeli. Pashiholelwa, etoloko limwe lyOmbiimbeli, olya toloka Mateus 7:13 lya ti: “Indeni mo mu pitile mosheelo sha patekidha. Oshoka osheelo shiyaka shokuya moheli oshinene nondjila ndjiyaka yu uka kuyo oya mbwalangandja.” Ihe momanyolo gotango omwa longithwa oshitya “ehanagulo,” ihe kayi shi “oheli.” Otashi vulika aatoloki ya li ya tula mo oshitya “oheli” molwaashoka oyi itaala kutya aakolokoshi otaya ka pya momulilo gwoheli sigo aluhe. Ihe edhiladhilo ndyoka itali ambidhidhwa kOmbiimbeli. Onkee ano, o-New World Translation otayi popi sha yela tayi ti: “Indeni mo, mu pitile mosheelo shoka sha patekidha, oshoka osheelo shoka oshinene nondjila ndjoka ya mbwalangandja otayi fala mehanagulo.”

  • Uuyelele wa yela. Etoloko ndyoka li li nawa, ka li na owala okukala li li paushili ihe oli na wo okukala lya yela, epu okuuviwa ko. Tala koshiholelwa shimwe. MAaroma 12:11, Omukriste gumwe omuyapostoli Paulus okwa li a longitha uutumbulilo mboka tawu gandja edhiladhilo ‘lyombepo tayi fuluka.’ Molwaashoka uutumbulilo mboka kawu na eityo lela mOshiingilisa, o-New World Translation oya popya ovelise ndjoka momukalo omupu okuuviwa ko. Otayi ti kutya Aakriste oye na okukala ‘ya hwama mombepo.’

Kakele kokulongitha edhina lyaKalunga, okukala yi li paushili, nokukala ya yela, o-New World Translation oyi na wo oshinima shilwe oshindhindhilikwedhi: Ohayi pewa aantu nopwaahe na okufuta sha. Oshizemo, aantu omamiliyona ohaya vulu okulesha Ombiimbeli momalaka gooyina, nokuli naamboka kaaya li taya vulu oku dhi landa.